Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Ogłoszenie o naborze. Informacje: o kandydatach, terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektora w Oddziale współpracy gospodarczej
Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

 

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja, marketing i zarządzanie lub stosunki międzynarodowe,
2) co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej,
3) znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa,
4) znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
5) znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
6) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) znajomość Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014- 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014- 2020 (EFRR),
8) znajomość Wytycznych IZ RPO WP 2014- 2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
9) znajomość Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego,
10) obywatelstwo polskie,
11) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
12) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
13) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość cyklu zarządzania projektem,
2) umiejętność tworzenia i redagowania materiałów promocyjnych, przygotowywania prezentacji, opracowań, prowadzenia korespondencji,
3) doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wydarzeń promocyjnych,
4) doświadczenie w realizacji projektów unijnych (weryfikacja wniosków o płatność i innych dokumentów na potrzeby deklaracji wydatków, sporządzanie wniosków o płatność, monitoring wskaźników),
5) doświadczenie w przeprowadzaniu procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację działań promocyjnych podczas wydarzeń gospodarczych,
6) doświadczenie w obsłudze stoiska promocyjnego województwa podczas wydarzeń gospodarczych,
7) komunikatywność,
8) zdolność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania,
9) terminowość i samodzielność.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:
1) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego z zakresu współpracy gospodarczej,
2) przygotowywanie materiałów do projektów budżetu Województwa Podkarpackiego z zakresu współpracy gospodarczej oraz podziału środków finansowych na ten cel,
3) opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarczego Województwa oraz ich wdrażanie i monitorowanie we współpracy z innymi departamentami Urzędu,
4) integrowanie działań promujących potencjał gospodarczy Województwa, realizowanych przez inne departamenty Urzędu, jednostki organizacyjne Województwa Podkarpackiego oraz spółki prawa handlowego, w których Województwo ma pozycję dominującą,

 5) współpraca z administracją rządowa i samorządową, parlamentarzystami, instytucjami sektora publicznego i prywatnego, samorządem gospodarczym, instytucjami otoczenia biznesu, placówkami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji gospodarczej Województwa,
6) podejmowanie wspólnych działań w zakresie współpracy i promocji gospodarczej z innymi regionami z kraju i zagranicy,
7) inicjowanie oraz udział we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach mających na celu promocję potencjału gospodarczego Województwa, a w szczególności promocje eksportu, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz inteligentnych specjalizacji regionu,
8) organizowanie i uczestniczenie w targach, konferencjach, wizytach studyjnych, misjach gospodarczych i innych tego rodzaju wydarzeniach w kraju i za granicą,
9) monitoring konferencji, kongresów, targów w Polsce i za granicą w celu promocji walorów
i potencjału gospodarczego regionu,
10) opracowywanie i wdrażanie projektów z zakresu współpracy i promocji gospodarczej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021- 2027,
11) współpraca z innymi departamentami Urzędu w zakresie przygotowywania dokumentacji programowej na perspektywę finansową 2021- 2027.


4. Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Urzędu oraz możliwe wyjazdy służbowe,
4) pakiet socjalny.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w administracji samorządowej (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy),
4) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
7) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia),
8) oświadczenie kandydata dotyczące kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków (kombinacja dużych i małych liter oraz cyfr), jakim Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).

 

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 4 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

 

W miesiącu czerwcu 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora w Oddziale współpracy gospodarczej Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, Kancelaria ogólna, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne, terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkarpackie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

UWAGA
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 7 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru - na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem oferty,
- dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 7 miesięcy od zakończenia naboru,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny) lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
- podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne jednakże niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie naboru,
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale współpracy gospodarczej
Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

 

L.p.

Nazwisko i imię/kod identyfikacyjny

Miejsce zamieszkania

1.

AraN13

Kraczkowa

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 8.00 w pokoju 217 (II piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4. Jednocześnie informuję, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Niestawienie się kandydata w wyżej określonym terminie (30 sierpnia 2022 r., godz. 8.00) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania rekrutacyjnego.

 

Przewodniczący Komisji
Lesław Majkut

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy podinspektora
w Oddziale współpracy gospodarczej
Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

 

Informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na stanowisku podinspektora w Oddziale współpracy gospodarczej Departamentu Promocji, Turystyki
i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wybrana została Pani Agnieszka Rajchel zamieszkała w Kraczkowej.
W ocenie Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Agnieszka Rajchel spełniła wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy określonym wyżej, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx)załącznik nr 1_ kwestionariusz.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-07-28 15:102022-07-28 15:10
Pobierz plik (załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx)załącznik nr 2_oswiadczenia 2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz15 kB2022-07-28 15:102022-07-28 15:10
Pobierz plik (załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx)załacznik nr 3_oswiadczenie_2018.docx[OR] Anna Tomankiewicz13 kB2022-07-28 15:102022-07-28 15:10
Pobierz plik (załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx)załącznik nr 4_oswiadczenieRODO.docx[OR] Anna Tomankiewicz14 kB2022-07-28 15:102022-07-28 15:10

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi