Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina

o obowiązku złożenia w terminie

do dnia 15 marca 2019 roku

 

następujących sprawozdań za 2018 rok:

 

 • zbiorczych zestawień danych o odpadach sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

17 773 60 40 - podmioty z powiatów: bieszczadzkiego, jarosławskiego, jasielskiego i łańcuckiego,

17 747 63 32 - podmioty z powiatów: kolbuszowskiego, stalowowolskiego
i sanockiego

17 747 63 35 - podmioty z powiatów: leżajskiego, ropczycko-sędziszowskiego, tarnobrzeskiego oraz podmioty posiadające siedzibę poza województwem,

17 747 63 34 - podmioty z powiatu strzyżowskiego

17 773 60 24 - podmioty z powiatów: brzozowskiego, dębickiego, leskiego, mieleckiego, lubaczowskiego, krośnieńskiego, niżańskiego,

17 773 60 58 - podmioty z powiatów: przemyskiego, przeworskiego, rzeszowskiego

 

 • sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca
  2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  (Dz.U z 2018r. poz. 150 ) Informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 747 63 34, 17 747 63 35
 • sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932)
  Informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 747 63 37 , 17 773 60 24
 • sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia
  2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.) Informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 773 60 24
 • sprawozdań sporządzanych na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia
  2009 roku o bateriach i akumulatorach
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803
  z późn. zm.) Informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 773 60 58, 17 747 63 32

 

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku

nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym

podlega karze grzywny