Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty nabór na Partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020


Zarząd Województwa Podkarpackiego działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020). Partnerem wiodącym (Liderem) w projekcie jest Województwo Podkarpackie w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Cel partnerstwa
Udział Partnera w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu zwiększenie możliwości rozwojowych ROF poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, w tym Strategii Przestrzennej ROF. Projekt będzie realizowany na terenie województwa podkarpackiego. Działania realizowane w ramach projektu będą polegały na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego i będą stanowiły pierwszy etap jego realizacji. Oprócz Partnera wybranego w naborze przedmiotowy projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.