Mapa strony

Open / Close Offcanvas sidebar

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

(tekst ujednolicony)

Załącznik do Uchwały Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zmienionego Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 267/6513/13 z dnia 9 września 2013 r., Nr 291/7019/13 z dnia 12 listopada 2013 r., Nr 301/7319/13 z dnia 17 grudnia 2013 r., Nr 321/7703/14 z dnia 18 lutego 2014 r., Nr 348/8284/14 z dnia 13 maja 2014 r., Nr 359/8629/14 z dnia 17 czerwca 2014 r., Nr 365/8689/14 z dnia 1 lipca 2014 r., Nr 370/8828/14 z dnia 14 lipca 2014 r, Nr 413/9734/14 z dnia 29 października 2014 r., Nr 3/87/14 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr 16/319/15 z dnia 21 stycznia 2015 r., Nr 21/426/15 z dnia 3 lutego 2015 r., Nr 55/1234/15 z dnia 19 maja 2015 r., Nr 63/1409/15 z dnia 9 czerwca 2015 r., Nr 72/1573/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 94/2142/15 z dnia 22 września 2015 r., Nr 104/2324/15 z dnia 20 października 2015 r., Nr 111/2408/15 z dnia 3 listopada 2015 r., Nr 132/2861/16 z dnia 12 stycznia 2016 r., Nr 141/3015/16 z dnia 2 lutego 2016 r., Nr 146/3096/16 z dnia 16 lutego 2016 r., Nr 169/3511/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 170/3514/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 176/3588/16 z dnia 17 maja 2016 r., Nr 188/3865/16 z dnia 21 czerwca 2016 r., Nr 203/4102/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr 219/4427/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr 220/4470/16 z dnia 4 października 2016 r., Nr 248/4975/16 z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr 251/5058/16 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr 328/7047/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r., Nr 337/7215/17 z dnia 5 września 2017 r., Nr 362/7656/17 z dnia 7 listopada 2017 r., Nr 383/8069/17 z dnia 27 grudnia 2017 r., Nr 393/8221/18 z dnia 23 stycznia 2018 r., Nr 409/8563/18 z dnia 19 marca 2018 r., Nr 494/10432/18 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr 22/509/19 z dnia 12 lutego 2019 r., Nr 28/720/19 z dnia 12 marca 2019 r., Nr 56/1390/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 83/2112/19 z dnia 8 października 2019 r., Nr 196/4013/20 z dnia 8 września 2020 r., Nr 296/5817/21 z dnia 6 lipca 2021 r., Nr 303/6003/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną oraz zasady działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Podkarpackie,
2) Sejmiku – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Podkarpackiego,
3) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego,
4) radnym – należy przez to rozumieć radnego Województwa Podkarpackiego,
5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
6) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Podkarpackiego,
7) Członku Zarządu – należy przez to rozumieć Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego,
8) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Podkarpackiego – Głównego Księgowego Budżetu Województwa,
9) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa Podkarpackiego - Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego,
10) departamencie – należy przez to rozumieć odpowiednio departament Urzędu lub równorzędną komórkę organizacyjną,
11) dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę kierującą departamentem lub komórką organizacyjną równorzędną departamentowi z wyjątkiem osób kierujących biurami, o których mowa w § 22c, § 34, § 35b, § 35c i § 35d”,
12) wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz wojewódzkie osoby prawne, nadzorowane przez Województwo Podkarpackie.

§ 3

Siedzibą Urzędu jest miasto Rzeszów.

Rozdział 2.
Struktura organizacyjna Urzędu

§ 4

Urząd jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 5

1. Do zadań Urzędu należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków umożliwiających organom samorządu województwa realizację ich kompetencji,
2) zapewnienie Marszałkowi warunków do wykonywania zadań:

a) kierownika Urzędu, zwierzchnika służbowego pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
b) przewodniczącego i organizatora prac Zarządu,
c) organu w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
d) reprezentanta Województwa,

3) zapewnienie warunków realizacji innych zadań wynikających z przepisów prawa.

2. Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową:

1) Sejmiku, komisji Sejmiku, przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku, przewodniczących komisji Sejmiku oraz radnych,
2) Zarządu, Marszałka i Członków Zarządu,
3) Skarbnika,
4) Sekretarza.

3. Urząd zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną klubów radnych.

§ 6

1. Urząd wykonuje zadania pod kierownictwem Marszałka.
2. Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, Głównego Księgowego Urzędu, dyrektorów departamentów oraz osób kierujących biurami, o których mowa w § 34, § 35b, § 35c i § 35 d.
3. Podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu wraz z wykazem departamentów, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nad którymi Członkowie Zarządu sprawują nadzór merytoryczny, określa Marszałek w formie zarządzenia.
4. W zakresie nadzorowanych zadań, do obowiązków Członków Zarządu należy w szczególności:

   1)nadzorowanie pracy w zakresie realizacji zadań właściwych departamentów,
   2)wykonywanie nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
   3)nadzorowanie realizacji uchwał Sejmiku i Zarządu.

5. Zadania, o których mowa w ust. 4, Członek Zarządu wykonuje we współdziałaniu z dyrektorem właściwego departamentu.

 

§ 7

1. Marszałek w szczególności:

1) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
2) kieruje bieżącymi sprawami Urzędu,
3) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
4) może upoważnić pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 3,
5) wydaje zarządzenia będące aktami prawa wewnętrznego,
6) kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z obronnością państwa, w tym podwyższaniem gotowości obronnej Urzędu i innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
7) powołuje zespoły doradcze i opiniujące oraz zespoły robocze, do wykonywania określonych zadań Urzędu, określając ich skład osobowy, zakres i terminy działania oraz tryb pracy.

2. W razie braku możliwości pełnienia przez Marszałka obowiązków służbowych lub nieobecności w pracy, zastępstwo pełni Członek Zarządu wskazany przez Marszałka.

§ 8

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad departamentem lub departamentami i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, wskazanymi przez Marszałka w formie zarządzenia.

§ 9

Do podstawowych obowiązków Sekretarza należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Marszałka – z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia,
2) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu w ramach udzielonego przez Marszałka pełnomocnictwa,
3) udzielanie upoważnień do prowadzenia samochodów stanowiących własność Urzędu,
4) zawieranie umów na używanie przez pracowników, w stosunku do których Marszałek wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, pojazdów prywatnych będących w posiadaniu pracowników do celów służbowych oraz ustalanie związanych z tym miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne,
5) prowadzenie czynności związanych z analizą oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
6) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, funkcjonowaniem systemu kancelaryjnego i zasad organizacyjnych w Urzędzie,
7) doskonalenie metod zarządzania Urzędem, koordynowanie i nadzorowanie wdrażania systemów zarządzania,
8) nadzorowanie opracowywania projektów zarządzeń Marszałka dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami,
10) koordynowanie i nadzorowanie obsługi interesantów Urzędu,
11) nadzorowanie terminowości i właściwości rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji,
12) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym dbanie o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji,
13) wyznaczanie kierunków opracowywania i nadzorowanie opracowywania projektów zarządzeń Marszałka dotyczących realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przeprowadzania służby przygotowawczej, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
14) administrowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu,
15) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem ruchomymi składnikami majątkowymi oraz nad przeprowadzaniem inwentaryzacji w Urzędzie,
16) sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie,
17) wykonywanie zadań w zakresie udzielonych przez Marszałka upoważnień i pełnomocnictw.

§ 10

Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Województwa oraz realizację budżetu Województwa, a w szczególności:

1) akceptuje oraz ustala warunki dokonywania wydatków zapisanych w budżecie Województwa (kontrasygnata),
2) uczestniczy w pracach oraz obradach Sejmiku i Zarządu z głosem doradczym,
3) dokonuje okresowych analiz budżetu Województwa i na bieżąco informuje Zarząd o przebiegu jego wykonania.

§ 11

Główny Księgowy Urzędu w szczególności:

1) prowadzi sprawy z zakresu obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
2) analizuje realizację planu finansowego Urzędu,
3) dokonuje oceny prawidłowości realizacji zadań finansowych Urzędu,
4) opracowuje zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie,
5) kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Urzędu,
6) opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego Urzędu i jego analiz.

§ 12

1. Dyrektorzy departamentów pozostają w bezpośredniej podległości służbowej w stosunku do Marszałka.
2. Dyrektor departamentu swoje zadania wykonuje pod merytorycznym nadzorem właściwego członka Zarządu.
3. Dyrektor Kancelarii Sejmiku wykonuje swoje zadania pod merytorycznym nadzorem Przewodniczącego Sejmiku.
4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za realizację zadań departamentu ustalonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu i zarządzeniach dotyczących wewnętrznej organizacji oraz szczegółowego zakresu działania departamentu, a w szczególności za:

1) kierowanie działalnością departamentu zgodnie z przepisami prawa,
2) prezentowanie stanowiska Zarządu i Marszałka na posiedzeniach komisji Sejmiku i klubów radnych,
3) prawidłowe zorganizowanie pracy departamentu oraz sprawne wykonywanie zadań,
4) przygotowywanie projektów zarządzeń Marszałka dotyczących wewnętrznej organizacji oraz szczegółowego zakresu działania departamentu, w uzgodnieniu z Członkiem Zarządu nadzorującym pracę departamentu,
5) nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań i załatwiania spraw przez pracowników departamentu,
6) przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej w ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych zadań przez pracowników departamentu,
7) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań statutowych przez nadzorowane wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
8) dyscyplinę pracy w departamencie,
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w ramach upoważnienia udzielonego przez Marszałka,
10) racjonalne organizowanie pracy departamentu, wdrażanie nowych zasad i technik zarządzania,
11) zapewnianie sprawnej obsługi interesantów,
12) organizowanie narad w sprawach dotyczących działalności departamentu,
13) potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów znajdujących się w dyspozycji departamentu.

5. W razie potrzeby tworzy się stanowisko zastępcy lub zastępców dyrektora departamentu.
6. W razie potrzeby zastępcy dyrektora departamentu lub osoby wyznaczone przez dyrektora departamentu mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty znajdujące się w dyspozycji departamentu.

§ 13

1. W skład Urzędu wchodzą departamenty, dla których ustala się następujące symbole literowe przy znakowaniu spraw:

1) Kancelaria Sejmiku – KS,
2) Kancelaria Zarządu – KZ,
3) Departament Organizacyjno-Prawny – OR,
4) Departament Kontroli – DK,
5) Departament Budżetu i Finansów – BF,
6) Departament Rozwoju Regionalnego – RR,
6a) Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym - RP,
6b) Departament Gospodarki Regionalnej - GR,
6c) Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020 - BC,
7) Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – PI,
8) Departament Wspierania Przedsiębiorczości – WP,
9) Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – OZ,
10) Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem – RG,
11) Departament Ochrony Środowiska – OS,
12) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – OW,
13) Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego – DT,
14) Departament Edukacji, Nauki i Sportu – EN,
15) Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – DO,
16) Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej – PG,
17) Departament Społeczeństwa Informacyjnego – SI,
18) Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych – NW,
19) Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – BO,
20) Wieloosobowe stanowisko ds. BHP – BH",
21) Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie" - OT,
22) Biuro Informacji o Funduszach Europejskich - BI,
23) Biuro Audytu Wewnętrznego - AW.

2. Skarbnik kieruje Departamentem Budżetu i Finansów.
2a. Sekretarz  kieruje Departamentem Organizacyjno-Prawnym.
3. Dyrektor kieruje departamentem i realizuje zadania przypisane departamentowi.
4. W razie braku możliwości pełnienia przez dyrektora obowiązków służbowych lub nieobecności w pracy, zastępstwo pełni wskazany przez niego zastępca dyrektora.
5. Jeżeli w departamencie brak lub nie obsadzono stanowiska zastępcy dyrektora, funkcję tę, w czasie nieobecności dyrektora, pełni pracownik wyznaczony przez dyrektora.
6. W zakresie obsługi Sejmiku dyrektor Kancelarii Sejmiku współpracuje z Przewodniczącym Sejmiku.
7. W razie braku możliwości pełnienia przez koordynatora kierującego pracą Biura Prawnego obowiązków służbowych lub nieobecności w pracy, zastępstwo pełni wskazany przez niego radca prawny.
8. skreślony,
9. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu określa załącznik do Regulaminu.

