Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) zawiadamiam o zmianie treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii, oraz o ponownym wyłożeniu zmienionego projektu do publicznego wglądu.

Zmieniony projekt zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (pokój Nr 401 i 404) i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.bip.podkarpackie.pl> w zakładce Urząd Marszałkowski> Sprawy do załatwienia> Rolnictwo i ochrona środowiska> Podział województwa podkarpackiego na obwody łowieckie.

Termin i sposoby składania uwag:

  1. Uwagi do projektu w zmienionym zakresie można składać w terminie od 23 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r., przy czym za złożone w terminie uznaje się uwagi, które wpłynęły do Urzędu w terminie przeznaczonym na wnoszenie uwag. Uwagi wniesione po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
  2. Uwagi w zakresie do projektu, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem.
  3. Uwagi wnosi się na piśmie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do obwieszczenia.
  4. Przyjmowanie uwag do projektu będzie odbywać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w Sekretariacie Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, III piętro, pokój Nr 319.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Nieuwzględnione przez Marszałka Województwa Podkarpackiego uwagi rozpatruje Sejmik Województwa Podkarpackiego.
  2. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.