ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 637, 499 i 496 o łącznej pow. 2,9881 ha, objętej księgą wieczystą Nr KS2E/00029140/6.

Przedmiotowa nieruchomość tworzy kompleks wczasowy w pobliżu zbiornika wodnego Solina, zabudowany domkami letniskowymi oraz studnią głębinową wraz z hydrofornią. Od strony północnej i zachodniej nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowo–rekreacyjnej, z pozostałych stron zlokalizowane są działki niezabudowane. Kształt działek foremny, położone na stoku o wystawie północno-wschodniej. Dojazd do nieruchomości odbywa się na podstawie ustanowionej służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 401 będącą w użytkowaniu wieczystym Spółki PGE Energia Odnawialna S.A. Teren nieruchomości leży w obszarze dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 19 listopada 2015 r.

Działka nr 637 zabudowana jest 5 domkami letniskowymi o powierzchni użytkowej wynoszącej 47,83m² każdy. Są to obiekty parterowe, z poddaszem użytkowym, oddane do użytkowania w latach siedemdziesiątych XX w. Konstrukcja domków drewniana, podmurówka betonowa. Domki wyposażone są w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Działka jest częściowo utwardzona płytami betonowymi.

Działka nr 499 zabudowana jest studnią głębinową wraz z hydrofornią, dostarczającą wodę do domków letniskowych zlokalizowanych na działce nr 637 oraz do domków sąsiadujących. Budynek hydroforni to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, oddany do użytku w latach siedemdziesiątych XX wieku. W budynku mieści się hydrofor z pompą wodną, połączoną ze studnią głębinową, zlokalizowaną pod budynkiem.

Działka nr 496 o pow. 1,1480 ha jest niezabudowana, nieuzbrojona i zakrzaczona.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy nr XV/136/01 z dnia 24 kwietnia 2001r. działka nr 637 leży w obszarach terenów do przekształceń i rehabilitacji, działka nr 499 położona jest na obszarze oznaczonym konturem UT – tereny turystyczne, działka nr 496 usytuowana jest częściowo w obszarze oznaczonym konturem UT – tereny turystyczne oraz częściowo w obszarach terenów do przekształceń i rehabilitacji.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Nr KS2E/00029140/6 i pozostaje w nieodpłatnym użytkowaniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 450 000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Wadium wynosi: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100).
Minimalne postąpienie wynosi: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2016  r. o godz. 10ºº.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego BPS S.A. Oddział Regionalny w Rzeszowie 04 1930 1389 2700 0701 4802 0004, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty, najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 roku.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer nieruchomości, której dotyczy wpłata.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu, że stan prawny, stan faktyczny  i stan techniczny  nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w ww. zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń oraz nie będzie wnosił ich w przyszłości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój nr 319.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Województwo Podkarpackie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.
Informacje można uzyskać w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4,  Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314, tel. (0-17) 850 17 17.
 

Rzeszów, dnia  10 grudnia 2015 r.

Autor opracowania:
Łukasz Capiński, tel.: 17 8501717.