§ 14

1. W departamentach mogą być tworzone oddziały, biura oraz wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy określone w regulaminach wewnętrznych poszczególnych departamentów.
2. Oddziałem lub biurem może kierować dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik, koordynator albo inne osoby, o których mowa w zarządzeniach Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania departamentów.
3. Działalność wieloosobowego stanowiska pracy koordynuje wyznaczony pracownik.
4. skreślony.

§ 15

1. Zarząd może powołać w strukturze Urzędu swoich pełnomocników do realizacji określonych zadań, istotnych z punktu widzenia celów strategicznych Urzędu, na podstawie odrębnych uchwał określających odpowiedzialność i uprawnienia.
2. Zarząd w drodze uchwały lub Marszałek w drodze zarządzenia może powoływać zespoły zadaniowe do realizacji określonych celów, w skład których mogą wchodzić radni, pracownicy Urzędu, pracownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i inne osoby.

Rozdział 3.
Zadania wspólne departamentów

§ 16

Do zadań wspólnych departamentów należy:

1) udzielanie wszechstronnej pomocy Marszałkowi i Członkom Zarządu w realizacji ich zadań w zakresie właściwości merytorycznej departamentu,
2) opracowywanie projektów uchwał Sejmiku oraz realizowanie podjętych uchwał,
3) opracowywanie projektów uchwał Zarządu, w tym uchwał Zarządu w sprawie upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Województwa i Zarządu oraz realizowanie podjętych uchwał,
4) opracowywanie projektów zarządzeń Marszałka oraz realizacja wydanych zarządzeń,
5) opracowywanie projektów odpowiedzi na interwencje posłów i senatorów,
6) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji Sejmiku i klubów radnych,
7) współdziałanie w przygotowaniu debat objętych planem pracy Sejmiku,
8) załatwianie skarg i wniosków oraz postulatów i inicjatyw obywateli,
8a) załatwianie petycji,
9) współdziałanie w opracowywaniu strategii rozwoju województwa,
10) współdziałanie w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
11) współdziałanie w opracowywaniu wniosków i opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
12) współdziałanie w opracowywaniu wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13) współdziałanie w opracowywaniu i realizacji programów wojewódzkich,
14) współdziałanie w przygotowaniu, negocjowaniu i realizacji kontraktu regionalnego, a w szczególności:

a) przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów,
b) weryfikacja projektów, ich ocena oraz ustalanie propozycji list rankingowych,
c) uzgadnianie treści umów z beneficjentami,
d) sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad realizacją kontraktu,
e) weryfikowanie sprawozdań beneficjentów z realizacji zadań oraz przygotowywanie propozycji do sprawozdań Zarządu o stanie realizacji zadań objętych kontraktem,

15) współdziałanie w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych,
16) podejmowanie działań na rzecz maksymalnej absorpcji przez Województwo środków z Unii Europejskiej,
17) inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie do realizacji, w zakresie swojej właściwości, projektów samorządu województwa zgłaszanych do współfinansowania z funduszy strukturalnych, a w szczególności:

a) inicjowanie przygotowywania projektów w sferze dokumentacyjnej i formalno-prawnej oraz zabezpieczanie niezbędnego wkładu środków własnych,
b) wdrażanie projektów do realizacji, w tym udział w przetargach organizowanych przez właściwe jednostki,
c) sprawowanie kontroli i nadzoru nad realizacją projektów,
d) potwierdzanie faktycznie poniesionych wydatków i przygotowywanie wniosków o ich refundację,
e) egzekwowanie i weryfikowanie raportów monitoringowych od właściwych jednostek,

18) działanie na rzecz pozyskiwania środków pozabudżetowych na zadania realizowane przez Departament,
19) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie przygotowania projektu budżetu Województwa,
20) wykonywanie planu wydatków w granicach kwot określonych w budżecie i zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
21) współdziałanie z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie sprawozdań z wykonania budżetu Województwa,
22) sporządzanie zakresów rzeczowo-finansowych zadań budżetowych,
23) sporządzanie umów w sprawie realizacji zadań Województwa zawieranych z podmiotami,
24) sporządzanie jednostkowych okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu, wynikających z przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie swojej właściwości, i przekazywanie ich do Departamentu Budżetu i Finansów, a także monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przez inne podmioty upoważnione przez Zarząd,
25) sporządzanie sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie swojej właściwości, i przekazywanie ich do Departamentu Budżetu i Finansów,
26) prowadzenie rejestru (ewidencji, wykazu) należności Województwa, w zakresie swojej właściwości,
27) wzywanie podmiotów zobowiązanych wobec Województwa do zapłaty należności i przekazywanie kopii pism w tych sprawach do Departamentu Budżetu i Finansów, podejmowanie działań, w porozumieniu z obsługą prawną Urzędu, mających na celu dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego oraz przekazywanie wykonalnych orzeczeń sądu Departamentowi Budżetu i Finansów w celu ich wyegzekwowania,
28) współdziałanie z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie danych analitycznych potrzebnych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej,
29) przygotowywanie i przekazywanie do Departamentu Organizacyjno-Prawnego dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

a) opisu przedmiotu zamówienia,
b) warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
c) opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
d) istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach,

30) opracowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Województwa innym województwom oraz jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa,
31) realizacja uchwalonych przez Sejmik Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego oraz wykonywanie zadań wynikających ze współpracy zagranicznej i międzyregionalnej,
32) współdziałanie z Rzecznikiem Prasowym oraz redakcją Podkarpackiego Przeglądu Samorządowego,
33) współdziałanie i informowanie Kancelarii Zarządu o podejmowanych działaniach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez departamenty,
34) zamieszczanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
35) kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
36) wykonywanie zadań na rzecz zabezpieczenia informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, przed dostępem osób nieupoważnionych,
37) prowadzenie spraw z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:

a) współuczestniczenie w opracowywaniu planu przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych i planu szkolenia obronnego w Urzędzie na dany rok oraz innych planów i dokumentacji wynikających z zarządzeń i wytycznych Wojewody Podkarpackiego,
b) realizacja zadań wycinkowych wynikających z opracowanych planów przedsięwzięć z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych i szkolenia obronnego na dany rok, 
c) uczestniczenie kadry kierowniczej oraz osób prowadzących sprawy obronne w departamentach w szkoleniach teoretycznych, zajęciach instruktażowych, treningach i ćwiczeniach obronnych,
d) opracowywanie wymaganej dokumentacji z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
e) współuczestniczenie w opracowaniu sprawozdań z zakresu realizacji zadań obronnych oraz zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną,
f) nadzór i współpraca z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w dziedzinie pozamilitarnych przygotowań obronnych, 
g) uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym i programach inwestycyjnych, związanych z rozwojem infrastruktury województwa, potrzeb obronnych,
h) współuczestniczenie w opracowaniu i aktualizacji „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny",
i) przygotowanie organizacyjne pracowników do realizacji przydzielonych wg właściwości poszczególnych departamentów zadań operacyjnych, zgodnie z opracowanymi kartami realizacji zadań operacyjnych, 
j) współuczestniczenie w zabezpieczeniu funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie, zgodnie z zarządzeniem Marszałka w tym zakresie,
k) uczestniczenie w przygotowaniu, organizowaniu, rozwinięciu i funkcjonowaniu Głównego Stanowiska Kierowania Marszałka Województwa Podkarpackiego w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy,  
l) uczestniczenie w kontrolach problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych zarządzonych przez Marszałka na dany rok,
m) współuczestniczenie z Biurem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych oraz Departamentem Organizacyjno-Prawnym w sprawach reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
n) realizacja czynności w oparciu o opracowane na szczeblu Urzędu  Moduły zadaniowe realizacji procedur po wprowadzeniu poszczególnych stopni alarmowych, stopni alarmowych CRP,
o) współuczestniczenie w realizacji zadań Punktu Kontaktowego HNS Urzędu zgodnie z zakresem działalności merytorycznej departamentów,
p) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej wynikających z opracowanej na szczeblu Urzędu dokumentacji zgodnie z zakresem działalności merytorycznej departamentów,

38) inicjowanie i udział w procesie tworzenia, przekształcania i likwidacji wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wyposażania ich w majątek,
39) sprawowanie nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
40) współdziałanie z:

a) jednostkami samorządu terytorialnego,
b) samorządami gospodarczymi i zawodowymi,
c) administracją rządową,
d) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi,
e) organizacjami pozarządowymi,

41) współdziałanie z Kancelarią Zarządu w zakresie współpracy z Konwentem Marszałków,
42) współdziałanie z Departamentem Organizacyjno-Prawnym w zakresie dotyczącym realizacji zadań organów samorządu województwa, określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.),
43) współdziałanie z Departamentem Organizacyjno-Prawnym w zakresie dotyczącym udostępniania informacji publicznej oraz spraw określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
44) koordynowanie spraw związanych z kontrolami zewnętrznymi jeżeli zakres kontroli dotyczy zadań, dla których dany departament merytoryczny jest wiodący.,
45) współdziałanie z Departamentem Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w zakresie:

             a) zadań przypisanych Marszałkowi i Samorządowi Województwa wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
             b) przygotowania opinii Zarządu dla projektów realizacji inwestycji na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

 

Rozdział 4.
Podstawowe zadania realizowane przez departamenty

§ 17

Kancelaria Sejmiku

Do zadań Kancelarii Sejmiku należy obsługa działalności Sejmiku, a w szczególności:

1) zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej pracy Sejmiku, jego komisji oraz klubów radnych, w tym obsługa posiedzeń,
2) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu,
3) prowadzenie rejestrów uchwał Sejmiku, wniosków i opinii komisji Sejmiku,
4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Sejmiku,
4a) prowadzenie rejestru petycji kierowanych do Sejmiku,
5) opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych z działalności Sejmiku i komisji Sejmiku,
6) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi organizacyjno-technicznej pracy Podkarpackiego Sejmiku Studenckiego.

§ 18

Kancelaria Zarządu

Do zadań Kancelarii Zarządu należy w szczególności:

     

1)zapewnienie organizacyjno-biurowej i technicznej obsługi realizacji zadań Marszałka i Zarządu,
1a) przygotowywanie oraz obsługa posiedzeń Zarządu,
1b) sporządzanie protokołów posiedzeń Zarządu,
1c) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu wraz z zinformacją o sposobie ich realizacji,
1d) współpraca z Kancelarią Sejmiku w zakresie przedkładania materiałów pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
1e) zamieszczanie uchwał Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)prowadzenie spraw wynikających z funkcji reprezentacyjnych Marszałka i działających w jego imieniu pozostałych Członków Zarządu, w tym obsługa udziału w zespołach, kapitułach lub innych gremiach,
3)wykonywanie czynności związanych z nadawaniem odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego" oraz obsługą posiedzeń Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego",
4)koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych Zarządu, departamentów Urzędu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie komunikacji społecznej,
5)współpraca z mediami w zakresie informowania o działaniach Marszałka i Zarządu poprzez organizowanie konferencji prasowych, udziału Marszałka oraz Członków Zarządu w audycjach radiowych i telewizyjnych,
6)współpraca w prowadzeniu polityki informacyjnej i promocyjnej w kreowaniu korzystnego wizerunku Województwa,
7)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
8)koordynowanie spraw związanych ze współpracą Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wskazanymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorządami gospodarczymi oraz związkami zawodowymi i organizacjami mniejszości narodowych,
9)skreślony,
10) współpraca z Konwentem Marszałków oraz Związkiem Województw RP,
11) merytoryczne opracowanie "Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego",
12) koordynacja działań merytorycznych oraz organizacyjnych w zakresie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie,
12a) realizacja zadań z zakresu funkcjonowania Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego w Brukseli, w tym udział w inicjatywach o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym oraz współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego z Województwa Podkarpackiego i przedstawicielami Województwa w Komitecie Regionów,
13) koordynowanie zadań merytorycznych realizowanych w departamentach w zakresie wskazanym przez Marszałka,
14) monitorowanie zadań, projektów lub inwestycji strategicznych dla rozwoju województwa w zakresie określonym przez Marszałka,
15) wykonywanie zadań związanych z Wojewódzką Podkarpacką Radą Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
16) skreślony,
17) realizacja zadań związanych z funkcją Rzecznika Funduszy Europejskich.

§ 19

Departament Organizacyjno-Prawny

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spraw emerytalno-rentowych pracowników Urzędu,
2) wykonywanie zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym:

a) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas „P" i czas „W" oraz regulaminu służby przygotowawczej, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także przygotowywanie niezbędnych zmian ww. regulaminów,
b) przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień Marszałka do załatwiania spraw w jego imieniu,
c) zapewnienie należytej organizacji przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli kierowanych do Marszałka,
d) prowadzenie rejestru skarg i wniosków (z wyjątkiem skarg i wniosków kierowanych do Sejmiku) oraz kontrolowanie terminowego ich załatwiania w departamentach Urzędu,
e) prowadzenie rejestru zarządzeń Marszałka,
f) koordynowanie udzielania odpowiedzi na pisma posłów i senatorów oraz na interpelacje i zapytania radnych województwa,
g) prowadzenie rejestru petycji (z wyjątkiem petycji kierowanych do Sejmiku),

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań marszałka województwa określonych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
4) przygotowywanie i przeprowadzanie wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Województwa, Marszałka i Urzędu zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych,
5) prowadzenie Kancelarii ogólnej,
6) skreślony,
7) koordynowanie spraw związanych z zapewnieniem realizacji zadań organów samorządu województwa określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.),
8) skreślony,
9) obsługa graficzna i audiowizualna oraz tworzenie, zarządzanie treścią i administrowanie serwisami Urzędu,
10) prowadzenie bieżących remontów, ochrona, zabezpieczenie mienia ruchomego Urzędu,
11) zabezpieczenie potrzeb transportowych Urzędu,
12) prowadzenie magazynu sprzętu biurowego i magazynu materiałów promocyjnych oraz ewidencji stanu i ruchu środków rzeczowych Urzędu,
13) przygotowywanie, realizacja oraz rozliczanie zadań finansowanych w ramach projektów Pomocy Technicznej RPO WP przy współpracy z pozostałymi departamentami wchodzącymi w skład Instytucji Zarządzającej RPO WP,
14) prowadzenie Archiwum zakładowego,
15) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, zgodnie z Regulaminem gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w Urzędzie oraz Rocznym planem dochodów i wydatków ZFŚS w Urzędzie,
16) skreślony,
17) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i ogólnych zasad dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
18) administrowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Urzędu lub pozostającymi w dyspozycji Urzędu na podstawie innych tytułów prawnych,
19) realizowanie polityki bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych funkcjonujących w Urzędzie, zapewnienie sprawnego funkcjonowania, będących na wyposażeniu Urzędu, komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych,
19a) skreślony,
20) świadczenie pomocy prawnej Sejmikowi, Zarządowi, Marszałkowi oraz poszczególnym departamentom, a w szczególności:

a) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz aktów normatywnych wydawanych przez Marszałka,
b) udzielanie porad i konsultacji prawnych,
c) sporządzanie opinii prawnych,
d) występowanie przed sądami i urzędami,
e) wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego,
f) opiniowanie projektów umów i porozumień,
g) opiniowanie upoważnień osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu oraz pełnomocnictw i upoważnień Marszałka w zakresie wymagającym specjalnej wiedzy prawniczej,
h) parafowanie pism w sprawach wymagających specjalnej wiedzy prawniczej,

21) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, przygotowywanie decyzji odmawiajacych i umarzajacych postępowanie o udostępnienie informacji publicznej,
22) prowadzenie spraw określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
23) koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i systemów dziedzinowych w Urzędzie.

§ 20

Departament Kontroli

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1)współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Urzędem Kontroli Skarbowej, Najwyższą Izbą Kontroli, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Instytucją Pośredniczącą w Certyfikacji,
2)przygotowywanie rocznego planu kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem zakresu i przedmiotu kontroli wynikającym z ustawy o finansach publicznych, wniosków o przeprowadzenie kontroli dyrektorów departamentów Urzędu sprawujących nadzór merytoryczny nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz wyników analizy dotychczasowych kontroli zewnętrznych,
3)przeprowadzanie kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem kontroli uchwalonym przez Zarząd,
4)przeprowadzanie kontroli innych podmiotów, niż wyszczególnione w planie kontroli, w zakresie wykorzystania przez te podmioty dotacji przyznanych z budżetu Województwa, wspólnie z właściwymi merytorycznie departamentami Urzędu,
5)przeprowadzanie kontroli pozaplanowych, zarządzonych przez Zarząd w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych lub Marszałka w komórkach organizacyjnych Urzędu,
6)współudział w kontrolach prowadzonych przez inne departamenty Urzędu,
7)zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie i w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
8)udział w kontrolach przeprowadzanych przez departamenty pełniące funkcję wdrażającą, w tym przeprowadzanie kontroliu Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP oraz opracowywanie części finansowej informacji pokontrolnej i przekazanie jej do kierownika zespołu kontrolującego we właściwym departamencie,
9)wykonywanie zadań związanych z kontrolą trwałości projektów Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2007-2013, gromadzeniem i analizowaniem informacji o nieprawidłowościach oraz ich raportowaniem,
10) wykonywanie zadań związanych z kontrolą projektów Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014-2020, z uwzględnieniem kontroli trwałości, gromadzeniem i analizowaniem informacji o nieprawidłowościach oraz ich raportowaniem.

§ 21

Departament Budżetu i Finansów

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie założeń oraz trybu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej,
2) opracowywanie projektu uchwały budżetowej Województwa wraz z towarzyszącymi materiałami oraz projektów uchwał w sprawie zmian,
3) opracowywanie zbiorczego planu finansowego dochodów i wydatków budżetu, harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa oraz projektów uchwał w sprawie ich zmian,
4) opracowywanie wieloletnich prognoz finansowych Województwa oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian,
5) przygotowywanie okresowych informacji tabelarycznych i opisowych z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Województwa,
6) realizacja umów zawartych z bankami, przygotowywanie wniosków kredytowych oraz emisji obligacji wojewódzkich,
7) opracowywanie i aktualizowanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki budżetowej - Urzędu,
8) prowadzenie centralnego rejestru umów oraz wyodrębnionego Centralnego Rejestru Umów w zakresie projektów własnych,
9) prowadzenie całości obsługi finansowo księgowej i ksiąg rachunkowych budżetu Województwa,
10) prowadzenie całości obsługi finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej – Urzędu, w tym także obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej,
11) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Województwa,
12) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Urzędu,
13) skreślony,
14) wykonywanie zadań organu egzekucyjnego uprawnionego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.).

§ 22

Departament Rozwoju Regionalnego

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1)przygotowywanie projektu, monitorowanie oraz aktualizacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa (planowanie strategiczne),
2)tworzenie narzędzi i nadzór nad realizacją działań dotyczących zarządzania strategicznego i przestrzennego, uczestniczenie w tworzeniu zintegrowanych dokumentów programowych dotyczących podstawowych obszarów aktywności samorządu województwa,
3)współpraca w zakresie przygotowywania opinii do krajowych dokumentów strategicznych i operacyjnych w zakresie planowania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz planowania przestrzennego,
4)realizacja zadań związanych z tworzeniem regionalnego systemu innowacji oraz wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji,
5)współpraca z Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie przygotowania i wdrażania RPO WP 2014-2020,
6)realizacja zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego związanych, między innymi, z monitoringiem i ewaluacją strategii rozwoju województwa podkarpackiego, a także prowadzeniem badań, analiz oraz raportowaniem na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
7)współpraca z właściwymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej w zakresie kreowania i realizacji polityki regionalnej, aktywizacji gospodarczej regionu, a także przygotowywania koncepcji rozwojowych,
8)współpraca z Podkarpackim Biurem Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w zakresie realizacji zadań związanych z kształtowaniem polityki przestrzennego zagospodarowania województwa, w tym uwzględniającej wnioski właściwych organów wojskowych, obrony granic i bezpieczeństwa państwa,
9)sprawowanie nadzoru nad Podkarpackim Biurem Planowaniaw Rzeszowie, w tym między innymi w zakresie sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego,
10)współpraca z administracją rządową (ministerstwem właściwym  do spraw rozwoju regionalnego), samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i instytucjami otoczenia biznesu,
11)współdziałanie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w wykonywaniu uprawnień wynikających z akcji Województwa w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., a także praw z udziałów w Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o.,
12)prowadzenie spraw związanych z realizacją Porozumienia ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
13)planowanie, bieżąca realizacja i sprawozdawczość z wykonywania budżetu w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Departament,
14)przygotowywanie opinii i stanowisk związanych z programowaniem Polityki Spójności po roku 2020 (PS2020+).

 

§ 22a

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Do zadań Departamentu należy w szczególności:


1) koordynacja przygotowania i opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz zmian tego dokumentu,
2) koordynacja przygotowania i opracowanie dokumentów programowych oraz ich zmian, stanowiących uszczegółowienie RPO WP 2014-2020,
3) współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Polski Wschodniej w celu zapewnienia komplementarności z RPO WP 2014-2020,
4) prowadzenie spraw związanych z identyfikacją projektów pozakonkursowych, realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020,
5) koordynacja prac związanych ze wsparciem realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) oraz projektów partnerskich w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych wskazanych w RPO WP 2014-2020,
6) koordynacja prac i opracowanie dokumentów określających system realizacji RPO WP 2014-2020 – w tym głównie: instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, opisu funkcji i procedur systemu zarządzania i kontroli, dokumentu określającego zasady kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014-2020,
7) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem instytucjom pośredniczącym zadań dotyczących realizacji RPO WP 2014-2020 w tym opracowanie porozumień/umów zawieranych z instytucjami pośredniczącymi,
8) koordynacja kontroli (oraz audytów) zewnętrznych prowadzonych w Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz monitorowanie wdrożenia rekomendacji z kontroli zewnętrznych i przekazywanie informacji o stanie ich wdrożenia do uprawnionych instytucji,
9) monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji RPO WP 2014-2020 we współpracy z pozostałymi jednostkami realizującymi ten program,
10) monitorowanie osiągania założonych wartości wskaźników RPO WP 2014-2020,
11) obsługa prac Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020,
12) prowadzenie ewaluacji RPO WP 2014-2020 i współpraca w tym zakresie z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską
13) koordynacja prac związanych z zarządzaniem finansami oraz nadzorowaniem przepływów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020, w tym realizacja przedmiotowych zadań wynikających z Kontraktu Terytorialnego,
14) współpraca z Biurem Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020, realizującym zadania Instytucji Certyfikującej w ramach RPO WP 2014-2020”
15) sporządzanie odpowiednich zestawień/raportów o nieprawidłowościach w RPO WP 2014-2020 i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom,
16) skreślony,
16a) skreślony,
17) realizacja zadań związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków pomocy technicznej RPO WP 2014-2020,
18) prowadzenie postępowań dotyczących trybów odwoławczych RPO WP 2014-2020,
19) współpraca z pozostałymi departamentami Urzędu oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymiw zakresie prac związanych z polityką spójności 2014-2020,
20)  udzielanie na wniosek departamentów Urzędu interpretacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020,
21) skreślony,
22) administrowanie merytoryczne systemem oraz koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach procesów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 i współpraca w tym zakresie z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości.

§ 22b

Departament Gospodarki Regionalnej

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie ewaluacji, monitorowania (m.in. sprawozdawczości na poziomie Programu), organizacja pracy Komitetu Monitorującego, a takżraportowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach w ramach RPO WP na lata 2007-2013,
2) realizacja zadań związanych z rozliczeniami finansowymi i odzyskiwaniem środków od beneficjentów oraz nadzór nad Centralnym Rejestrem umów w ramach RPO WP na lata 2007-2013,
3) współudział w opracowaniu oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Województwa Podkarpackiego,
4) realizacja zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością Pomocy Technicznej RPO WP w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-2013,
5) prowadzenie postępowań dotyczących trybów odwoławczych RPO WP 2007-2013,
6) poszukiwanie i analiza możliwych do pozyskiwania przez samorząd województwa oraz wojewódzkie jednostki organizacyjne i spółki zewnętrznych źródeł finansowania,
7) podejmowanie inicjatywy dotyczącej pozyskiwania środków pozabudżetowychfinansowanie realizacji projektów własnych Samorządu Województwa z zakresu funduszy pomocowych i źródeł zewnętrznych w okresie 2014-2020,
8) współpraca z departamentami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi i spółkami przy przygotowywaniu wniosków projektowych finansowanychśrodków zewnętrznych, ich realizacji i rozliczaniu,
9) współpraca z Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie przygotowania i wdrażania RPO WP 2014-2020,
10) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, negocjacjami, renegocjacjami i realizacją Kontraktu Terytorialnego,
11) skreślony,
12) współpraca z właściwymi jednostkami administracji samorządowej i rządowej w zakresie aktywizacji gospodarczej regionu,
13) współpraca z administracją rządową (ministerstwem właściwym  do spraw rozwoju regionalnego), samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i instytucjami otoczenia biznesu oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
14) sprawowanie nadzoru nad Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,
15) administracja Krajowym Systemem Informatycznym SIMIK 07-13 w ramach RPO WP 2007-2013,
16) współdziałanie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w wykonywaniu praw z udziałów w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. oraz w prowadzeniu wspólnych projektów Województwa i spółek,
17) planowanie, bieżąca realizacja i sprawozdawczość z wykonywania budżetu w zakresie zadań realizowanych i nadzorowanych przez Departament,
18) koordynacja przygotowania i wdrożenia procesu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
19) koordynowanie i opiniowanie spraw oraz wydawanie interpretacji przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i ministerstwem właściwym do spraw rozwoju w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis,
20) koordynacja realizacji umowy koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce,
21) przygotowywanie opinii i stanowisk związanych z programowaniem Polityki Spójności po roku 2020 (PS2020+),
22) realizacja polityki wejścia w zakresie instrumentów inżynierii finansowej wdrożonych w ramach RPO WP 2007-2013,
23) nadzór nad zarządzaniem środkami zwrotnymi pozostałymi po realizacji RPO WP 2007-2013,
24) realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów i projektów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, tj. transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

§ 22c

Biuro Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

1) weryfikacja i zatwierdzanie Deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej
2) sporządzanie Wniosków o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej,
3) sporządzanie Zestawienia wydatków za rok obrachunkowy do Komisji Europejskiej,
4) analizowanie danych wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą do systemu SL2014, w szczególności wniosków o płatność zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą,
5) gromadzenie, analizowanie i uwzględnianie podczas sporządzania Wniosków o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej i Zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej wyników wszystkich kontroli prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą, a także wyników wszystkich kontroli i audytów prowadzonych przez Instytucję Audytową, Najwyższą Izbę Kontroli i inne uprawnione instytucje w ramach RPO WP 2014-2020,
6) analizowanie elektronicznej ewidencji kwot podlegających odzyskaniu, odzyskanych i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu na rzecz operacji prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą w systemie SL2014,
7) gromadzenie, analizowanie i uwzględnianie podczas sporządzania Wniosków o płatność od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej i Zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej informacji o nieprawidłowościach,
8) przekazywanie do Komisji Europejskiej prognoz wniosków o płatność za bieżący i kolejny rok budżetowy w ramach RPO WP 2014-2020,
9) obsługa systemów informatycznych w zakresie realizowanych zadań,
10) opracowywanie i bieżąca aktualizacja procedur dotyczących certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 2020 oraz dokumentów w zakresie zadań wykonywanych przez Biuro,
11) monitorowanie dokonanych zmian w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz Opisie Funkcji i Procedur RPO WP 2014-2020 w zakresie procedur wpływających na proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej,
12) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji RPO WP 2014-2020.”,

§ 23

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowywanie, wdrażanie do realizacji i rozliczanie projektów pomocy technicznej w zakresie dotyczącym obsługi prac ekspertów oceniających projekty w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP na lata 2007-2013 i w zakresie obsługi komisji oceny projektów w ramach osi  priorytetowych II-VI RPO WP na lata 2014-2020 oraz prowadzenie spraw związanych z planowaniem, aktualizowaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem środków w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego, przeznaczonych na zadania realizowane przez Departament,
2) uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem i aktualizowaniem oraz opiniowaniem:


a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020,
b) Szczegółowego opisu osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020,
c) dokumentów określających kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP,
d) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego,
e) opisu funkcji i procedur w ramach RPO WP,
f) strategii komunikacji RPO WP, planu kontroli itp.,
g) wzorów dokumentacji aplikacyjnej, w tym m.in. wzorów wnioskówdofinansowanie projektów, projektów umów, wzorów wniosków o płatność,
h) harmonogramów naboru wniosków oraz kwot środków przeznaczonych na poszczególne nabory,
i) wytycznych Instytucji Zarządzającej,


3) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naborów wniosków w osiach priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014- 2020,
4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i oceną wniosków o dofinansowanie oraz informowaniem wnioskodawców i opinii publicznej o wynikach oceny, przygotowywanie propozycji list rankingowych projektów osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP2014-2020 oraz przygotowanie projektów uchwał Zarządu dotyczących wyboru wniosków do dofinansowania oraz utworzenia list rezerwowych  projektów w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020,
5) weryfikowanie niezbędnej dokumentacji, związanej z podpisywaniem i aneksowaniem z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020, w tym weryfikowanie składanych przez beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów oraz prowadzenie ewidencji zabezpieczeń,
6) dokonywanie analizy i weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej oraz oceny postępu rzeczowego wniosków o płatność, przedkładanych przez beneficjentów w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020 oraz sporządzanie zleceń płatności na rzecz beneficjentów,
7) planowanie wydatków z budżetu środków europejskich oraz dotacji celowej w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020 i przygotowywanie załączników do ustawy budżetowej w zakresie osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020,
8) przeprowadzanie w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020 planowych i doraźnych kontroli projektów w miejscu ich realizacji, dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie propozycji wystąpień pokontrolnych oraz monitorowanie realizacji przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych,
9) przeprowadzanie w ramach osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020 weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
10) wykorzystywanie systemów informatycznych: KSI (SIMIK 07-13)SL 2014 i Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) w zakresie osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014- 2020,
11) współudział w realizacji dodatkowych działań służących usprawnieniu wdrażania osi priorytetowych II-VII RPO WP 2007-2013 i II-VI RPO WP 2014-2020, w tym m.in. analizowanie informacji dostarczanych przez system zarządzania i kontroli celu podejmowania działań korygujących,
12) bieżąca współpraca z innymi departamentami i jednostkami, a zwłaszcza Departamentem Gospodarki Regionalnej/ Biurem Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020/Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie realizowanych zadań,,
13) prowadzenie spraw dotyczących wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości, w tym prowadzenie spraw związanych z usuwaniem nieprawidłowości ze skutkiem finansowym,
14) współpraca z Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie przygotowania sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji osi priorytetowych II – VI RPO WP 2014-2020,
15) występowanie do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym o udzielanie interpretacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie osi właściwych dla departamentu.

§ 24

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) współudział w przygotowaniu, wdrażaniu do realizacji i rozliczaniu projektów pomocy technicznej w zakresie dotyczącym wdrażania osi priorytetowej I RPO WP oraz prowadzenie spraw związanych z planowaniem, aktualizowaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem środków w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego, przeznaczonych na zadania realizowane przez Departament,

2) uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem i aktualizowaniem oraz opiniowaniem:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP),
b) Szczegółowego opisu osi priorytetowej I RPO WP,
c) dokumentów określających kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP,
d) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego,
e) opisu funkcji i procedur w ramach RPO WP,
f) strategii komunikacji RPO WP, planu kontroli itp.,
g) wzorów dokumentacji aplikacyjnej, w tym m.in. wzorów wniosków o dofinansowanie projektów, projektów umów, wzorów wniosków o płatność,
h) harmonogramów naboru wniosków oraz kwot środków przeznaczonych na poszczególne nabory,
i) wytycznych Instytucji Zarządzającej,

3) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem naborów wniosków o dofinansowanie w zakresie osi priorytetowej I RPO WP,

4) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i oceną wniosków  o dofinansowanie oraz informowaniem wnioskodawców i opinii publicznej  o wynikach oceny, przygotowywanie list rankingowych projektów osi I RPO WP oraz przygotowanie projektów uchwał Zarządu dotyczących wyboru wniosków do dofinansowania oraz utworzenia list rezerwowych projektów w ramach osi I RPO WP,

5) kompletowanie i weryfikacja niezbędnej dokumentacji związanej z zawieraniem z beneficjentami umów o dofinansowanie projektów w ramach osi I RPO WP oraz aneksów do umów, w tym weryfikowanie składanych przez beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów oraz prowadzenie ewidencji zabezpieczeń,

6) dokonywanie analiz i weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej wniosków o płatność oraz rozliczeń kosztów administracji i zarządzania oraz oceny postępu rzeczowego projektów osi I RPO WP,

7) sporządzanie zleceń płatności oraz poświadczeń w zakresie osi priorytetowej I RPO oraz list wniosków beneficjentów o płatność w celu przekazania do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym/ Biura Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020 oraz prowadzenie spraw związanych z usuwaniem nieprawidłowości ze skutkiem finansowym,

8) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów na miejscu, dokumentowanie wyników kontroli i przygotowywanie propozycji wystąpień pokontrolnych, monitorowanie realizacji przez beneficjentów zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie spraw związany z usuwaniem uchybień/nieprawidłowości, bez skutku finansowego,

9) planowanie wydatków z budżetu środków europejskich oraz środków budżetu państwa w ramach I osi RPO WP, wnioskowanie o dokonywanie zmian w budżecie Województwa,

10) współpraca z Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie przygotowania sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020,

11) prowadzenie monitoringu projektów w zakresie osi priorytetowej I RPO WP oraz udostępnianie posiadanych danych,

12) wykorzystywanie systemów informatycznych: SL 2014 i Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) w zakresie osi priorytetowej I RPO WP 2014-2020 oraz KSI (SIMIK 07-13),

13) występowanie do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym o udzielanie interpretacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych w zakresie osi właściwej dla departamentu oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR),

14) bieżąca współpraca z innymi departamentami i jednostkami, a zwłaszcza z Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym/Departamentem Gospodarki Regionalnej/Biurem Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020 oraz Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie realizowanych zadań,

15) prowadzenie spraw związanych z wykrywaniem nieprawidłowości, w tym sporządzanie raportów i zestawień oraz przekazywanie ich do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym/Departamentu Gospodarki Regionalnej/ Biura Certyfikacji wydatków RPO 2014-2020 w zakresie dotyczącym osi priorytetowej I RPO WP.

 

§ 25

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej, dotyczących między innymi tworzenia, przekształcania, likwidacji oraz nadzoru nad podmiotami leczniczymi podległymi samorządowi województwa,
2) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o samorządzie województwa, dotyczących promocji i ochrony zdrowia,
3) prowadzenie analiz finansowych, planów i sprawozdań oraz nadzór nad działaniami restrukturyzacyjnymi w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa,
4) nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
5) nadzór nad realizacją zadań samorządu województwa z zakresu medycyny pracy wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy,
6) realizacja zadań marszałka województwa wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
7) nadzór i koordynacja problematyki spraw obronnych i obrony cywilnej w podmiotach leczniczych oraz wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ochronie zdrowia,
8) opracowywanie propozycji do programów rozwoju województwa w zakresie ochrony zdrowia,
9) uczestnictwo w kontrolach okresowych i sprawdzających podmiotów leczniczych w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń oraz prawidłowości gospodarowania aparaturą i sprzętem medycznym,
10) organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego, absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze województwa,
11) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań marszałka województwa określonych w ustawach:

a) o przeciwdziałaniu narkomanii,
b) wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

12) współpraca z lokalnymi samorządami zawodowymi oraz organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony zdrowia,
13) nadzór nad Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie,
14) współdziałanie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w wykonywaniu uprawnień wynikających z akcji i udziałów Województwa w spółkach: "Uzdrowisko Rymanów" S. A. i "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o. o. oraz w prowadzeniu wspólnych projektów Województwa i spółek,
15) koordynacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w obszarze ochrony zdrowia,
16) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań marszałka województwa określonych w ustawie o kierujących pojazdami w zakresie badań lekarskich i psychologicznych.

 

§ 26

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie przez Geodetę Województwa spraw związanych z zadaniami marszałka województwa wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących:

a)prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b)wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
c)tworzenia, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzeniaudostępniania bazy danych oraz standardowych opracowań kartograficznych,
d)analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
e)monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
f)współdziałania z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,

2) nadzór nad działalnością Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
3) prowadzenie spraw związanych z zadaniami marszałka województwa, wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczących:

a)wydawania zgody na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
b)wydawania opinii do wniosku kierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III,
c)wydawania opinii do wniosku kierowanego do Ministra Środowiska w sprawie zgody na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa,
d)prowadzenia spraw związanych z gromadzeniem i dysponowaniem środkami pochodzącymi z wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,

4) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Sejmiku wynikającymi z przepisów ustawy o podatku rolnym,
5) przejmowanie mienia, które stało się własnością Województwa z mocy prawa oraz mienia niezbędnego do realizacji zadań Województwa,
6) gospodarowanie nieruchomościami Województwa w szczególności poprzez:

a)regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających nabyciu z mocy prawa lub na wniosek Województwa,
b)ustanawianie praw do nieruchomości na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
c)zbywanie, nabywanie, zamianę nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem i użyczenie oraz obciążanie służebnością,
d)rozpatrywanie wniosków wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych o wyrażenie zgody na najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości pozostających w ich władaniu,

7) prowadzenie ewidencji bilansowej nieruchomości oraz ewidencji zasobu,
8) prowadzenie kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz kontroli prawidłowości użytkowania nieruchomości pod względem budowlanym, technicznym oraz nadzór i kontrola remontów prowadzonych przez Województwo w zakresie wskazanym przez Zarząd,
9) prowadzenie zadań z zakresu rybactwa śródlądowego,
10) prowadzenie zadań z zakresu prawa łowieckiego i ochrony zwierząt,
11) realizacja zadań wynikających z art. 531 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
11a) koordynacja prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w szczególności: z art. 173 w zakresie przedstawienia opinii Marszałka do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym we współdziałaniu z innymi departamentami Urzędu,
11b) koordynacja prowadzenia spraw wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 7 lit h ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dotyczących wydania opinii przez Zarząd do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, we współdziałalniu  z innymi departamentami Urzędu,
12) prowadzenie działań z zakresu uprawy i skupu maku oraz konopi włóknistych na terenie województwa,
13) sporządzanie zbiorczego zestawienia danych ze sprawozdania RRW-2 przekazywanych przez wójtów (burmistrzów) i przekazywanie tego zestawienia do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
14) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami marszałka województwa zawartymi w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,
15) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju pozarolniczych oraz alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich,
16) współdziałanie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w wykonywaniu uprawnień wynikających z posiadanych przez Województwo akcji w Podkarpackim Centrum Hurtowym „AGROHURT" S.A. w Rzeszowie oraz w prowadzeniu wspólnych projektów Województwa i Spółek,
17) skreślony,
18) skreślony,
19) skreślony,
20) skreślony,
21) skreślony,
22) skreślony,
23) skreślony,
24) prowadzenie zadań z zakresu organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

 

§ 27

Departament Ochrony Środowiska

 

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie baz danych i sprawozdawczość dotycząca produktów, opakowań, gospodarki odpadami oraz substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami i pozwoleń zintegrowanych,
2) prowadzenie wymaganych prawem baz danych oraz postępowań związanych z  przygotowaniem i aktualizacją programów, w tym: 

a) programów ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz planów działań krótkoterminowych dla stref gdzie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych lub docelowych oraz w celu osiągnięcia krajowego celu redukcji narażenia,
b) programów ochrony przed hałasem dla obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,
c) wojewódzkiego programu ochrony środowiska, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i wojewódzkiego programu usuwania azbestu,

3) przygotowanie i wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących wytwarzania, przetwarzania, zbierania odpadów, w tym wydobywczych, zatwierdzania instrukcji prowadzenia składowiska, wyrażania zgody na zamknięcie składowiska,
4) przygotowanie i wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących gospodarki opakowaniami, niektórymi substancjami kontrolowanymi oraz substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,
5) przygotowanie i wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących produktu ubocznego,
6) prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w  opakowaniach i gospodarujących odpadami,
7) przygotowanie i wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących obowiązków sporządzenia przeglądów ekologicznych i ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko,
8) inicjowanie postępowań karnych oraz współdziałanie z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach niewykonania przez zobowiązanych obowiązków z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
9) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania, wydania i zmiany pozwoleń zintegrowanych oraz ich analizy, w tym procedur związanych z oddziaływaniem transgranicznym,
10) opiniowanie przedsięwzięć na potrzeby decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczących instalacji będących w kompetencji marszałka województwa, wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
11) przygotowanie i wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych w  zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu do środowiska, handlu emisjami, pomiarów emisji oraz analiza wydanych zezwoleń z handlu emisjami,
12) przyjmowanie zgłoszeń z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego,
13) prowadzenie postępowań związanych z tworzeniem i likwidacją Parków Krajobrazowych, wyznaczeniem i likwidacją obszarów chronionego krajobrazu,
14) prowadzenie postępowań związanych z ustanowieniem planów ochrony dla parków krajobrazowych,
15) zapewnienie możliwości realizacji zadań przez organy województwa w odniesieniu do zespołów parków krajobrazowych,
16) nadzór nad działalnością Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i  Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
17) prowadzenie postępowań związanych z przygotowaniem i aktualizacją Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego i jego realizacji,
18) uczestniczenie w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie koordynacji z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,
19) opiniowanie stanowisk Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne,
20) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie elektromobilności, paliw alternatywnych i energii odnawialnej oraz form ochrony przyrody,
21) sporządzanie corocznego sprawozdania z przeprowadzonych strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez samorząd województwa podkarpackiego do bazy prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
22) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego oraz innymi podmiotami w zakresie energetyki odnawialnej,
23) kontrola poprawności procedur związanych z ocenami oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć i dokumentów strategicznych dla potrzeb Instytucji Zarządzającej RPO WP oraz monitorowanie realizacji RPO WP w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
24) egzekwowanie i weryfikacja wykazów zawierających informacje o korzystaniu ze środowiska sporządzanych przez zobowiązane prawem podmioty w zakresie:

a) opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
b) opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
c) opłat za pobór wód,
d) opłat za składowanie odpadów,

25) przygotowanie indywidualnych rozstrzygnięć (decyzji) ustalających i określających wysokość opłat, opłat podwyższonych, stosowania odroczeń, zmniejszeń i  umorzeń oraz rozkładania ich na raty,
26) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku,
27) prowadzenie kontroli dotyczącej ochrony środowiska będących w kompetencji Marszałka Województwa,
28) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez organy Województwa Podkarpackiego uprawnień dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
29) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów stwierdzających kwalifikację w  zakresie gospodarowania odpadami,
30) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
31) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego w zakresie sporządzania audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego,
32) współpraca z Departamentem Organizacyjno-Prawnym w zakresie udostępniania informacji publicznej,
33) prowadzenie postępowań, przygotowanie i wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie określonym w art. 83-90 ustawy o ochronie przyrody w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin – miast na prawach powiatu – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu,
34) prowadzenie przez Geologa Wojewódzkiego spraw związanych z zadaniami marszałka województwa wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących:

a) udzielania koncesji na wydobywanie kopalin oraz cofanie lub stwierdzenie wygaszenia koncesji,
b) ustanawiania obszarów i terenów górniczych, wyrażanie zgody na przekwalifikowanie geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, zasobów przemysłowych do nieprzemysłowych bądź zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, strat do zasobów przemysłowych oraz prowadzenie Archiwum Dokumentacji Geologicznych,
c) zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
d) ustalania opłaty eksploatacyjnej w przypadku niewniesienia jej przez przedsiębiorcę oraz wymierzania opłat dodatkowych w przypadku rażącego naruszania koncesji lub zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
e) sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
f) wykonywania zadań Skarbu Państwa, o których mowa w art. 100 ust. 4 i w art. 99 ust. 5, w zakresie określonym w art. 100 ust. 2 pkt 3,
35) wykonywanie dyspozycji środków pieniężnych na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych i zleceń uruchomienia środków dotyczących opłat środowiskowych,
36) wprowadzanie do systemu bankowości elektronicznej dyspozycji uruchomienia środków finansowych dotyczacych opłat  środowiskowych.
37) przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom.

 

 

§ 28

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1)realizacja zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa roli podmiotu wdrażającego dla działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) określonych przepisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2)realizacja zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa roli podmiotu wdrażającego dla zadań delegowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) określonych przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obejmująw szczególności:

a) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy,
     w   tym:
- przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
- rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,
- przeprowadzanie kontroli administracyjnych, o których mowa w art.59 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr  1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 549 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”,
- dokonywanie wyboru operacji,
- zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie  jej przyznania, rejestrowanie tych umów i informacji,
b)przeprowadzanie kontroli na miejscu, o których mowa w art. 59 ust.1 rozporządzenia nr 1306/2013,
c)ustalanie nienależnych kwot pomocy i wzywanie beneficjenta dotych kwot,
d)przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez podmiot wdrażający zadań agencji płatniczej,
e)udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, instytucji zarządzającej,Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli, dokumentów, o których mowa w lit. d,

3)realizacja zadań instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jako instytucja pośrednicząca, określonych przepisamirozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzanie kontroli realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
4)realizacja zadań zapewniających funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podkarpackim,
5)realizacja zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa roli instytucji pośredniczącej dla środków objętych4 osią priorytetową Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) określonych przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
6)realizacja zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa roli instytucji pośredniczącej dla działań wdrażania Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020),
7)realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów wspierających rozwój obszarów wiejskich, przyjętych przez organy samorządu województwa.

§ 29

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) nadzór nad wykonywaniem przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie obowiązków zarządcy drogi wynikających z przepisów ustaw i aktów wykonawczych,
2) prowadzenie spraw należących do właściwości sejmiku województwa, zarządu województwa i marszałka województwa, w tym przygotowywanie projektów dokumentów w zakresie unormowanym ustawą Prawo o ruchu drogowym i ustawą o drogach publicznych,
3) kontrola realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zadań inwestycyjnych,
4) prowadzenie spraw należących do właściwości marszałka województwa i zarządu województwa w zakresie wynikającym z ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami i przewozie towarów niebezpiecznych,
5) prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Województwu i jego organom,
6) nadzór i koordynowanie procesów inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Województwa w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej,
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Województwo projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa,
8) nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego,
9) współdziałanie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w wykonywaniu uprawnień wynikających z udziałów Województwa w spółkach: Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka" Sp. z o. o. i Przewozy Regionalne Sp. z o. o. oraz w prowadzeniu wspólnych projektów Województwa i spółek,
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań organu zarządzającego ruchem określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-5, pkt 7-8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

§ 30

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań organu prowadzącego wobec wojewódzkich oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, zwanych dalej „jednostkami oświatowymi”,
2) prowadzenie całości spraw dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Województwa w części dotyczącej zadań Departamentu oraz nadzór nad jego wykonaniem,
3) sprawowanie nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych nad działalnością jednostek oświatowych,
4) prowadzenie spraw z zakresu tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek oświatowych,
5) prowadzenie spraw związanych z dochodami gromadzonymi przez jednostki oświatowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych,
6) prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów realizowanych w jednostkach oświatowych,
7) monitorowanie realizacji przez jednostki oświatowe projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, prowadzonych przez Województwo Podkarpackie,
9) prowadzenie spraw związanych z realizacją programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”,
10) realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów z podkarpackich uczelni,
11) realizacja systemu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe,
12) prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu działalności Departamentu,
13) współpraca ze szkołami, uczelniami, ośrodkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi instytucjami z terenu województwa podkarpackiego, zaangażowanymi w proces kształcenia,
14) wspieranie i monitorowanie rozwoju kapitału intelektualnego w województwie,
15) realizacja zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół wyższych,
16) opiniowanie potrzeby uruchomienia przez szkoły wyższe z terenu województwa podkarpackiego nowych kierunków kształcenia,
17) udział w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją programów strategicznych i operacyjnych finansowanych ze środków krajowych i źródeł zewnętrznych w zakresie działalności Departamentu,
18) przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie działalności Departamentu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i na lata 2021-2027 oraz zachowanie trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
19) udział w pracach na rzecz identyfikacji projektów pozakonkursowych państwowych wyższych szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
20) współdziałanie w zakresie rozwoju sportu na terenie województwa podkarpackiego z wojewódzkimi związkami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w dziedzinie sportu,
21) monitorowanie rozwoju sportu w regionie i współpraca w tym zakresie z wyspecjalizowanymi jednostkami i organizacjami,
22) prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych z zakresu kultury fizycznej,
23) współpraca ze szkołami wyższymi prowadzącymi specjalistyczne kształcenie sportowe,
24) kontrola realizacji zadań zleconych przez Zarząd Województwa z zakresu kultury fizycznej,
25) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie poprawy bazy sportowej województwa,
26) współpraca z ministerstwem właściwym ds. sportu w zakresie realizacji programów inwestycji sportowych,
27) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu działalności Departamentu,
28) prowadzenie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, zgodnie z właściwością Departamentu oraz udział w kontrolach z zakresu obronności prowadzonych w jednostkach oświatowych.

§ 31

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań będących w kompetencji organizatora samorządowych instytucji kultury,
2) 
prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu Województwa Podkarpackiego w części dotyczącej zadań Departamentu,
3) 
realizacja spraw związanych ze sprawowaniem przez Województwo Podkarpackie mecenatu nad działalnością kulturalną realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie aktywności kulturalnej o istotnych wartościach dla wizerunku i promocji kultury regionu,
4) 
realizacja spraw związanych ze sprawowaniem przez Województwo Podkarpackie mecenatu kulturalnego polegającego na wspieraniu i promocji indywidualnej, a także zbiorowej twórczości artystycznej oraz działań w zakresie kultury w formie stypendiów i nagród,
5) 
współpraca w zakresie promocji Województwa Podkarpackiego poprzez kulturę oraz kreowanie jego wizerunku w oparciu o zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,
6) 
współpraca Województwa Podkarpackiego z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami mająca na celu pielęgnowanie polskości, kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
7) 
udział w opracowywaniu założeń polityki rozwoju kultury w województwie w oparciu o dokumenty strategiczne i programowe,
8) 
realizacja spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za osiągnięcia w twórczej działalności artystycznej, działalności na rzecz upowszechniania kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego, dla osób indywidualnych, zespołów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury,
9) 
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa podkarpackiego,
10) 
prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami i sprawozdań z jego realizacji,
11) 
prowadzenie zadań związanych z programowaniem i monitorowaniem inwestycji i remontów realizowanych przez instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa,
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na działania w zakresie kultury.

§ 32

Departament Promocji Turystyki i Współpracy Gospodarczej

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie dokumentów strategicznych Województwa Podkarpackiego dotyczących promocji regionu w kraju i za granicą oraz ich wdrażanie i monitorowanie we współpracy z innymi departamentami Urzędu,
2) promowanie walorów i możliwości rozwojowych Województwa Podkarpackiego w zakresie między innymi gospodarki, nauki i edukacji, turystyki, kultury i sportu oraz jakości życia,
3) inicjowanie oraz udział w przedsięwzięciach mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego Województwa Podkarpackiego, a w szczególności promocję eksportu, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie inwestycji zagranicznych,
4) organizowanie i uczestniczenie w wystawach, targach, seminariach, konferencjach, sympozjach, konkursach, objazdach studyjnych, misjach gospodarczych i innych formach promocji Województwa Podkarpackiego w kraju
i za granicą,
5) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i innych przedsięwzięć edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zakresu zadań Departamentu,
6) koordynowanie i integrowanie działań promujących Województwo Podkarpackie, realizowanych przez inne departamenty Urzędu, jednostki organizacyjne Województwa Podkarpackiego oraz spółki prawa handlowego, w których Województwo ma pozycję dominującą,
7) współpraca w zakresie promocji Województwa Podkarpackiego z administracją rządową i samorządową, parlamentarzystami, instytucjami sektora publicznego i prywatnego, placówkami naukowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym zlecanie działań promocyjnych podmiotom zewnętrznym,
8) podejmowanie wspólnych działań promocyjnych z innymi regionami z kraju i z zagranicy,
9) tworzenie i publikowanie treści promujących Województwo Podkarpackie i markę regionu oraz zlecanie produkcji materiałów promocyjnych i bieżące zarządzanie ich zasobami,
10) prowadzenie działań służących właściwemu posługiwaniu się heraldycznymi i promocyjnymi elementami identyfikacji wizualnej Województwa Podkarpackiego, w szczególności poprzez udostępnianie odpowiednich wzorców elektronicznych oraz monitorowanie ich stosowania,
11) przygotowywanie decyzji i uchwał związanych z udzielaniem zgody na wykorzystywanie herbu i znaku promocyjnego Województwa,
12) realizacja działań służących rozwojowi turystyki na terenie województwa,
13) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem z budżetu Województwa dotacji na wspieranie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, polegających na upowszechnianiu zadań z zakresu turystyki,
14) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Marszałka Województwa określonych w ustawie o usługach turystycznych,
15) prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
16) współpraca z Kancelarią Zarządu w zakresie merytorycznego opracowania „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego",
17) wsparcie działań merytorycznych i organizacyjnych w zakresie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Województwo Podkarpackie, w tym realizacja projektów transgranicznych oraz przedsięwzięć w ramach Euroregionu Karpackiego,
18) skreślony,
19) skreślony,
20) bieżąca współpraca z operatorem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce w zakresie promocji Województwa Podkarpackiego, w tym nadzór nad realizacją umowy koncesyjnej w części dotyczącej nieodpłatnego wykorzystania obiektu przez Województwo Podkarpackie, kwestii praw do nazwy obiektu oraz innych zagadnień związanych z promocją regionu,
21) prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych RPO WP 2014-2020,
22) prowadzenie portalu zamówień publicznych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

§ 33

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja strategicznych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego (Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie i innych projektów o zasięgu regionalnym),
2) realizacja systemowych projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego (PSIM - Podkarpacki System Informacji Medycznej oraz PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej),
3) inicjowanie, koordynowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie,
4) monitoring i ewaluacja projektów oraz dokumentów strategicznych z zakresu społeczeństwa informacyjnego,
5) promocja i upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego.

§ 34

Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych

Do zadań Biura należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności, we współdziałaniu z właściwymi departamentami, związanych z:

a) tworzeniem stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni lub spółek prawa handlowego z udziałem Województwa,
b) obejmowaniem, nabywaniem, zbywaniem udziałów i akcji przez Województwo,
c) wykonywaniem praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo,

2) sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych zleconych przez Zarząd albo Marszałka,
3) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
4) przeprowadzanie okresowych analiz ekonomiczno-finansowych spółek prawa handlowego, w których Województwo jest większościowym udziałowcem lub akcjonariuszem,
5) współpraca z organami spółek prawa handlowego, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
6) inicjowanie przeprowadzenia kontroli i udział w kontroli w spółkach prawa handlowego w ramach przysługującego wspólnikowi prawa indywidualnej kontroli,
7) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo posiada udziały lub akcje.

§ 35

Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

 Do  zadań Biura należy w szczególności:

 

                  1)    opracowywanie planów/programów działalności obronnej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi organów administracji rządowej i sił zbrojnych,
2)    opracowanie i aktualizacja własnego Planu operacyjnego zgodnie z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego,
3)    współdziałanie z organami administracji rządowej i sił zbrojnych w ramach przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych,
4)    opracowanie i aktualizacja  dokumentacji Stanowiska Kierowania Marszałka Województwa oraz Zespołu Stałego Dyżuru Marszałka Województwa a także szkolenie ich obsady zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
5)    prowadzenie działalności szkoleniowej i upowszechniającej w zakresie problematyki obronnej, zarzadzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz uczestniczenie w treningach, ćwiczeniach oraz szkoleniach obronnych organizowanych przez organy administracji rządowej i sił zbrojnych,
6)    nadzór nad realizacją zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w departamentach/biurach Urzędu a także sprawowanie nadzoru i prowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań obronnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
7)    realizacja zadań z zakresu obronności, zarzadzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej wynikających z obowiązujących aktów normatywnych,
8)    zapewnienie ochrony informacjom niejawnym, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
9)    zapewnienie funkcjonowania oraz ochrony systemom teleinformatycznym, w których przetwarzane są informacje niejawne,
10)   zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
11)   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
12)   opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
13)   organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
14)   inicjowanie postępowań sprawdzających w tym prowadzenie i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji o klauzul „poufne” oraz załatwianie spraw związanych z wydawaniem, podpisywanych przez Marszałka upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,
15)   zorganizowanie i zapewnienie właściwej obsługi Kancelarii tajnej, odpowiedzialnej za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom,
16)   prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
17)   informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
18)   monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz powiązane z tym audyty,
19)   podejmowanie działań zwiększających świadomość, w tym organizowanie szkoleń z dziedziny ochrony danych osobowych,
20)   nadzorowania opracowania, wdrożenia i aktualizowania zasad zawartych w dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych,
21)   zapewnienia zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
22)   udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
23)   współpracy z organem nadzorczym oraz pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych,
24)   pełnienia roli punktu kontaktowego dla osób których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO,
25)   prowadzenia zbiorczego rejestru czynności lub/i rejestru kategorii czynności w imieniu administratora a także prowadzenie rejestru naruszeń danych osobowych.

 

§ 35a

Wieloosobowe stanowisko ds. BHP

Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. BHP należy:

1) szkolenie wstępne pracowników Urzędu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.

§ 35b

Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie"

1. Zadaniem Biura jest wspieranie Instytucji Zarządzającej/IZ (Ministerstwa RozwojuRP) i Wspólnego Sekretariatu Technicznego/WST Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie, zwanego dalej Programem w jego realizacji w Polsce, prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Programu po stronie polskiej w ścisłej współpracy z WST i Instytucją Pośredniczącą/IP (Centrum Projektów Europejskich w Warszawie) oraz zapewnianie efektywnych kanałów  wymiany informacji z polskimi krajowymi i lokalnymi organami władzy, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami na terenach kwalifikujących się do Programu.

2. Do zadań Biura należy w szczególności

1) przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych na temat Programu w językach polskim i angielskim,
2) rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Programie w polskim obszarze kwalifikujacym się do Programu,
3) współtworzenie polskiej i angielskiej wersji strony internetowej Programu,
4) zapewnienie widoczności Programu w polskiej prasie regionalnej/lokalnej, z uwzględnieniem wspierania beneficjentów w korzystaniu z Podręcznika dotyczącego komunikacji i widoczności działań zewnętrznych Unii Europejskiej/UE,
5) organizowanie imprez informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów w polskich regionach kwalifikujących sie do Programu zgodnie z wytycznymi WST-IP/IZ,
6) wsparcie WST-IP w organizacji działań informacyjnych i promocyjnych w polskim obszarze kwalifikującym sie do Programu,
7) inne wsparcie dla polskiej Instytucji Krajowej/IK (Ministerstwa Rozwoju RP), polskich Kontrolnych Punktów Kontaktowych (KPK)/IZ/WST-IP, o jakie poprosi WST-IP/IZ,

zgodnie z Umową Serwisową PLBU.05.01.00-18-0003/17-00 pn. „Operation of the Branch Office of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 in Rzeszow, Poland” („Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”) zawartą między Ministrem Rozwoju i Finansów (Instytucją Zarządzającą) a Województwem Podkarpackim..

§ 35c

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich

Do zadań Biura należy w szczególności:

1) organizacja, prowadzenie oraz koordynacja działalności Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) mających siedziby w Mielcu, Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu i Sanoku dla perspektywy 2014-2020,
2) udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Polityki Spójności 2014-2020 poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, idedywidualne konsultacje z klientem,
3) organizacja i prowadzenie Mobilnych Punktów Informacyjnych, spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń oraz warsztatów dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów Funduszy Europejskich,
4) promowanie Funduszy Europejskich Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Sieci Punktów Informacyjnych w województwie oraz świadczonych przez Sieć Punktów Informacyjnych usług,
5) podnoszenie wiedzy uczestników Sieci w województwie poprzez organizacje szkoleń, a także uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Centrum Projektów Europejskich,
6) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowania i realizacji projektów w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu wniosków,
7) współpraca z innymi Departamentami w celu identyfikacji potrzeb z zakresu Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi województwa przy przygotowywaniu i realizacji projektów z Funduszy Europejskich,
9) współpraca z Biurem "Oddział Programu Współpracy Trangranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie" w organizacji działań informacyjnych i promocyjnych.

§ 35d

Biuro Audytu Wewnętrznego

Do zadań Biura należy w szczególności:
1)wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach nadzorowanych i podległych,
2)przygotowanie Planu Audytu na dany rok na podstawie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu i jednostek nadzorowanych i podległych,
3)przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z Planem Audytu i zleconych,
4)dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego,
5)sporządzanie bieżących sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
6)sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania Planu Audytu,
7)wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz jednostek podległych i nadzorowanych,
8) przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów.

§ 36

Skreślony

§ 37

Marszałek w formie zarządzeń określi organizację wewnętrzną departamentów oraz szczegółowe zakresy ich działania.

Rozdział 5.
Organizacja pracy w Urzędzie.
Tryb rozpatrywania spraw w Urzędzie

§ 38

1. Wszystkie departamenty Urzędu obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania.
2. Przy realizacji zadań wymagających udziału kilku departamentów obowiązuje zasada wyznaczania – przez osobę zlecającą realizację zadania – departamentu wiodącego i odpowiedzialnego za koordynowanie prac współwykonawców oraz realizację całości zadania, przy czym:

1) jako departament wiodący wyznaczany jest departament, którego udział w realizacji zadania jest decydujący,
2) departamenty Urzędu wyznaczone jako współwykonawcy zadania obowiązane są stosować się do wskazówek departamentu wiodącego i informować go na bieżąco o stanie realizacji swoich prac.

§ 39

1. Odpowiedzialność za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, załatwianie spraw ponoszą dyrektorzy i pozostali pracownicy Urzędu, zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.
2. Departament Organizacyjno-Prawny prowadzi rejestr skarg i wniosków z wyjątkiem skarg i wniosków kierowanych do Sejmiku, który prowadzi Kancelaria Sejmiku.
3. Wszystkie skargi i wnioski, które wpływają do Urzędu, powinny być niezwłocznie przekazywane Sekretarzowi, który nadaje im dalszy bieg,
4. Departament Organizacyjno-Prawny prowadzi rejestr petycji z wyjątkiem petycji kierowanych do Sejmiku, który prowadzi Kancelaria Sejmiku.
5. Wszystkie petycje, które wpływają do Urzędu, powinny być niezwłocznie przekazywane Sekretarzowi, który nadaje im dalszy bieg.

Organizacja przeprowadzania kontroli

§ 40

1. Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających uchwalanego przez Zarząd.
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje dyrektor Departamentu Kontroli z uwzględnieniem zakresu i przedmiotu kontroli wynikającego z ustawy o finansach publicznych, wniosków o przeprowadzenie kontroli dyrektorów departamentów Urzędu sprawujących nadzór merytoryczny nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz wyników analizy dotychczasowych kontroli zewnętrznych.
3. Dyrektorzy departamentów składają wnioski, o których mowa w ust. 2, dyrektorowi Departamentu Kontroli w terminie do 30 listopada każdego roku.
4. Upoważnień do przeprowadzenia kontroli ustalonych w planie kontroli oraz kontroli doraźnych udziela Marszałek lub osoba upoważniona.
5. Dyrektorzy departamentów realizujący samodzielnie kontrole wynikające z planu, o którym mowa w ust. 1, stosują zasady obowiązującego Regulaminu kontroli. Kontrole z zakresu realizacji zadań obronnych w departamentach i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przeprowadza się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych oraz rocznego „Planu kontroli problemowych w zakresie wykonywania zadań obronnych w departamentach Urzędu i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych" zatwierdzonego przez Marszałka.

Przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku, Zarządu i zarządzeń Marszałka

§ 41

1. Projekty uchwał Zarządu przedkładają, w ramach swoich kompetencji Skarbnik, Sekretarz i dyrektorzy departamentów Urzędu.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie. Jeżeli uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu Województwa, uzasadnienie powinno zawierać ich analizę oraz opinię Skarbnika.
3. Projekty uchwał Zarządu wymagają uzyskania opinii radcy prawnego.
4. Projekty uchwał i pozostałe materiały kierowane pod obrady Zarządu powinny być uzgodnione z Marszałkiem lub Członkiem Zarządu sprawującym merytoryczny nadzór nad departamentem przygotowującym dokumenty. Na tę okoliczność Marszałek lub Członek Zarządu składa każdorazowo na projekcie uchwały i pozostałych materiałach swoją parafkę, potwierdzając fakt zapoznania się z dokumentem i jego akceptację.
5. Zaopiniowane projekty uchwał Zarządu, w wersji papierowej i elektronicznej, osoby, o których mowa w ust. 1, przekazują Kancelarii Zarządu, co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem Zarządu.
6. Kancelaria Zarządu przedkłada projekty uchwał Marszałkowi celem podjęcia decyzji o uwzględnieniu ich w projekcie porządku obrad Zarządu.
7. Po uwzględnieniu projektów uchwał w projekcie porządku obrad Zarządu, Kancelaria Zarządu przekazuje Marszałkowi projekt porządku obrad oraz teksty projektów uchwał i innych materiałów w wersji papierowej i elektronicznej, natomiast pozostałym Członkom Zarządu w wersji elektronicznej.
8. Po podjęciu uchwał przez Zarząd, Kancelaria Zarządu rejestruje je w rejestrze uchwał Zarządu i po uzyskaniu podpisu Marszałka przekazuje osobom, o których mowa w ust. 1, zobowiązanym do ich wykonania.
9. O sposobie realizacji uchwał osoby, o których mowa w ust. 1, informują pisemnie Kancelarię Zarządu. O ewentualnym niewykonaniu uchwał Kancelaria Zarządu na bieżąco informuje Marszałka.
10. Zasady, określone w ust. 1-8, odnoszą się również do przygotowywania projektów uchwał Sejmiku, z tym, że Kancelaria Zarządu po zarejestrowaniu uchwały Zarządu w sprawie przedłożenia Sejmikowi projektu uchwały Sejmiku przekazuje ją Kancelarii Sejmiku, przesyłając również wersję elektroniczną.

§ 42

1. Wewnętrznymi aktami prawnymi wydawanymi przez Marszałka są zarządzenia. Przy zarządzeniach w formie załączników mogą występować w szczególności zasady, instrukcje, procedury, regulaminy, wzory druków.
2. Projekty zarządzeń Marszałka przygotowują, w ramach swoich kompetencji, Sekretarz, Skarbnik oraz dyrektorzy departamentów we współdziałaniu z obsługą prawną Urzędu.
3. Projekty zarządzeń powinny zawierać uzasadnienie wskazujące na celowość ich wydania.
4. Projekty zarządzeń Marszałka wymagają uzyskania w każdym przypadku opinii radcy prawnego.
5. Projekty zarządzeń dotyczące wewnętrznej organizacji oraz szczegółowego zakresu działania departamentu przygotowuje dyrektor.
6. Projekty zarządzeń, o którym mowa w ust. 5, wymagają aprobaty nadzorującego Członka Zarządu.
7. Zaopiniowane projekty zarządzeń Marszałka dyrektorzy departamentów przekazują Marszałkowi za pośrednictwem Sekretarza.
8. Po parafowaniu przez Sekretarza, a w przypadku jego nieobecności przez zastępcę dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego, projektu zarządzenia departament merytoryczny przekazuje do Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego jego wersję edytowalną dostępną cyfrowo, sporządzoną w formacie WORD w jednym pliku. Podpisane przez Marszałka zarządzenia rejestrowane są w centralnym rejestrze zarządzeń Marszałka prowadzonym w Departamencie Organizacyjno-Prawnym.
9. Po zarejestrowaniu zarządzenia Marszałka Departament Organizacyjno-Prawny przekazuje go zainteresowanym.
10. Dyrektorzy Departamentów są uprawnieni do udzielania wyjaśnień w zakresie swojego obszaru nadzoru.
11. Kierujący departamentami Urzędu dokonują kontroli wykonania wewnętrznych aktów prawnych, w odniesieniu do podległych im pracowników.

Umocowania oraz zasady podpisywania pism

§ 43

1. Marszałek może umocować Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów departamentów lub na ich wniosek zastępców dyrektorów departamentów, a także innych pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz podpisywania pism i innych dokumentów oraz składania oświadczeń woli.
2. Umocowanie do reprezentacji następuje w formie pełnomocnictw, natomiast do wydawania decyzji administracyjnych w formie upoważnień.
3. Umocowania, o których mowa w ust. 1, są imienne i udzielane w formie pisemnej na czas określony lub nieokreślony.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien precyzyjnie określać zakres spraw objętych umocowaniem.
5. Po podpisaniu umocowanie jest rejestrowane w rejestrze pełnomocnictw i upoważnień Marszałka prowadzonym przez Departament Organizacyjno-Prawny.
6. Zasady określone w ust. 2-4 mają zastosowanie do upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd.

§ 44

Do właściwości Marszałka należy podpisywanie:

1) uchwał Zarządu (z wyjątkiem uchwał podjętych na posiedzeniu prowadzonym przez Wicemarszałka),
2) zarządzeń,
3) pism kierowanych do organów administracji rządowej,
4) wystąpień do organów jednostek samorządu terytorialnego,
5) odpowiedzi na kierowane do niego inicjatywy, opinie i wnioski Sejmiku,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Województwa,
7) odpowiedzi na interwencje posłów i senatorów,
7a) odpowiedzi na skargi i wnioski oraz petycje, które będą kierowane do Marszałka lub adresowane do Urzędu,
8) odpowiedzi na skargi dotyczące działalności dyrektorów departamentów oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
9) korespondencji związanej z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnych,
10) wystąpień pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach,
11) pism zastrzeżonych do podpisu Marszałka mających, ze względu na swój charakter, specjalne znaczenie.

§ 45

Do właściwości Członków Zarządu należy podpisywanie:

1) pism kierowanych do organów administracji rządowej, posłów i senatorów oraz wystąpień do organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działania nadzorowanych departamentów,
2) odpowiedzi na pisma imiennie do nich skierowane,
3) decyzji administracyjnych i innych pism, do wydania których zostali imiennie umocowani,
4) protokołów posiedzeń Zarządu,
5) korespondencji w sprawach przekazanych przez Marszałka do załatwienia,
6) pism innych niż wymienione w pkt 1 w zakresie działania nadzorowanych departamentów niezastrzeżonych do podpisu Marszałka.

§ 46

Dyrektorzy departamentów podpisują:

1) pisma kierowane do dyrektorów departamentów w ministerstwach i urzędach centralnych – w ramach imiennego upoważnienia Marszałka,
2) decyzje w sprawach indywidualnych oraz inne pisma - w ramach imiennego upoważnienia Marszałka,
3) pisma nie zastrzeżone w niniejszym Regulaminie do podpisu Marszałka, związane z zakresem działania departamentu, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
4) korespondencję zawierającą odpowiedzi na pisma imiennie adresowane.

§ 47

1. Zastępcy dyrektorów departamentów podpisują:

1) pisma, w ramach imiennego upoważnienia Marszałka,
2) pisma, o których mowa w § 46 pkt 3 - w razie braku możliwości pełnienia przez dyrektorów obowiązków służbowych lub nieobecności w pracy,
3) korespondencję zawierającą odpowiedzi na pisma imiennie adresowane.

2. Jeżeli w departamencie brak lub nie obsadzono stanowiska zastępcy dyrektora, pisma o których mowa w § 46 pkt 3, w czasie nieobecności dyrektora, podpisuje pracownik wyznaczony przez dyrektora.

§ 48

1. Dokumenty przedstawiane do podpisu powinny być uprzednio parafowane przez sporządzającego projekt dokumentu, powinny też zawierać informacje o uzgodnieniach z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi.
2. Pisma w sprawach wymagających specjalnej wiedzy prawniczej powinny być parafowane przez radcę prawnego.
3. Dokumenty, które mogą powodować zobowiązania finansowe wymagają kontrasygnaty Skarbnika.

Zasady postępowania w zakresie udzielania odpowiedzi na interwencje posłów i senatorów
oraz interpelacje i zapytania radnych województwa

§ 49

1. Sekretarz:

1) prowadzi rejestr interpelacji i zapytań radnych przekazywanych przez przewodniczącego Sejmiku i nadaje im dalszy bieg,
2) koordynuje udzielanie odpowiedzi na interwencje posłów i senatorów wpływające do Urzędu.

2. Właściwi merytorycznie lub wyznaczeni dyrektorzy departamentów przygotowują projekty odpowiedzi na interwencje, interpelacje i zapytania, a po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Zarządu przedstawiają je Marszałkowi do podpisu.
3. Projekty odpowiedzi na interwencje, interpelacje lub zapytania, dotyczące funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych przygotowują dyrektorzy departamentów po zasięgnięciu opinii kierowników tych jednostek.
4. Podpisane przez Marszałka odpowiedzi na interwencje dyrektorzy departamentów przesyłają bezpośrednio posłowi lub senatorowi, a drugie egzemplarze Sekretarzowi przed upływem 14 dni od daty wpływu do Urzędu.
5. Podpisane przez Marszałka odpowiedzi na interpelacje lub zapytania radnych dyrektorzy departamentów przekazują w dwóch egzemplarzach Sekretarzowi co najmniej 1 dzień przed upływem terminu przekazania odpowiedzi radnym.
6. Odpowiedzi na interwencje posłów i senatorów oraz interpelacje i zapytania radnych w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Zarządu wymagają akceptacji Zarządu.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 50

Dyrektorzy departamentów Urzędu są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień Regulaminu.

§ 51

Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi.

§ 52

Zmiana postanowień Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

                                                                        Marszałek Województwa
                                                                        Władysław Ortyl

 

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Schemat struktury organizacyjnej Urzędu (poniżej do pobrania)

 Zarządzenie Kompetencyjne (wersja edytowalna)

Zarządzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania departamentów i komórek równorzędnych Urzędu

 

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (schemat-organizacyjny-06-2019.pdf)Schemat Organizacyjny (Czerwiec 2019)[OR] Anna Skrobacz636 kB2019-02-13 11:092019-06-25 10:57
Pobierz plik (Reg_Org_UMWP_-_VIII_2013.pdf)Uchwała Nr 262/6420/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 27 sierpnia 2013 r.[OZ] Renata Midura11616 kB2013-09-03 13:382013-09-03 13:38
Pobierz plik (267-6513-13-zm-reg-org.pdf)Uchwała Nr 267/6513/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 9 września 2013 r.BIP135 kB2013-09-13 09:512013-09-13 09:51
Pobierz plik (Uchwała_Nr_291_7019_13_Zarządu_Województwa_Podkarpackiego_z_12_listopada_20~.pdf)Uchwała Nr 291/7019/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 12 listopada 2013 r.[OR] Anna Skrobacz313 kB2013-11-15 08:312013-11-15 08:40
Pobierz plik (Uchwała_Nr_301_7319_13_(Grudzień_2013).pdf)Uchwała Nr 301/7319/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 17 grudnia 2013 r.[OR] Anna Skrobacz538 kB2013-12-18 09:112013-12-18 09:11
Pobierz plik (Uchwała_Nr_321.pdf)Uchwała Nr 321/7703/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 18 lutego 2014 r.[OR] Anna Skrobacz559 kB2014-02-27 10:532014-02-27 10:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_348_(Maj_2014).pdf)Uchwała Nr 348/8284/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 13 maja 2014 r.[OR] Anna Skrobacz780 kB2014-05-15 13:522014-05-15 13:52
Pobierz plik (Uchwała_Nr_359_8629_14_(Czerwiec_2014).pdf)Uchwała Nr 359/8629/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 17 czerwca 2014 r.[OR] Anna Skrobacz4503 kB2014-07-01 07:382014-07-01 07:38
Pobierz plik (Uchwała_Nr_365_8689_14_(lipiec_2014).pdf)Uchwała Nr 365/8689/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 1 lipca 2014 r.[OR] Anna Skrobacz628 kB2014-07-02 13:112014-07-02 13:11
Pobierz plik (Uchwała_370_8828_14.pdf)Uchwała Nr 370/8828/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 14 lipca 2014 r.[OR] Anna Skrobacz410 kB2014-07-17 11:232014-07-17 11:23
Pobierz plik (Uchwała_413_9734_14_(listopad_2014).pdf)Uchwała Nr 413/9734/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 29 października 2014[OR] Anna Skrobacz577 kB2014-11-03 12:452020-09-09 12:21
Pobierz plik (Uchwała_Nr_3_87_14_(grudzień_2014).pdf)Uchwała Nr 3/87/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2014 r.[OR] Anna Skrobacz1126 kB2014-12-15 14:232015-01-22 12:47
Pobierz plik (Uchwała_16_319_15_(styczeń_2015).pdf)Uchwała Nr 16/319/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2015 [OR] Anna Skrobacz3391 kB2015-01-22 12:432015-01-22 12:47
Pobierz plik (Uchwała_21_426_15_(luty_2015).pdf)Uchwała Nr 21/426/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 3 lutego 2015 r.[OR] Anna Skrobacz2424 kB2015-02-04 11:022015-02-04 11:02
Pobierz plik (Uchwała 55 1234 15 (maj 2015).pdf)Uchwała Nr 55/1234/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 19 maja 2015 r.[OR] Anna Skrobacz6773 kB2015-05-25 12:232015-05-25 12:24
Pobierz plik (Uchwała Nr 63 1409 15 (czerwiec 2015).pdf)Uchwała Nr 63/1409/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 9 czerwca 2015 r.[OR] Anna Skrobacz1099 kB2015-06-16 09:032015-06-16 09:03
Pobierz plik (Uchwała 72 1573 15 (czerwiec2015 I).pdf)Uchwała Nr 72/1573/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 30 czerwca 2015 r.[OR] Anna Skrobacz1702 kB2015-07-01 10:492015-07-01 10:49
Pobierz plik (Uchwała Nr 94 2142 15 (wrzesień 2015).pdf)Uchwała Nr 94/2142/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 22 września 2015 r.[OR] Anna Skrobacz1146 kB2015-09-24 09:362015-09-24 09:36
Pobierz plik (Uchwała 104 2314 15 (październik).pdf)Uchwała Nr 104/2314/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 20.10.2015 r.[OR] Anna Skrobacz1421 kB2015-10-23 12:012015-11-17 11:05
Pobierz plik (Uchwała 111 2408 15 (listopad 2015).pdf)Uchwała Nr 111/2408/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 3 listopada 2015 r.[OR] Anna Skrobacz1125 kB2015-11-17 11:032015-11-17 11:04
Pobierz plik (Uchwała nr 132 2861 16 z dnia 12.01.2016 r..pdf)Uchwała Nr 132/2861/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 12 stycznia 2016 r.[OR] Anna Skrobacz765 kB2016-01-13 12:422016-01-13 12:42
Pobierz plik (Uchwała 141 3015 16 z dnia 2.02.2016.pdf)Uchwała Nr 141/3015/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 2 lutego 2016 r.[OR] Anna Skrobacz1084 kB2016-02-03 14:052016-02-03 14:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 146 3096 16 z dnia 16.02.2016 r..pdf)Uchwała Nr 146/3096/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 16 lutego 2016 r.[OR] Anna Skrobacz623 kB2016-02-18 08:082016-02-18 08:08
Pobierz plik (Uchwała nr 169 3511 16 z dnia 26.04.2016 r..pdf)Uchwała Nr 169/3511/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 26 kwietnia 2016 r.[OR] Anna Skrobacz752 kB2016-04-27 09:362016-04-27 09:37
Pobierz plik (Uchwała Nr 170 3514 16 z dnia 29.04.2016.pdf)Uchwała Nr 170/3514/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 29 kwietnia 2016 r.[OR] Anna Skrobacz796 kB2016-05-04 09:312016-05-04 09:31
Pobierz plik (Uchwała Nr 176 3588 16 z dnia 17.05.2016 r..pdf)Uchwała Nr 176/3588/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 17 maja 2016 r.[OR] Anna Skrobacz763 kB2016-05-18 14:052016-05-18 14:05
Pobierz plik (Uchwała Nr 188 3865 16 z dnia 21.06.2016 r..pdf)Uchwała Nr 188/3865/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 21 czerwca 2016 r.[OR] Anna Skrobacz771 kB2016-06-22 14:142016-06-22 14:14
Pobierz plik (uchwala-nr-203-4102-16-zw.pdf)Uchwała nr 203/4102/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 9 sierpnia 2016 r.BIP2718 kB2016-08-11 08:262016-08-11 08:26
Pobierz plik (Uchwała Nr 219 4428 16 z dnia 30.09.2016.pdf)Uchwała Nr 219/4427/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 30 września 2016 r.[OR] Anna Skrobacz659 kB2016-10-04 10:582016-10-04 10:58
Pobierz plik (Uchwała 220 4470 16.pdf)Uchwała Nr 220/4470/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 4 października 2016[OR] Anna Skrobacz2544 kB2016-10-05 09:502016-10-05 09:50
Pobierz plik (Uchwała Nr 248 4975 16 z dnia 13.12.2016 r..pdf)Uchwała Nr 248/4975/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 13 grudnia 2016 r.[OR] Anna Skrobacz4663 kB2016-12-15 11:102016-12-15 11:10
Pobierz plik (Uchwała 251 5058 16 z dnia 20 grudnia 2016 r..pdf)Uchwała Nr 251/5058/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 20 grudnia 2016 r.[OR] Anna Skrobacz3762 kB2016-12-22 08:102016-12-22 08:10
Pobierz plik (UZ-nr-328-7047-17.pdf)Uchwała Nr 328/7047/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 8 sierpnia 2017BIP23951 kB2017-08-10 10:172017-08-10 10:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 337 7215 17 z dnia 5.09.201 r..pdf)Uchwała Nr 337/7215/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 5 września 2017 r.[OR] Anna Skrobacz5906 kB2017-09-08 10:082017-09-08 10:09
Pobierz plik (Uchwała Nr 362 7656 17 z dnia 7.11.2017.pdf)Uchwała Nr 362/7656/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 7 listopada 2017 r.[OR] Anna Skrobacz1413 kB2017-11-10 09:232018-01-05 10:45
Pobierz plik (Uchwała Nr 383 8069 17 z dnia 27 grudnia 2017 r..pdf)Uchwała Nr 383/8069/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 27 grudnia 2017 r.[OR] Anna Skrobacz5506 kB2018-01-05 10:472018-01-05 10:48
Pobierz plik (Uchwała Nr 393 8221 18 z dnia 23.01.2018 r..pdf)Uchwała Nr 393/8221/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 23 stycznia 2018 r.[OR] Anna Skrobacz4245 kB2018-01-25 12:182018-01-25 12:18
Pobierz plik (Uchwała Nr 409 8563 18 z dnia 19.03.2018 r..pdf)Uchwała Nr 409/8563/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 19 marca 2018 r.[OR] Anna Skrobacz2692 kB2018-03-20 11:272018-03-20 11:27
Pobierz plik (Uchwała Nr 494 10432 18.pdf)Uchwała Nr 494/10432/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13.11.2018 r.[OR] Anna Skrobacz2459 kB2018-11-19 12:472018-11-19 12:47
Pobierz plik (uchwała 22 509 19 z dnia 12.02.2019 r..pdf)Uchwała Nr 22/509/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12.02.2019 r.[OR] Anna Skrobacz4894 kB2019-02-13 11:112019-02-13 11:14
Pobierz plik (uchwała 28 720 19 z dnia 12.03.2019 r..pdf)Uchwała Nr 28/720/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12.03.2019 r.[OR] Anna Skrobacz3867 kB2019-03-15 14:292019-03-15 14:29
Pobierz plik (uchwala-nr-56-1390-19.pdf)Uchwała Nr 56/1390/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 24 czerwca 2019 r.BIP26360 kB2019-06-25 10:542019-06-25 10:55
Pobierz plik (uchwała 83 2112 19 z dnia 8.10.2019 r..pdf)Uchwała Nr 83/2112/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8.10.2019 r.[OR] Anna Skrobacz1832 kB2019-10-10 14:142019-10-10 14:14
Pobierz plik (Reg. Org. (196 4013 20 - wrzesień).pdf)Uchwała Nr 196/4013/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8.09.2020 r.[OR] Anna Skrobacz2957 kB2020-09-09 10:222020-09-09 12:25
Pobierz plik (Regulamin Org. ( wrzesień 2020).docx)Uchwała Nr 196/4013/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 8.09.2020 r.[OR] Anna Skrobacz23 kB2021-02-08 13:402021-07-09 08:43
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny (lipiec).pdf)Uchwała Nr 296/5817/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6.07.2021[OR] Anna Skrobacz1619 kB2021-07-09 08:432021-07-09 08:43
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny (lipiec).docx)Uchwała Nr 296/5817/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6.07.2021 r.[OR] Anna Skrobacz22 kB2021-07-09 08:452021-07-09 08:45
Pobierz plik (uchwala-303-os.pdf)Uchwała Nr 303/6003/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 10 sierpnia 2021 r.BIP267 kB2021-08-11 09:522021-08-11 09:52
Pobierz plik (uchwala-303-os.docx)Uchwała Nr 303/6003/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 10 sierpnia 2021 r.BIP215 kB2021-08-11 09:522021-08-11 09:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi