Na skróty:
> Zarządzenie Nr 17/2015 z 23 lutego 2015 r.
> Zarządzenie Nr 20/2014 z 26 marca 2014 r.
> REGULAMIN PRACY (tekst ujednolicony 26.marca 2014 r.)
> załączniki

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 1042 § 1 i art. 1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm./ w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” działającymi przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zamieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, w terminie do dnia 11 września 2015 roku.

§4

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§5

Z dniem wejścia w życie Regulaminu pracy wprowadzonego niniejszym Zarządzeniem traci moc zarządzenie Nr 20/2014 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z późniejszymi zmianami.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2015
Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN PRACY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwany dalej "regulaminem", określa organizację i porządek pracy 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwanym dalej "Urzędem" oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

1. Urząd jest pracodawcą, za którego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego lub z jego upoważnienia Sekretarz Województwa Podkarpackiego.
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Urzędu, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko służbowe 
i podstawę nawiązania stosunku pracy.

§ 3

Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które dołącza się do akt osobowych.

Rozdział II
Podstawowe obowiązki pracodawcy

§ 4

Pracodawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) zapewnienia pracownikom przydziału pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i zakresem czynności,
2) zorganizowania stanowisk pracy oraz dostarczenia pracownikom wszystkich niezbędnych do pracy przedmiotów, materiałów i maszyn,
3) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz zmniejszenie uciążliwości pracy,
4) wypłacania pracownikom terminowo wynagrodzeń za pracę i innych przysługujących im należności,
5) zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
6) kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w terminach wyznaczonych przez lekarza,
7) dopuszczenia do pracy jedynie pracowników, których stan zdrowia gwarantuje bezpieczne wykonywanie powierzonej pracy,
8) przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
9) ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
10) zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
11) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
12) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
13) wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego,
14) udostępniania pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
15) przeciwdziałania mobbingowi,
16) przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu,
17) wydania pracownikowi niezwłocznie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy.

§ 5

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez pracownika w miejscu wykonywania pracy pieniądze i przedmioty wartościowe.

Rozdział III
Podstawowe obowiązki pracowników

§ 6

1. Prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.120).
2. Zadania, uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności pracownika związane z zajmowanym stanowiskiem bądź wykonywanymi czynnościami pracodawca określa w formie pisemnej:

1) w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,
2) w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
3) w Regulaminie pracy Urzędu,
4) w zakresie czynności pracownika,
5) w opisie stanowiska pracy.

3. Za opracowanie zakresu czynności pracownika oraz opisu stanowiska pracy odpowiedzialny jest dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej.

§ 7

1. Do podstawowych obowiązków pracowników należy w szczególności:

1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,
2) przestrzeganie prawa,
3) sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę,
4) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu pracodawcy, jeżeli prawo tego nie zabrania,
5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
6) dbanie o dobro, chronienie mienia pracodawcy,
7) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z petentami,
8) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 
9) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy,
10) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
11) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
12) poddawanie się okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim wynikającym z przepisów prawa i stosowanie się do wskazań lekarskich,
13) korzystanie z narzędzi, sprzętu techniki biurowej i sprzętu komputerowego tylko w celach służbowych,
14) przestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy,
15) przebywanie w miejscu pracy w ubiorze gwarantującym powagę Urzędu.

2. Pracownik, który uważa, że stosowany jest wobec niego mobbing, a także pracownik, który zaobserwuje takie zjawisko, powinien zgłosić ten fakt 
do przełożonego osoby stosującej mobbing.

§ 8

1. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie, według jego przekonania, stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie lub groziłoby niepowetowanymi stratami.
2. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

§ 9

1. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających 
w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych. W razie naruszenia przez pracownika któregokolwiek zakazu, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracownikiem w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje go ze stanowiska.
2. Pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o zamiarze podjęcia albo wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia lub innych zajęć (poza pracą w Urzędzie). Informację pracownik składa w formie pisemnego oświadczenia.
3. Wzór oświadczenia o zamiarze podjęcia albo wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia lub innych zajęć przez pracownika Urzędu stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 10

1. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Obowiązany jest on również składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.
4. Niezłożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie powoduje odpowiedzialność porządkową.
5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
6. Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.

§ 11

Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. jest w szczególności:

1) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które naraziło pracodawcę na szkodę,
2) rażąca niedbałość o urządzenia, narzędzia i powierzone materiały,
3) wykonywanie w czasie pracy czynności niezwiązanych ze stosunkiem pracy,
4) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, częste spóźnianie się do pracy, samowolne opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
5) stawienie się do pracy, przebywanie w pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub narkotyków bądź innych środków odurzających,
6) spożywanie w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy alkoholu oraz środków o których mowa w pkt 5, 
7) uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,
8) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem,
9) działania lub zachowania uznane w Kodeksie pracy za mobbing,
10) rażące zakłócenie porządku i dyscypliny pracy,
11) naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej oraz w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo w ochronie tych tajemnic,
12) rażąco niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych, współpracowników lub petentów, 
13) niepoddawanie się w wyznaczonych terminach okresowym lub kontrolnym badaniom lekarskim, a także nie dostarczenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku przeprowadzonego badania.

§ 12

1. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren Urzędu.
2. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, bezpośredni przełożony pracownika ma obowiązek nie dopuścić go do wykonywania pracy i przebywania na terenie Urzędu.
3. Bezpośredni przełożony ma obowiązek odsunięcia od pracy pracownika, który spożywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy.
4. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, Sekretarz Województwa lub osoba przez niego upoważniona może zlecić przeprowadzenie badania trzeźwości przez uprawniony do tego organ powołany do ochrony porządku publicznego. Jeżeli konieczny będzie do tego pobór krwi, zabiegu tego dokona fachowy pracownik służby zdrowia.
5. Pracownik, któremu zarzucono naruszenie obowiązku trzeźwości może żądać przeprowadzenia badania trzeźwości. Pracownik ma obowiązek poddania się badaniu jeżeli:

1) uległ wypadkowi przy pracy i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdował się wówczas w stanie nietrzeźwości,
2) zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie i zachodzi podejrzenie że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu.

6. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli.
7. W razie stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu, pracownik ma obowiązek ponieść koszty badania.
8. Wszystkie dokumenty związane z naruszeniem przez pracownika obowiązku trzeźwości gromadzi Departament Organizacyjno - Prawny.

§ 13

1. Wobec pracowników za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy mogą być stosowane kary:

1) kara upomnienia,
2) kara nagany.

2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może zastosować karę pieniężną.
3. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia, z zastrzeżeniem § 10.
4. Pracodawca stosuje kary po zapoznaniu się z pisemnym wyjaśnieniem pracownika. Jeśli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może złożyć wyjaśnienia, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu stawienia się pracownika do pracy,
5. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odpis pisma załącza się do akt osobowych pracownika.
6. Pracownik od udzielonej kary, której zastosowanie nastąpiło z naruszeniem prawa, może wnieść sprzeciw do pracodawcy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.
7. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

§ 14

1. Wszystkie dobra w postaci materialnej i elektronicznej wytworzone przez pracownika z wykorzystaniem zasobów Urzędu, a także sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne, publikacyjne itp. są własnością pracodawcy.
2. Pracownik zobowiązuje się do:

1) wykorzystywania adresu Urzędu wyłącznie do celów służbowych,
2) wykorzystywania adresów e-mailowych Urzędu (zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym) wyłącznie do celów służbowych.

3. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do noszenia w miejscu pracy indywidualnych kart zbliżeniowych oraz identyfikatorów. Identyfikator oznaczony jest nazwą Urzędu, na odwrocie zawiera zaś: nazwę departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, nazwisko i imię pracownika oraz jego stanowisko służbowe.

§ 15

1. Każdy z pracowników ma prawo do jednakowego dostępu do szkoleń.
2. Dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej wnioskuje w formie pisemnej do Sekretarza Województwa lub osoby przez niego upoważnionej o przeszkolenie podległych sobie pracowników.
3. Przy wyborze pracownika na szkolenie (kurs, seminarium, konferencję itp.) dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej powinien uwzględnić zakres prac na zajmowanym stanowisku, doświadczenie zawodowe, dotychczasowy udział w szkoleniach oraz ocenę pracownika.
4. Pracownik kierowany przez pracodawcę na szkolenia (kursy, seminaria, konferencje itp.) ma obowiązek doręczyć niezwłocznie do Oddziału kadr 
i szkolenia oryginał dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu.
5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

Rozdział IV
Czas pracy

§ 16

1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w siedzibie Urzędu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas ten powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.
2. W Urzędzie obowiązuje 8-godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust.8
3. Urząd pracuje w poniedziałki w godzinach 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
4. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące (styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec, lipiec – wrzesień, październik - grudzień).
5. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku portiera, wykonujący pracę w budynku przy ul. Towarnickiego 3a pracują w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku w pracy zmianowej: I zmiana godz. 6.00 – 14.00, II zmiana w godz. 14.00 – 22.00.
6. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku portiera, wykonujący pracę w budynku przy al. Ł. Cieplińskiego 4, pracują od poniedziałku do niedzieli, w równoważnym systemie czasu pracy, w którym czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę, przy zachowaniu przeciętnego 40 - godzinnego tygodniowego czasu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Planowany rozkład czasu pracy pracownika lub pracowników w okresie rozliczeniowym określa się w harmonogramie obejmującym dany okres rozliczeniowy. Dla portierów mogą być przygotowane harmonogramy obejmujące okres jednego miesiąca. Do przygotowania harmonogramu zobowiązany jest kierownik Oddziału transportowo – gospodarczego w Departamencie Organizacyjno – Prawnym. Harmonogram rozkładu czasu pracy zawiera:

1) imię i nazwisko pracownika,
2) wskazanie dnia i czasu pracy, 
3) liczbę godzin pracy, 
4) dokładne oznaczenie dni wolnych od pracy, ze wskazaniem charakteru tych dni.

Harmonogram stanowi podstawę rozliczenia czasu pracy pracownika. Zmiana harmonogramu dokonywana jest przez osobę przygotowującą harmonogram, która zobowiązana jest informację o zmianie harmonogramu czasu pracy przekazać niezwłocznie pracownikom, których zmiana dotyczy.

7. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku sprzątaczki wykonują pracę od poniedziałku do piątku w pracy zmianowej: I zmiana w godzinach 7.00 – 15.00; II zmiana 14.00 – 22.00.
8. Kierowcy wykonują pracę od poniedziałku do piątku ,w podstawowym systemie czasu pracy. Dla kierowców ustala się indywidualny rozkład czasu pracy. Powiadomienie kierowcy przez dyspozytora lub kierownika Oddziału transportowo - gospodarczego o innej godzinie rozpoczęcia pracy niż godz. 7.30 nastąpi osobiście lub telefonicznie, co najmniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy. Do kierowców – w zakresie przewidzianym ustawą o czasie pracy kierowców – stosuje się przepisy tej ustawy.
9. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
10. Norm czasu pracy określonych w ust. 9 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników Urzędu lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda na to zgodę.
11. Czas pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie dla każdego pracownika.
12. Pracownikom przysługuje w każdym tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
13. Przez pracę wykonywana w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 00.00 a godziną 24.00 tego dnia.
14. Praca w porze nocnej obejmuje czas pomiędzy godz. 22.00, a godz. 6.00.
15. Do ustalenia czasu pracy kierowców pora nocna obejmuje czas pomiędzy godz. 00.00 a godzina 4.00.
16. Na pisemny wniosek pracownika może zostać ustalony indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Decyzję w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika podejmuje, po zaopiniowaniu przez Dyrektora Departamentu/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej, Marszałek lub z jego upoważnienia Sekretarz Województwa.
17. W Urzędzie działa elektroniczny system rejestracji czasu pracy zwany dalej ESRCP na zasadach określonych Regulaminem posługiwania się ESRCP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Regulamin wprowadza Marszałek odrębnym zarządzeniem.

§ 17

1. Przy pracach związanych z obsługą petentów oraz w innych przypadkach uzasadnionych organizacją lub rodzajem pracy dla poszczególnych komórek organizacyjnych, grup pracowniczych lub stanowisk pracy mogą być wprowadzane:

1) dni pracy, a także godziny rozpoczynania i kończenia pracy inne, niż określone w §16;
2) system równoważnego czasu pracy;
3) praca zmianowa.

2. Ustalając system i rozkład czasu pracy uwzględnia się przysługujący pracownikowi odpoczynek dobowy i tygodniowy.
3. Zasady określone w ust. 1 wprowadza się w drodze zarządzenia Marszałka, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. Zarządzenie podaje się z dwutygodniowym wyprzedzeniem do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Urzędzie. Fakt zapoznania się z zarządzeniem pracownicy potwierdzają w formie pisemnej. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracownikom z zastrzeżeniem ust.4.
4. Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy.

§ 18

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownik, na polecenie przełożonego, po uzyskaniu zgody Sekretarza Województwa lub osoby przez niego upoważnionej, wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych ma formę pisemną – jak w załączniku nr 4 do Regulaminu i jest przekazywane do Oddziału kadr i szkolenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą czasu pracy danego pracownika. O zgodę Sekretarza Województwa lub osoby przez niego upoważnionej na pracę w godzinach nadliczbowych występuje dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej, której pracownikom zlecono pracę w godzinach nadliczbowych, nie później niż do godziny 15.00 w dniu, w którym praca ta ma zostać wykonana.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat.
3. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
4. Praca w godzinach nadliczbowych nie może mieć charakteru pracy planowanej.
5. Liczba godzin nadliczbowych pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć:

- pięciu godzin na dobę; 
- średnio ośmiu godzin tygodniowo w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

6. Ustala się limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym: 416 godzin dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi (portier, kierowca, konserwator), dla pozostałych pracowników – 150 godzin w roku kalendarzowym.
7. Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem.
8. Pracownikowi, wykonującemu pracę w niedziele i święta, przysługuje inny dzień wolny od pracy: - w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeśli jest to niemożliwe – do końca okresu rozliczeniowego; - w zamian za pracę w święto – do końca okresu rozliczeniowego.
9. Zbiorcza informacja o wykonywaniu pracy w godzinach nadliczbowych, wyjściach w sprawach osobistych i odpracowaniu tych wyjść przez każdego z pracowników departamentu lub komórki równorzędnej, składana jest do Oddziału kadr i szkolenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym, w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
10. Dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy (lista obecności pracowników departamentu, rejestr urlopów i delegacji służbowych, ewidencja wyjść pracowników departamentu w godzinach pracy), w tym również dokumentacja potwierdzająca wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników departamentu prowadzona jest w sekretariatach departamentów lub komórek równorzędnych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe i rzetelne prowadzenie ww. dokumentacji w ramach departamentu lub komórki równorzędnej oraz terminowe przekazywanie wymaganych dokumentów do Oddziału kadr i szkolenia jest dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej. Oryginały list obecności wraz z dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy przykazywane są do Oddziału kadr i szkolenia w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedzający.
11. Rozliczenie czasu pracy pracowników Urzędu jest prowadzone w Oddziale kadr i szkolenia. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej jego czasu pracy.

§ 19

1. Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje 20 minutowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy.
W czasie przerwy pracownik zobowiązany jest pozostawać na terenie budynku, w którym pracodawca wyznaczył mu miejsce pracy.
2. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut 
i jest wliczany do czasu pracy.

§ 20

1. Pracownik jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

1) Ustala się następujący sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i obecności w pracy: pracownicy po przyjściu do pracy, przed ustaloną godziną jej rozpoczęcia, potwierdzają przybycie w ESRCP poprzez naciśnięcie przycisku START i przesunięcie indywidualną elektroniczną kartą zbliżeniową wzdłuż oraz podpisują listę obecności,
2) miejsce wyłożenia listy obecności ustala dyrektor departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej, 
3) jeżeli wiadomo, że pracownik w dniu następnym będzie nieobecny w pracy należy dokonać w liście obecności adnotacji odpowiednimi symbolami oraz wprowadzić stosowną zmianę w aplikacji zarządzającej ESRCP,
4) dyrektorzy departamentów, kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych, a także pracownicy kierujący wieloosobowymi stanowiskami pracy czuwają nad prawidłowym tokiem pracy w ciągu dnia.

2. Za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym rejestrowanie obecności pracowników odpowiadają dyrektorzy departamentów, kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 21

Marszałek może, ustalić określony dzień tygodnia dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w ustaloną sobotę danego miesiąca, zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie więcej niż jeden dzień w danym roku kalendarzowym, Marszałek może ustalić dniem wolnym od pracy bez odpracowania.

Rozdział V
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

§ 22

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie.

§ 23

1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej.
2. Dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej o niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej powinien uprzedzić Sekretarza Województwa.
3. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust. 1, pracownik jest obowiązany zawiadomić dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej, zaś dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej Sekretarza Województwa o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście lub przez inne osoby, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. W przypadku zawiadomienia pocztą, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności, zwłaszcza jego obłożną chorobę połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo inne zdarzenie losowe, nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24

1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy przedstawiając dowody usprawiedliwiające nieobecność, najpóźniej z chwilą przystąpienia do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności. Dowodami usprawiedliwiającymi spóźnienie do pracy lub nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
2) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
3) oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, 
4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, Policję, lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierający adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 
5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

2. W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej, celem usprawiedliwienia spóźnienia, zaś dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej o przyczynie swojego spóźnienia powinien zawiadomić Sekretarza Województwa. Czas spóźnienia przekraczający 15 minut, wymaga pisemnego usprawiedliwienia.

§ 25

Czas nieobecności w pracy z powodu spóźnienia, pracownik powinien odpracować w tym samym dniu lub w terminie uzgodnionym z dyrektorem departamentu/kierownikiem równorzędnej komórki organizacyjnej. Dyrektor departamentu/ kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej czas nieobecności w pracy z powodu spóźnienia powinien odpracować w terminie uzgodnionym z Sekretarzem Województwa.

§ 26

1. Dyrektor departamentu/ kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej uznaje za usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione nieprzybycie pracownika do pracy, spóźnienie się, bądź przedwczesne jej opuszczenie.
2. W przypadku przeprowadzania kontroli dyscypliny pracy o uznaniu za usprawiedliwione albo nieusprawiedliwione nieprzybycie pracownika do pracy, spóźnienie się bądź przedwczesne jej opuszczenie decyduje Sekretarz Województwa.
3. W stosunku do dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych decyzję w sprawach określonych w ust. 1 podejmuje Sekretarz Województwa.
4. W przypadku wystąpienia sporu co do zasadności uznania w sprawach, o których mowa w ust. 1,2 i 3 decyzję podejmuje Marszałek.
5. Pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za czas nieobecności usprawiedliwionej, jeżeli odrębne przepisy nie przewidują prawa do wynagrodzenia.

Rozdział VI
Urlopy i zwolnienia od pracy

§ 27

Pracownikom przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a także w innych przepisach szczególnych.

§ 28

1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Urlopu pracownikowi udziela dyrektor departamentu/ kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej, a dyrektorowi departamentu/kierownikowi równorzędnej komórki organizacyjnej Marszałek lub Sekretarz Województwa albo osoba upoważniona przez Marszałka.
2. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje poprzez:

1) wyrażenie pisemnej zgody przez osoby uprawnione na wniosku urlopowym złożonym przez pracownika lub
2) pisemne poinformowanie pracownika o terminie urlopu udzielonego mu w okresie wypowiedzenia.

3. Dyrektorzy departamentów/ kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych do 15 grudnia każdego roku opracowują projekty planów urlopów wypoczynkowych na przyszły rok, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Po ich zatwierdzeniu przez Marszałka lub Sekretarza Województwa stają się obowiązującym planem urlopów pracowników na dany rok.
4. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
5. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika, w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do godziny 8.00.
6. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić także z powodu szczególnych potrzeb Urzędu, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
7. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko w przypadkach określonych w Kodeksie pracy.
8. Decyzje w sprawach przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika, a także ze względu na potrzeby pracodawcy, podejmują dyrektorzy departamentów/ kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych, a w odniesieniu do dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Marszałek lub Sekretarz Województwa.
9. Po wyrażeniu zgody przez organizacje związkowe nie ustala się planu urlopów na dany rok kalendarzowy. W takim przypadku Marszałek lub Sekretarz Województwa ustala termin urlopu dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych po porozumieniu z nimi, a dyrektorzy departamentów/kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych ustalają terminy urlopów podległych pracowników – po porozumieniu z pracownikami.
10. Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku kalendarzowym powinien być wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie pracownika.
11. Za terminową realizację planów urlopowych w departamentach odpowiadają dyrektorzy departamentów/ kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych, zaś za terminową realizację planów urlopowych dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych odpowiada Sekretarz Województwa.

§ 29

Zasady zwolnień od pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział VII
Wypłata wynagrodzeń

§ 30

1. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje co miesiąc z dołu, w 28 dniu każdego miesiąca, a dla pracowników obsługi - w 10 dniu następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu. Jeżeli 28 lub 10 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy, termin wypłaty przypada w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. Informacja o dniach i godzinach pracy kasy Urzędu uwidoczniona jest na okienku kasowym w Urzędzie.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej.
3. Wynagrodzenie, na wniosek pracownika, może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w inny ustalony sposób.
4. Wypłata innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tego świadczenia.

Rozdział VIII
Nagrody i wyróżnienia

§ 31

Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają obowiązki, wykazują inicjatywę w pracy, dążą do usprawnienia metod pracy, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Rozdział IX
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

§ 32 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem, ochrona kobiet w ciąży i matek karmiących określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział X
Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 33

1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje Społeczna Inspekcja Pracy.
2. Organizacje związkowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewniać wykonanie zaleceń inspektora ds. bhp.

4. Pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami są obowiązani znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bhp. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,
6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opieka zdrowotną nad pracownikami.

§ 34

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

§ 35

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 36

1. Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki, uczniowie szkół zawodowych, odbywający praktyczną naukę zawodu oraz stażyści – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy podlegają szkoleniu wstępnemu ogólnemu w zakresie bhp, zwanemu dalej „instruktażem ogólnym”.
2. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik zatrudniony na stanowisku pracy ds. bhp.
3. Fakt odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przechowywane jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
4. Pracownicy podlegają również szkoleniu okresowemu. Pierwsze szkolenie okresowe pracownik odbywa w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku natomiast pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.
5. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat, natomiast szkolenie okresowe pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat.
6. Ukończenie przez pracownika szkolenia okresowego w zakresie bhp potwierdza się zaświadczeniem. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.
7. W trakcie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp pracownik jest informowany ustnie o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą.

§ 37

1. Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim oraz badaniom kontrolnym.
2. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
3. Okresowe badania lekarskie oraz badania kontrolne są przeprowadzone 
na koszt pracodawcy.

§ 38

1. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
2. Instrukcja przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej stanowi załącznik nr 6 
do Regulaminu.

§ 39

Kobiety nie mogą być zatrudniane przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, ujętych w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet stanowiącym załącznik Nr 7 do Regulaminu.

Rozdział XI
Obsługa interesantów

§ 40

1. Przyjmowanie stron i interesantów w departamentach odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu. Dyrektorzy departamentów/kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za należytą organizację przyjmowania interesantów i w tym celu wydają odpowiednie polecenia służbowe.

2. Posłowie na Sejm, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz radni Województwa Podkarpackiego w sprawach związanych z wykonywaniem ich mandatów powinni być przyjmowani w pierwszej kolejności.

Rozdział XII
Przepisy porządkowe

§ 41

1. Pracownik zachowuje drogę służbową we wszystkich sprawach wymagających podjęcia decyzji wykraczających poza zakres jego kompetencji.

2. We wzajemnych stosunkach pomiędzy pracownikiem i przełożonym obowiązuje życzliwość, dotrzymywanie dokonanych uzgodnień, przekazywanie uwag w bezpośrednim kontakcie.

§ 42

1. Wyjście pracownika z Urzędu w czasie godzin pracy może się odbywać w celu służbowym lub prywatnym (osobistym), za zgodą dyrektora departamentu/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej. Każde wyjście powinno być ewidencjonowane w ewidencji wyjść w godzinach służbowych znajdującej się w sekretariacie komórki organizacyjnej oraz zarejestrowane w ESRCP.

2. Wyjście pracownika z Urzędu w czasie godzin pracy pełniącego funkcję w organizacji związkowej może się odbywać za pisemnym zawiadomieniem dyrektora departamentu/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu oraz zarejestrowaniem tego faktu w ESRCP.
3. Wyjście dyrektora departamentu lub kierownika komórki równorzędnej w sprawach służbowych winno zostać odnotowane w ewidencji wyjść w godzinach służbowych oraz zarejestrowane w ESRCP.
4. Zgoda dyrektora departamentu/kierownika równorzędnej komórki na wyjście pracownika w sprawach osobistych powinna mieć formę pisemną. Wzór ww. zgody stanowi załącznik nr 9 do regulaminu.
5. Wyjście dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej w czasie godzin pracy w celu prywatnym (osobistym) może odbywać się po poinformowaniu o tym fakcie Sekretarza Województwa.
6. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 4, jeśli czas ten odpracował w terminie uzgodnionym 
z dyrektorem departamentu, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, w którym miało miejsce wyjście w sprawach osobistych.
7. Odpracowywanie spóźnień i wyjść w sprawach osobistych odbywa się w taki sposób, aby wyjścia i spóźnienia krótsze niż 1 godzina były odpracowywane jednorazowo, zaś dłuższe mogą być odpracowywane w ciągu kilku dni, 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, jednak odpracowanie takiego wyjścia nie może odbywać się w odcinkach czasu krótszych niż 1 godzina jednorazowo.
8. Pracownik, który otrzymał kartę obiegową, przed uzyskaniem podpisu w części dotyczącej ewidencji czasu pracy zobowiązany jest wykazać, iż wszystkie wyjścia w sprawach osobistych w bieżącym okresie rozliczeniowym zostały przez niego odpracowane.

§ 43

Marszałek oraz Sekretarz Województwa przyjmują pracowników w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach od 14.00 do 15.00. 
W przypadku gdy na ustalony dzień przyjęć przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć staje się najbliższy dzień pracy. W razie nieobecności w wyżej wymienionych godzinach urzędowania Marszałka lub Sekretarza Województwa pracownicy będą przyjmowani w uzgodnionym wcześniej innym terminie.

§ 44

Palenie tytoniu w Urzędzie jest dozwolone wyłącznie w palarni.

§ 45

1. W celu zabezpieczenia pomieszczeń i urządzeń pracy ustala się następujące zasady postępowania:

1) wynoszenie przez pracowników przedmiotów stanowiących własność Urzędu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego bądź osoby przez niego upoważnionej,
2) po zakończeniu pracy pracownicy zabezpieczają będące w pomieszczeniach biurowych dokumenty i urządzenia, zamykają szafy i biurka, po czym zamykają pomieszczenia, a klucze przekazują osobie sprawującej nad nimi nadzór. Wynoszenie kluczy od pomieszczeń biurowych jest zabronione.

2. W Urzędzie obowiązuje ewidencjonowanie przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydawania i zdawania kluczy uprawnionym pracownikom.
3. Za uprawnionego pracownika należy rozumieć osobę korzystającą z pomieszczenia (pomieszczeń) o danym numerze lub osobę upoważnioną do odbioru kluczy przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego.

§ 46

1. Fakt zakończenia pracy w danym dniu potwierdza się w ESRCP poprzez naciśnięcie przycisku KONIEC na terminalu i przeciągnięcie wzdłuż terminalu indywidualną elektroniczną kartą zbliżeniową.
2. Przebywanie w pomieszczeniach biurowych poza godzinami służbowymi w celu odpracowania wyjścia w sprawach osobistych, odpracowania spóźnienia, wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, jest możliwe po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Prawnego. Informacja w tej sprawie składana jest poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, nie później niż do godziny 15.00 w dniu, w którym pracownik zamierza przebywać w pomieszczeniach biurowych po godzinach służbowych, zaś w przypadku, gdy zamierza przebywać w pomieszczeniach biurowych przed rozpoczęciem godzin służbowych, informację w tej sprawie składa do godziny 15.00 dnia poprzedzającego fakt przebywania.

§ 47

Pracownik obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Oddział kadr i szkolenia o wszelkich zmianach:

1) w zakresie danych osobowych,
2) miejsca zamieszkania, 
3) dotyczących stanu rodzinnego warunkującego nabycie lub utratę prawa do pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień pracowniczych,
4) dotyczących wykonywania powszechnego obowiązku obrony.

Rozdział XIII
Przepisy końcowe

§ 48

Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu będą wprowadzone w trybie przewidzianym dla wprowadzenia regulaminu pracy.

Załączniki do regulaminu:

 1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. ochrona kobiet w ciąży i matek karmiących,
 2. Oświadczenie o zamiarze podjęcia albo wykonywania dodatkowego zatrudnienia lub innych zajęć,
 3. Oświaczenie dot. (nie)prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych,
 5. Rozliczenie czasu pracy,
 6. Instrukcja przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej,
 7. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
 8. Powiadomienie o konieczności wykonywania obowiązków w organizacji związkowej,
 9. Wniosek o zwolnienie od pracy i wyjście w sprawach osobistych

 


 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2015
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /Dz.U. z 2014 r. poz. 1502/ w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” działającymi przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz § 7 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z późn. zm.,

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 20/2014 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w Instrukcji przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej, stanowiącej załącznik nr 5,wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gospodarkę odzieżą, obuwiem oraz środkami ochrony prowadzi Oddział gospodarki magazynowej w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, który jest odpowiedzialny za zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie.”

2) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, ustala się częstotliwość prania przez pracowników odzieży wyłącznie w wymienionych asortymentach:

a)kurtka ocieplana – 1 raz w roku,
b)ubranie robocze – 2 razy w miesiącu,
c)koszula – 4 razy w miesiącu,
d)fartuch – 1 raz w miesiącu, a dla sprzątaczek –razy w miesiącu,
e)garnitur – 1 raz w roku,
f)podkoszulek – 4 razy w miesiącu,
g)spodnie dresowe – 4 razy w miesiącu.

3) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 i 3 określa dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego na podstawie szacunków, przygotowanych przezOddział gospodarki magazynowej w Departamencie Organizacyjno-Prawnymna podstawie aktualnych cen obowiązujących w zakładach pralniczych w miesiącu styczniu danego roku, które będą obowiązywać do końca tego roku. Ekwiwalent nalicza się na cały rok, a wypłacany jest w okresach kwartalnych.”

4) w § 6 w ust. 6 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się podpunkty w następującym brzmieniu:

 • podkoszulek – 30 zł,
 • spodnie dresowe – 40 zł.

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przydziału odzieży, obuwia i środków ochrony dla poszczególnych pracowników, dokonuje Oddział gospodarki magazynowej w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, odnotowując zakres przydziału w „Karcie indywidualnego wyposażenia pracownika”. Pracownik pobierający odzież, obuwie i/lub środki ochrony indywidualnej potwierdza odbiór podpisem w ww. karcie.”

6) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami pracy, oraz przyczynami niezależnymi od pracownika, powodujących wcześniejsze zniszczenie lub zużycie środków ochrony lub odzieży niż przewidziane w tabeli, pracownik występuje z wnioskiem o wydanie nowych środków ochrony lub nowej odzieży roboczej i obuwia (załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji). Wniosek pracownika opiniuje Oddział gospodarki magazynowej w Departamencie Organizacyjno-Prawnym, a zatwierdza dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego.”

7) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku archiwisty Oddział gospodarki magazynowej w Departamencie Organizacyjno-Prawnymzapewnia środki do odkażania skóry w ilości 0,5 dm3 na 6 miesięcy.”

8) Tabela norm przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnejśrodków czystości dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiąca załącznik nr 1 do Instrukcji przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej otrzymuje brzmienie:

„Tabela norm przydziału odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i środków czystości dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.”

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia

Okres używalności

1

Pracownik Oddziału sportu

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

2

Pracownik Oddziału geodezji i kartografii

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

3

Pracownik Oddziału gospodarki nieruchomościami

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

4

Stanowisko pracy ds. remontów i kontroli nieruchomości

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

5

Pracownik Oddziału kontroli przewoźników

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

6

Pracownik Oddziału dróg

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

7

Pracownik Oddziału projektów infrastruktury komunikacyjnej

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

8

Pracownik Oddziału transportu kolejowego

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

9

Pracownik Oddziału kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.1 osi priorytetowej I RPO

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

10

Pracownik Oddziału kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie działania 1.2‑1.4 osi priorytetowej I RPO

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

11

Pracownik Oddziału kontroli w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane

3 lata

12

Pracownik Oddziału kontroli merytoryczno-technicznej projektów osi priorytetowych II-VII RPO

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane

3 lata

13

Pracownik Oddziału turystyki

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty do wędrówek górskich (trzymające kostkę z twardą podeszwą i protektorem)

3 lata

14

Pracownik Oddziału rolnictwa i rozwoju wsi

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

15

Pracownik Oddziału gospodarki wodnej

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

16

Pracownik Oddziału opłat za korzystanie ze środowiska

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

17

Pracownik Oddziału instrumentów środowiskowych

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

18

Pracownik Oddziału ochrony wód

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

19

Pracownik Oddziału gospodarki odpadami

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

20

Pracownik Oddziału geologii

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • rękawice,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata,

 

rękawice – bez minimalnego okresu użytkowania

21

Archiwista w Oddziale geologii

 • fartuch ochronny,

 

3 lata

22

Pracownik Oddziału do spraw koordynowania i opiniowania w zakresie ochrony środowiska IZ RPO WP na lata 2007‑2013

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

23

Pracownik Oddziału kontroli finansowej beneficjentów RPO

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

24

Pracownik Kancelarii ogólnej

 

 • rękawiczki,
 • fartuch,

Rękawiczki – do zużycia,

Fartuch – 3 lata

25

Pracownik zajmujący się inwentaryzacją majątku Urzędu

 • rękawiczki,
 • fartuch,

Rękawiczki – do zużycia,

Fartuch – 3 lata

26

Pracownik wieloosobowego stanowiska pracy do spraw remontów i inwestycji

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • hełm ochronny,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

27

Pracownik Biura obsługi informatycznej

 • fartuch,

 

3 lata

28

Pracownik Oddziału do spraw utrzymania sprzętu teleinformatycznego

 • fartuch,

 

 

3 lata

 

29

Sprzątaczka

 • fartuch,
 • buty zdrowotne,
 • podkoszulek,
 • spodnie dresowe.

6 miesięcy

 • okulary ochronne do pracy ze środkami czystości,

Bez minimalnego okresu użytkowania

 

30

Portier

 • garnitur,
 • koszula,
 • krawat,
 • buty,

12 miesięcy

 • fartuch,
 • kurtka ocieplana,
 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • buty filcowo-gumowe,
 • buty robocze.

3 lata

31

Archiwista

 • rękawiczki,
 • fartuch,

 

Rękawiczki – do zużycia,

Fartuch – 3 lata

32

Kierowca

 • fartuch,
 • rękawice ochronne drelichowe,
 • buty gumowe,
 • fartuch przedni wodoodporny,

3 lata

33

Robotnik

gospodarczy

 • fartuch,
 • buty zdrowotne,

12 miesięcy

34

Pracownik administracyjno-biurowy – magazynier

 • fartuch,

 

 

3 lata

35

Magazynier

 • fartuch,

 

3 lata

 

36

Konserwator

 • ubranie robocze,
 • koszula flanelowa,
 • czapka,
 • buty robocze,

12 miesięcy

 • kurtka ocieplana,
 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • buty filcowo-gumowe lub gumowe ocieplane,

3 lata

37

Pracownik zajmujący się zaopatrzeniem

 • ubranie robocze,
 • koszula flanelowa,
 • czapka,
 • buty robocze,

3 lata

38

Pracownik Oddziału organizacyjnego przeprowadzający kontrole

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane

3 lata

39

Pracownik Oddziału łowiectwa i rybactwa

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane,

3 lata

40

Dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska

 • kurtka przeciwdeszczowa,
 • kurtka ocieplana,
 • kamizelka odblaskowa,
 • buty gumowe ocieplane lub filcowo-gumowe,
 • trzewiki skórzano-gumowe lub półbuty skórzane.

3 lata

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego zarządzenia w terminie do dwóch tygodni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zamieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 ZARZĄDZENIE NR 20/2014

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 marca 2014

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /j.t. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm./ w uzgodnieniu z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” działającymi przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, w terminie do dnia    18 kwietnia 2014 r.

§3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Województwa Podkarpackiego.

§4

Traci moc zarządzenie Nr 28/10 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz zarządzenia z późniejszymi zmianami.

§5

Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia zamieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

 

REGULAMIN PRACY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwany dalej "regulaminem", określa organizację i porządek pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwanym dalej "Urzędem" oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

 1. Urząd jest pracodawcą, za którego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego lub z jego upoważnienia Sekretarz Województwa Podkarpackiego.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Urzędu, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko służbowe i podstawę nawiązania stosunku pracy.

§ 3

Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które dołącza się do akt osobowych.

Rozdział II
Podstawowe obowiązki pracodawcy

§ 4

Pracodawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) zapewnienia pracownikom przydziału pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i zakresem czynności,
2) zorganizowania stanowisk pracy oraz dostarczenia pracownikom wszystkich niezbędnych do pracy przedmiotów, materiałów i maszyn,
3) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz zmniejszenie uciążliwości pracy,
4) wypłacania pracownikom terminowo wynagrodzeń za pracę i innych przysługujących im należności,
5) zapoznania pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także informowania pracowników o ryzyku zawodowym,
6) kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w terminach wyznaczonych przez lekarza,
7) dopuszczenia do pracy jedynie pracowników, których stan zdrowia gwarantuje bezpieczne wykonywanie powierzonej pracy,
8) przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
9) ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
10) zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
11) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
12) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
13) wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego,
14) udostępniania pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
15) przeciwdziałania mobbingowi,
16) przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu,
17) wydania pracownikowi niezwłocznie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy.

§ 5

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane przez pracownika w miejscu wykonywania pracy pieniądze i przedmioty wartościowe.

Rozdział III
Podstawowe obowiązki pracowników

§ 6

 1. Prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm. ).
 2. Zadania, uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności pracownika związane z zajmowanym stanowiskiem bądź wykonywanymi czynnościami pracodawca określa w formie pisemnej:
  1) w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,
  2) w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  3) w Regulaminie pracy Urzędu,
  4) w zakresie czynności pracownika,
  5) w opisie stanowiska pracy.
 3. Za opracowanie zakresu czynności pracownika oraz opisu stanowiska pracy odpowiedzialny jest dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej. 

§ 7

 1. Do podstawowych obowiązków pracowników należy w szczególności:
  1) dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli,
  2) przestrzeganie prawa,
  3) sumienne i staranne wykonywanie pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę,
  4) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu pracodawcy, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
  6) dbanie o dobro, chronienie mienia pracodawcy,
  7) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z petentami,
  8) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
  9) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy,
  10) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  11) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
  12) poddawanie się okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim wynikającym z przepisów prawa i stosowanie się do wskazań lekarskich,
  13) korzystanie z narzędzi, sprzętu techniki biurowej i sprzętu komputerowego tylko w celach służbowych,
  14) przestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianie nieobecności w pracy,
  15) przebywanie w miejscu pracy w ubiorze gwarantującym powagę Urzędu.
 2. Pracownik, który uważa, że stosowany jest wobec niego mobbing, a także pracownik, który zaobserwuje takie zjawisko, powinien zgłosić ten fakt do przełożonego osoby stosującej mobbing.

§ 8

 1. Pracownikowi nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie, według jego przekonania, stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie lub groziłoby niepowetowanymi stratami.
 2. Jeżeli w przekonaniu pracownika polecenie przełożonego jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

§ 9

 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych. W razie naruszenia przez pracownika któregokolwiek zakazu, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracownikiem w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje go ze stanowiska.
 2. Pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o zamiarze podjęcia albo wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia lub innych zajęć (poza pracą w Urzędzie). Informację pracownik składa w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Wzór oświadczenia o zamiarze podjęcia albo wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia lub innych zajęć przez pracownika Urzędu stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.

§ 10

 1. Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Obowiązany jest on również składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany złożyć w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.
 4. Niezłożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie powoduje odpowiedzialność porządkową.
 5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
 6. Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 11

Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. jest w szczególności:

1) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, które naraziło pracodawcę na szkodę,
2) rażąca niedbałość o urządzenia, narzędzia i powierzone materiały,
3) wykonywanie w czasie pracy czynności niezwiązanych ze stosunkiem pracy,
4) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, częste spóźnianie się do pracy, samowolne opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia,
5) stawienie się do pracy, przebywanie w pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub narkotyków bądź innych środków odurzających,
6) spożywanie w czasie pracy lub po pracy na terenie zakładu pracy alkoholu oraz środków o których mowa w pkt 5,
7) uporczywe naruszanie przepisów i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,
8) wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej w zwolnieniu lekarskim niezdolności do pracy lub zawinione wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób rażąco niezgodny z jego celem,
9) działania lub zachowania uznane w Kodeksie pracy za mobbing,
10) rażące zakłócenie porządku i dyscypliny pracy,
11) naruszenie tajemnicy państwowej, służbowej oraz w zakresie ochrony danych osobowych lub niedbalstwo w ochronie tych tajemnic,
12) rażąco niewłaściwe zachowanie wobec przełożonych, podwładnych, współpracowników lub petentów,
13) niepoddawanie się w wyznaczonych terminach okresowym lub kontrolnym badaniom lekarskim, a także nie dostarczenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku przeprowadzonego badania.

§ 12

 1. Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren Urzędu.
 2. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, bezpośredni przełożony pracownika ma obowiązek nie dopuścić go do wykonywania pracy i przebywania na terenie Urzędu.
 3. Bezpośredni przełożony ma obowiązek odsunięcia od pracy pracownika, który spożywał alkohol w czasie pracy lub w miejscu pracy.
 4. W razie podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, Sekretarz Województwa może zlecić przeprowadzenie badania trzeźwości przez uprawniony do tego organ powołany do ochrony porządku publicznego. Jeżeli konieczny będzie do tego pobór krwi, zabiegu tego dokona fachowy pracownik służby zdrowia.
 5. Pracownik, któremu zarzucono naruszenie obowiązku trzeźwości może żądać przeprowadzenia badania trzeźwości. Pracownik ma obowiązek poddania się badaniu jeżeli:
  1) uległ wypadkowi przy pracy i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdował się wówczas w stanie nietrzeźwości,
  2) zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie i zachodzi podejrzenie że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu.
 6. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli.
 7. W razie stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu, pracownik ma obowiązek ponieść koszty badania.
 8. Wszystkie dokumenty związane z naruszeniem przez pracownika obowiązku trzeźwości gromadzi Departament Organizacyjno - Prawny.

§ 13

 1. Wobec pracowników za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w pracy mogą być stosowane kary:
  1) kara upomnienia,
  2) kara nagany.
 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, pracodawca może zastosować karę pieniężną.
 3. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia, z zastrzeżeniem § 10.
 4. Pracodawca stosuje kary po zapoznaniu się z pisemnym wyjaśnieniem pracownika. Jeśli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może złożyć wyjaśnienia, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu stawienia się pracownika do pracy,
 5. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odpis pisma załącza się do akt osobowych pracownika.
 6. Pracownik od udzielonej kary, której zastosowanie nastąpiło z naruszeniem prawa, może wnieść sprzeciw do pracodawcy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.
 7. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

§ 14

 1. Wszystkie dobra w postaci materialnej i elektronicznej wytworzone przez pracownika z wykorzystaniem zasobów Urzędu, a także sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne, publikacyjne itp. są własnością pracodawcy.
 2. Pracownik zobowiązuję się do:
  1)wykorzystywania adresu Urzędu wyłącznie do celów służbowych,
  2)wykorzystywania adresów e-mailowych Urzędu (zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym) wyłącznie do celów służbowych.
 3. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do noszenia w miejscu pracyindywidualnych kart zbliżeniowych oraz   identyfikatorów. Identyfikator oznaczony jest nazwą Urzędu,  na odwrocie zawiera zaś: nazwę departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej, w której  pracownik jest zatrudniony, nazwisko i imię pracownika oraz jego  stanowisko służbowe.

§ 15

 1. Każdy z pracowników ma prawo do jednakowego dostępu do szkoleń.
 2. Dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej wnioskuje w formie pisemnej do Sekretarza Województwa o przeszkolenie podległych sobie pracowników.
 3. Przy wyborze pracownika na szkolenie (kurs, seminarium, konferencję itp.) dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej powinien uwzględnić zakres prac na zajmowanym stanowisku, doświadczenie zawodowe, dotychczasowy udział w szkoleniach oraz ocenę pracownika.
 4. Pracownik kierowany przez pracodawcę na szkolenia (kursy, seminaria, konferencje itp.) ma obowiązek doręczyć niezwłocznie do Oddziału kadr i szkolenia oryginał dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu.
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

Rozdział IV
Czas pracy

§ 16

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w siedzibie Urzędu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas ten powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.
 2. W Urzędzie obowiązuje 8-godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust.8
 3. Urząd pracuje w poniedziałki w godzinach 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 4. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące (styczeń – marzec, kwiecień – czerwiec, lipiec – wrzesień, październik - grudzień).
 5. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku portiera, wykonujący pracę w budynku przy ul. Towarnickiego 3a pracują w podstawowym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku w pracy zmianowej: I zmiana godz. 6.00 – 14.00, II zmiana w godz. 14.00 – 22.00.
 6. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku portiera, wykonujący pracę w budynku przy al. Ł. Cieplińskiego 4, pracują od poniedziałku do niedzieli, w równoważnym systemie czasu pracy, w którym czas pracy może być przedłużony do 12 godzin na dobę, przy zachowaniu przeciętnego 40 - godzinnego tygodniowego czasu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Planowany rozkład czasu pracy pracownika lub pracowników w okresie rozliczeniowym określa się w harmonogramie obejmującym dany okres rozliczeniowy. Dla portierów mogą być przygotowane harmonogramy obejmujące okres jednego miesiąca. Do przygotowania harmonogramu zobowiązany jest kierownik Oddziału transportowo – gospodarczego w Departamencie Organizacyjno – Prawnym. Harmonogram rozkładu czasu pracy zawiera:
  1) imię i nazwisko pracownika,
  2) wskazanie dnia i czasu pracy,
  3) liczbę godzin pracy,
  4) dokładne oznaczenie dni wolnych od pracy, ze wskazaniem charakteru tych dni.
  Harmonogram stanowi podstawę rozliczenia czasu pracy pracownika. Zmiana harmonogramu dokonywana jest przez osobę przygotowującą harmonogram, która zobowiązana jest informację o zmianie harmonogramu czasu pracy przekazać niezwłocznie pracownikom, których zmiana dotyczy.
 7. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku sprzątaczki wykonują pracę od poniedziałku do piątku w pracy zmianowej: I zmiana w godzinach 7.00 – 15.00; II zmiana 14.00 – 22.00.
 8. Kierowcy wykonują pracę od poniedziałku do piątku ,w podstawowym systemie czasu pracy. Dla kierowców ustala się indywidualny rozkład czasu pracy. Powiadomienie kierowcy przez dyspozytora lub kierownika Oddziału transportowo - gospodarczego o innej godzinie rozpoczęcia pracy niż godz. 7.30 nastąpi osobiście lub telefonicznie, co najmniej 24 godziny przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem czasu pracy. Do kierowców – w zakresie przewidzianym ustawą o czasie pracy kierowców – stosuje się przepisy tej ustawy.
 9. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników Urzędu lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
 10. Normy czasu pracy, o których mowa w ust.9, stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
 11. Norm czasu pracy określonych w ust. 9 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu.
 12. Czas pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie dla każdego pracownika.
 13. Pracownikom przysługuje w każdym tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.
 14. Przez pracę wykonywana w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 00.00 a godziną 24.00 tego dnia.
 15. Praca w porze nocnej obejmuje czas pomiędzy godz. 22.00, a godz. 6.00.
 16. Do ustalenia czasu pracy kierowców pora nocna obejmuje czas pomiędzy godz. 00.00 a godzina 4.00.
 17. Na pisemny wniosek pracownika może zostać ustalony indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Decyzję w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika podejmuje, po zaopiniowaniu przez Dyrektora Departamentu/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej, Marszałek lub z jego upoważnienia Sekretarz Województwa.
 18. W Urzędzie działa elektroniczny system rejestracji czasu pracy  zwany dalej    ESRCP na zasadach określonych Regulaminem posługiwania się ESRCP  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Regulamin wprowadza Marszałek odrębnym zarządzeniem.

§ 17

 1. Przy pracach związanych z obsługą petentów oraz w innych przypadkach uzasadnionych organizacją lub rodzajem pracy dla poszczególnych komórek organizacyjnych, grup pracowniczych lub stanowisk pracy mogą być wprowadzane:1)dni pracy, a także godziny rozpoczynania i kończenia pracy inne, niż określone w §16;2) system równoważnego czasu pracy;3)praca zmianowa.
 2. Ustalając system i rozkład czasu pracy uwzględnia się przysługujący pracownikowi odpoczynek dobowy i tygodniowy.
 3. Zasady określone w ust. 1 wprowadza się w drodze zarządzenia Marszałka, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. Zarządzenie podaje się z dwutygodniowym wyprzedzeniem do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Urzędzie. Fakt zapoznania się z zarządzeniem pracownicy potwierdzają w formie pisemnej. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracownikom z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy.

§ 18

 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownik, na polecenie przełożonego, po uzyskaniu zgody Sekretarza Województwa lub osoby przez niego upoważnionej,pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta.
  Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych ma formę pisemną – jak w załączniku nr 3 do Regulaminu i jest przekazywane  do Oddziału kadr i szkolenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą czasu pracy danego pracownika. O zgodę Sekretarza Województwa lub osoby przez niego upoważnionej na pracę w godzinach nadliczbowych występuje dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej, której pracownikom zlecono pracę w godzinach nadliczbowych, nie później niż do godziny 15.00 w dniu, w którym praca ta ma zostać wykonana.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat.
 3. Pracownikowi za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.
 4. Praca w godzinach nadliczbowych nie może mieć charakteru pracy planowanej.
 5. Liczba godzin nadliczbowych pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć:
  - pięciu godzin na dobę;
  - średnio ośmiu godzin tygodniowo w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 6. Ustala się limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym: 416 godzin dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi (portier, kierowca, konserwator), dla pozostałych pracowników – 150 godzin w roku kalendarzowym.
 7. Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem.
 8. Pracownikowi, wykonującemu pracę w niedziele i święta, przysługuje inny dzień wolny od pracy: - w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeśli jest to niemożliwe – do końca okresu rozliczeniowego; - w zamian za pracę w święto – do końca okresu rozliczeniowego.
 9. Zbiorcza informacja o wykonywaniu pracy w godzinach nadliczbowych przez każdego z pracowników departamentu lub komórki równorzędnej, składana jest do Oddziału kadr i szkolenia w Departamencie Organizacyjno - Prawnym, w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 10. Dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy (lista obecności pracowników departamentu, rejestr urlopów i delegacji służbowych, ewidencja wyjść pracowników departamentu w godzinach pracy), w tym również dokumentacja potwierdzająca wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników departamentu prowadzona jest w sekretariatach departamentów lub komórek równorzędnych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe i rzetelne prowadzenie ww. dokumentacji w ramach departamentu lub komórki równorzędnej oraz terminowe przekazywanie wymaganych dokumentów do Oddziału kadr i szkolenia jest dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej. Oryginały list obecności wraz z dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy przykazywane są do Oddziału kadr i szkolenia w terminie do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedzający.
 11. Rozliczenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu jest prowadzone w Oddziale kadr i szkolenia. Pracownik ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej jego czasu pracy.

§ 19

 1. Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje 20 minutowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy.
  W czasie przerwy pracownik zobowiązany jest pozostawać na terenie budynku, w którym pracodawca wyznaczył mu miejsce pracy.
 2. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
 3. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko mado dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na wniosek pracownicy mogą być udzielane łącznie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Pracownicy  zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwa na karmienie nie przysługuje.
  Przerwy na karmienie piersią udziela się na wniosek pracownicy po dołączeniu do wniosku oświadczenia pracownicy o karmieniu dziecka piersią.
  Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych zawartych w złożonym oświadczeniu.

§ 20

 1. Pracownik jest zobowiązany do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
  1)Ustala się następujący sposób potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy i obecności w pracy:pracownicy po przyjściu do pracy, przed ustaloną godziną jej rozpoczęcia, potwierdzają przybycie w ESRCP poprzez naciśnięcie przycisku START i przesunięcie indywidualną elektroniczną kartą zbliżeniową wzdłużoraz podpisują listę obecności,
  2)miejsce wyłożenia listy obecności ustala dyrektor departamentu/równorzędnej komórki organizacyjnej,
  3)jeżeli wiadomo, że pracownik w dniu następnym będzie nieobecny w pracy należy dokonać w liście obecności adnotacji odpowiednimi symbolami oraz wprowadzić stosowną zmianę w aplikacji zarządzającej ESRCP,
  4)dyrektorzy departamentów, kierownicy równorzękomórek organizacyjnych, a także pracownicy kierujący wieloosobowymi stanowiskami pracy czuwają nad prawidłowym tokiem pracy w ciągu dnia.
 2. Za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym rejestrowanie obecności pracowników odpowiadają dyrektorzy departamentów, kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych.

§ 21

Marszałek może, ustalić określony dzień tygodnia dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w ustaloną sobotę danego miesiąca, zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie więcej niż jeden dzień w danym roku kalendarzowym, Marszałek może ustalić dniem wolnym od pracy bez odpracowania.


Rozdział V
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

§ 22

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie.

§ 23

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej.
 2. Dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej o niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej powinien uprzedzić Sekretarza Województwa.
 3. W razie niestawienia się do pracy, poza przypadkami określonymi w ust. 1, pracownik jest obowiązany zawiadomić dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej, zaś dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej Sekretarza Województwa o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście lub przez inne osoby, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. W przypadku zawiadomienia pocztą, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
 4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3, jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności, zwłaszcza jego obłożną chorobę połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo inne zdarzenie losowe, nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 24

 1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy przedstawiając dowody usprawiedliwiające nieobecność, najpóźniej z chwilą przystąpienia do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności. Dowodami usprawiedliwiającymi spóźnienie do pracy lub nieobecność w pracy są:
  1)zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
  2)decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  3)oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  4)imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, Policję, lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierający adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  5)oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.
 2. W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownikniezwłocznie zgłosić się do dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej, celem usprawiedliwienia spóźnienia,  zaś dyrektor departamentu/kierownik równorzędnej komórki  organizacyjnej o przyczynie swojego spóźnienia powinien zawiadomić  Sekretarza Województwa. Czas spóźnienia przekraczający 15 minut, wymaga pisemnego usprawiedliwienia.

§ 25

Czas nieobecności w pracy z powodu spóźnienia, pracownik powinien odpracować w tym samym dniu lub w terminie uzgodnionym z dyrektorem departamentu/kierownikiem równorzędnej komórki organizacyjnej. Dyrektor departamentu/ kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej czas nieobecności w pracy z powodu spóźnienia powinien odpracować w terminie uzgodnionym z Sekretarzem Województwa.

§ 26

 1. Dyrektor departamentu/ kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej uznaje za usprawiedliwione bądź nieusprawiedliwione nieprzybycie pracownika do pracy, spóźnienie się, bądź przedwczesne jej opuszczenie.
 2. W przypadku przeprowadzania kontroli dyscypliny pracy o uznaniu za usprawiedliwione albo nieusprawiedliwione nieprzybycie pracownika do pracy, spóźnienie się bądź przedwczesne jej opuszczenie decyduje Sekretarz Województwa.
 3. W stosunku do dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych decyzję w sprawach określonych w ust. 1 podejmuje Sekretarz Województwa.
 4. W przypadku wystąpienia sporu co do zasadności uznania w sprawach, o których mowa w ust. 1,2 i 3 decyzję podejmuje Marszałek.
 5. Pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za czas nieobecności usprawiedliwionej, jeżeli odrębne przepisy nie przewidują prawa do wynagrodzenia.

Rozdział VI
Urlopy i zwolnienia od pracy

§ 27

Pracownikom przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a także w innych przepisach szczególnych.

§ 28

 1. Urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów. Urlopu pracownikowi udziela dyrektor departamentu/ kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej, a dyrektorowi departamentu/kierownikowi równorzędnej komórki organizacyjnej Marszałek lub Sekretarz Województwa albo osoba upoważniona przez Marszałka.
 2. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje poprzez:1)wyrażenie pisemnej zgody przez osoby uprawnione na wniosku urlopowym złożonym przez pracownika lub2)pisemne poinformowanie pracownika o terminie urlopu udzielonego mu w okresie wypowiedzenia.
 3. Dyrektorzy departamentów/ kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych do 15 grudnia każdego roku opracowują projekty planów urlopów wypoczynkowych na przyszły rok, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Po ich zatwierdzeniu przez Marszałka lub Sekretarza Województwa stają się obowiązującym planem urlopów pracowników na dany rok.
 4. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
 5. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika, w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do godziny 8.00.
 6. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić także z powodu szczególnych potrzeb Urzędu, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
 7. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego może nastąpić tylko w przypadkach określonych w Kodeksie pracy.
 8. Decyzje w sprawach przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika, a także ze względu na potrzeby pracodawcy, podejmują dyrektorzy departamentów/ kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych, a w odniesieniu do dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Marszałek lub Sekretarz Województwa.
 9. Po wyrażeniu zgody przez organizacje związkowe nie ustala się planu urlopów na dany rok kalendarzowy. W takim przypadku Marszałek lub Sekretarz Województwa ustala termin urlopu dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych po porozumieniu z nimi, a dyrektorzy departamentów/kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych ustalają terminy urlopów podległych pracowników – po porozumieniu z pracownikami.
 10. Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku kalendarzowym powinien być wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego na żądanie pracownika.
 11. Za terminową realizację planów urlopowych w departamentach odpowiadają dyrektorzy departamentów/ kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych, zaś za terminową realizację planów urlopowych dyrektorów departamentów/kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych odpowiada Sekretarz Województwa.

§ 29

Zasady zwolnień od pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział VII
Wypłata wynagrodzeń

§ 30

 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje co miesiąc z dołu, w 28 dniu każdego miesiąca, a dla pracowników obsługi - w 10 dniu następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu. Jeżeli 28 lub 10 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy, termin wypłaty przypada w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. Informacja o dniach i godzinach pracy kasy Urzędu uwidoczniona jest na okienku kasowym w Urzędzie.
 2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej.
 3. Wynagrodzenie, na wniosek pracownika, może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w inny ustalony sposób.
 4. Wypłata innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tego świadczenia.


Rozdział VIII
Nagrody i wyróżnienia

§ 31

Pracownikom, którzy wzorowo wypełniają obowiązki, wykazują inicjatywę w pracy, dążą do usprawnienia metod pracy, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Rozdział IX
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

§ 32

 1. Kobiety w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
 2. Pracownica będąca w ciąży nie może być zatrudniona przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
 3. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia lub sprawującego pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki, nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy przerywanego, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. W przypadku wyrażenia zgody przez pracownika na rezygnację z wyżej wymienionych uprawnień, pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o rezygnacji z przysługującego mu prawa. Oświadczenie to pracownik składa dyrektorowi departamentu/kierownikowi równorzędnej komórki organizacyjnej, który przekazuje je niezwłocznie do Oddziału kadr i szkolenia.
 4. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik obowiązany jest złożyć w Oddziale kadr i szkolenia oświadczenie o zamiarze korzystania z tego uprawnienia.

Rozdział X
Bezpieczeństwo i higiena pracy

§ 33

 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje Społeczna Inspekcja Pracy.
 2. Organizacje związkowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:1)organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,2)zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,3)zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,4)zapewniać wykonanie zaleceń inspektora ds. bhp.
 4. Pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami są obowiązani znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady bhp. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
  1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
  2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,
  6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opieka zdrowotną nad pracownikami.

§ 34

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie. 

§ 35

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub §życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 36

 1. Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki, uczniowie szkół zawodowych, odbywający praktyczną naukę zawodu oraz stażyści – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy podlegają szkoleniu wstępnemu ogólnemu w zakresie bhp, zwanemu dalej „instruktażem ogólnym”.
 2. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik zatrudniony na stanowisku pracy ds. bhp.
 3. Fakt odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza na piśmie, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przechowywane jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia.
 4. Pracownicy podlegają również szkoleniu okresowemu. Pierwsze szkolenie okresowe pracownik odbywa w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku natomiast pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy.
 5. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat, natomiast szkolenie okresowe pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat.
 6. Ukończenie przez pracownika szkolenia okresowego w zakresie bhp potwierdza się zaświadczeniem. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych pracownika.
 7. W trakcie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp pracownik jest informowany ustnie o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą.

§ 37

 1. Pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim oraz badaniom kontrolnym.
 2. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
 3. Okresowe badania lekarskie oraz badania kontrolne są przeprowadzone na koszt pracodawcy. 

§ 38

 1. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy oraz bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 2. Instrukcja przydzielania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

§ 39

Kobiety nie mogą być zatrudniane przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, ujętych w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet stanowiącym załącznik Nr 6 do Regulaminu.

 

Rozdział XI
Obsługa interesantów


§ 40

 1. Przyjmowanie stron i interesantów w departamentach odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu. Dyrektorzy departamentów/kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za należytą organizację przyjmowania interesantów i w tym celu wydają odpowiednie polecenia służbowe.
 2. Posłowie na Sejm, senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz radni Województwa Podkarpackiego w sprawach związanych z wykonywaniem ich mandatów powinni być przyjmowani w pierwszej kolejności.

Rozdział XII
Przepisy porządkowe


§ 41

 1. Pracownik zachowuje drogę służbową we wszystkich sprawach wymagających podjęcia decyzji wykraczających poza zakres jego kompetencji.
 2. We wzajemnych stosunkach pomiędzy pracownikiem i przełożonym obowiązuje życzliwość, dotrzymywanie dokonanych uzgodnień, przekazywanie uwag w bezpośrednim kontakcie. 

§ 42

 1. Wyjście pracownika z Urzęduczasie godzin pracy może się odbywać w celu służbowym lub prywatnym (osobistym), za zgodą dyrektora  departamentu/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej lub osoby  przez niego upoważnionej. Każde wyjście powinno być ewidencjonowane w   ewidencji wyjść w godzinach służbowych  znajdującej się w sekretariacie komórki organizacyjnej oraz  zarejestrowane  w ESRCP.
 2. Wyjście pracownika z Urzędu w czasie godzin pracy pełniącego funkcję w organizacji zwiąmoże się odbywać za pisemnym zawiadomieniem dyrektora departamentu/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej  lub osoby przez niego upoważnionej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu oraz zarejestrowaniem tego faktu w ESRCP.
 3. Wyjście dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej w sprawach służbowych winno zostać odnotowane w ewidencji wyjść w godzinach służbowych oraz zarejestrowane w ESRCP.
 4. Zgoda dyrektora departamentu/kierownika równorzędnej Komórkina wyjście pracownika w sprawach osobistych powinna mieć formę pisemną. Wzór ww. zgody stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.
 5. Wyjście dyrektora departamentu/ kierownika równorzędnej komóorganizacyjnej w czasie godzin pracy w celu prywatnym (osobistym) może odbywać się po poinformowaniu o tym fakcie  Sekretarza Województwa.
 6. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy,którym mowa w ust. 4, jeśli czas ten odpracował w terminie uzgodnionym z dyrektorem departamentu, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego, w którym miało miejsce wyjście w sprawach osobistych.
 7. Odpracowywanie spóźnień i wyjść w sprawachodbywa się w taki sposób, aby wyjścia i spóźnienia  krótsze niż 1 godzina były odpracowywane jednorazowo, zaś dłuższe  mogą być odpracowywane  w ciągu kilku dni, w przyjętym okresie rozliczeniowym, jednak odpracowanie takiego wyjścia nie może odbywać się w odcinkach czasu krótszych niż 1 godzina jednorazowo.
 8. Pracownik, który otrzymał kartę obiegową, przed uzyskaniem podpisu w części dotyczącej ewidencji czasu pracy zobowiązany jest wykazać, iż wszystkie wyjścia w sprawach osobistych w bieżącym okresie rozliczeniowym zostały przez niego odpracowane.

§ 43

Marszałek oraz Sekretarz Województwa przyjmują pracowników w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki każdego tygodnia w godzinach od 14.00 do 15.00.
W przypadku gdy na ustalony dzień przyjęć przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć staje się najbliższy dzień pracy. W razie nieobecności w wyżej wymienionych godzinach urzędowania Marszałka lub Sekretarza Województwa pracownicy będą przyjmowani w uzgodnionym wcześniej innym terminie.

§ 44

Palenie tytoniu w Urzędzie jest dozwolone wyłącznie w palarni.

§ 45

 1. W celu zabezpieczenia pomieszczeń i urządzeń pracy ustala się następujące zasady postępowania:
  1) wynoszenie przez pracowników przedmiotów stanowiących własność Urzędu może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego bądź osoby przez niego upoważnionej,
  2) po zakończeniu pracy pracownicy zabezpieczają będące w pomieszczeniach biurowych dokumenty i urządzenia, zamykają szafy i biurka, po czym zamykają pomieszczenia, a klucze przekazują osobie sprawującej nad nimi nadzór. Wynoszenie kluczy od pomieszczeń biurowych jest zabronione.
 2. W Urzędzie obowiązuje ewidencjonowanie przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydawania i zdawania kluczy uprawnionym pracownikom.
 3. Za uprawnionego pracownika należy rozumieć osobę korzystającą z pomieszczenia (pomieszczeń) o danym numerze lub osobę upoważnioną do odbioru kluczy przez Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego.

§ 46

 1. Fakt zakończenia pracy w danym dniu potwierdza się  w ESRCP poprzez naciśnięcie przycisku KONIEC na terminalu i przeciągnięcie wzdłuż terminalu indywidualną  elektroniczną kartą zbliżeniową.
 2. Przebywanie w pomieszczeniach biurowych poza godzinami służbowymi w celu odpracowania wyjścia w sprawach osobistych, odpracowania spóźnienia, wykonania pracy w godzinach nadliczbowych, jest możliwe po uprzednimDyrektora Departamentu Organizacyjno - Prawnego. Informacja  w tej sprawie składana jest poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, nie później niż do godziny 15.00 w dniu, w którym pracownik zamierza przebywać w pomieszczeniach biurowych po godzinach służbowych,  zaś w przypadku, gdy zamierza przebywać  w pomieszczeniach  biurowych przed rozpoczęciem  godzin służbowych, informację w tej sprawie  składa do godziny 15.00 dnia poprzedzającego fakt przebywania.

§ 47

Pracownik obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Oddział kadr i szkolenia o wszelkich zmianach:

1) w zakresie danych osobowych,
2) miejsca zamieszkania,
3) dotyczących stanu rodzinnego warunkującego nabycie lub utratę prawa do pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień pracowniczych,
4) dotyczących wykonywania powszechnego obowiązku obrony.


Rozdział XIII
Przepisy końcowe


§ 48

Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu będą wprowadzone w trybie przewidzianym dla wprowadzenia regulaminu pracy.