Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór do komisji egzaminacyjnych języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (język angielski, język ukraiński oraz język rosyjski).

Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2014 r., poz. 869) do w/w komisji mogą być powołane osoby, które spełniają następujące warunki:

1) ukończyły studia filologiczne z zakresu określonego języka

lub

2) są od co najmniej 5 lat nauczycielami w szkole ponadgimnazjalnej lub lektorami w szkole wyższej,

lub

3) są tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 z późn. zm.) lub posiadają prawo do świadczenia usług tłumacza przysięgłego zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394 oraz z 2013 r. poz. 1650).

Kandydatury wraz z udokumentowaniem spełniania w/w warunków należy przedłożyć w tut. Urzędzie do 21 listopada 2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Ł. Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów