Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze. Informacja o: kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Biurze Prasowym
Kancelarii Zarządu

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) co najmniej roczny staż pracy,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość przepisów ustawy Prawo Prasowe,
7) obywatelstwo polskie,
8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza na temat dostosowania zdjęć oraz materiałów wideo do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
2) znajomość przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
3) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z realizowaniem polityki informacyjnej, pracy mediów oraz tworzenia artykułów,
4) znajomość podstawowych pojęć z zakresu kultury języka polskiego,
5) umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego,
6) podstawowa znajomość programów do edycji zdjęć – Adobe Lightroom, Photoshop,
7) sprawność w posługiwaniu się narzędziami social media: Facebook, Instagram, YouTube,
8) doświadczenie zawodowe związane z tworzeniem konferencji prasowych oraz kontaktu z mediami,
9) wiedza z zakresu tworzenia grafiki komputerowej – Adobe Ilustrator, Photoshop,
10) znajomość systemu zarządzania treścią serwisu WWW (CMS) – w szczególności Joomla,
11) znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
12) umiejętność pracy pod presją czasu,
13) umiejętność pracy w zespole.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) realizowanie polityki informacyjnej Zarządu Województwa Podkarpackiego,
2) organizowanie konferencji prasowych Zarządu Województwa Podkarpackiego,
3) organizowania udziału członków Zarządu Województwa Podkarpackiego w audycjach radiowych i telewizyjnych,
4) codzienny monitoring artykułów prasowych oraz audycji radiowych i telewizyjnych, a także ich archiwizacja,
5) bieżące informowanie mediów o działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego,
6) monitoring wydarzeń i przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego,
7) współpraca z departamentami merytorycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji wydarzeń i przedsięwzięć,
8) współpraca z innymi departamentami przy prowadzeniu polityki informacyjnej w zakresie budowania korzystnego wizerunku Województwa Podkarpackiego,
9) współudział w organizowaniu z departamentami merytorycznymi oraz uczestniczenie w wystawach, targach, seminariach, sympozjach i innych formach promocji Województwa Podkarpackiego w kraju i zagranicą,
10) współpraca w przygotowywaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego z zakresu promocji i komunikacji publicznej oraz zarządzeń marszałka województwa,
11) monitorowanie wizerunku województwa Podkarpackiego w kraju i za granicą,
12) opracowywanie i zamieszczanie artykułów promujących region w prasie lokalnej, krajowej i zagranicznej,
13) organizacja objazdów studyjnych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych,
14) redagowanie, wydawanie i kolportaż wydawnictwa „Podkarpacki Przegląd Samorządowy ”,
15) współpraca z Podkarpackim Stowarzyszeniem Samorządów Terytorialnych,
16) współpraca w zakresie tworzenia , redakcji i aktualizacji stron WWW z ofertą Województwa Podkarpackiego,
17) przygotowywanie okolicznościowych listów, wystąpień, podziękowań, gratulacji w imieniu marszałka, wicemarszałków i członków Zarządu Województwa Podkarpackiego,
18) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zaproszenie kierowane do marszałka, wicemarszałków i członków Zarządu Województwa Podkarpackiego,
19) koordynowanie i udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez przedstawicieli mediów w ramach ustawy prawo prasowe,
20) monitoring i kreowanie wizerunku Zarządu Województwa Podkarpackiego w mediach społecznościowych,
21) współtworzenie materiałów informacyjnych dotyczących przedstawicielstwa województwa podkarpackiego w Brukseli.

4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu – w siedzibie Urzędu oraz poza Urzędem,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (certyfikaty).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu czerwcu 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Prasowym Kancelarii Zarządu, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 9 sierpnia 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty
w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Biurze Prasowym
Kancelarii Zarządu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

ADwp04

Sufczyn

2.

Zmd123

Rzeszów

3.

KefA27

Markowa

4.

AiCz96

Rzeszów

5.

1234Pr

Rzeszów

6.

Zaa689

Czarna

7.

TEra88

Rzeszów

8.

DAWI12

Będziemyśl

9.

JT-2022

Tarnobrzeg

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. o godzinie 9.10 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (15 września 2022 r., godz. 9.10) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Biurze Prasowym
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku pracy podinspektora w Biurze Prasowym Kancelarii Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Anna Magda zamieszkała w Rzeszowie. W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Pani Anna Magda spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-07-27 15:022022-07-27 15:02
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz15 kB2022-07-27 15:022022-07-27 15:02
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz13 kB2022-07-27 15:022022-07-27 15:02
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-07-27 15:022022-07-27 15:02

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi