Zarząd Województwa Podkarpackie 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4 Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż sześciu sztuk automatów biletowych Merona 2010 PLUS stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

Automaty biletowe Merona 2010 PLUS, produkcji: ERPMA Poland Sp. z o. o., ul. Dembowskiego 45-4 7, 51-670 Wrocław, rok budowy: 2010, zasilanie: 230 V, system komputerowy roboczy w środowisku Windows XP Embededed, wyświet lacz : 10,4" TIF LCD, system akceptacji monet w zakresie od 1 grosza do 5 złotych, system akceptacji banknotów od 10 złotych do 200 złotych, system wypłaty reszty przy nadpłacie w 6 nominałach, drukarka termiczna do biletów, alarm, system ogrzewania z baterią zapasową, gabaryty: 950 x 510 x 320 mm; waga: 56 kg. Automaty mogą być zastosowane do poboru wszelkich opłat jak np. za przejazdy komunikacją kolejową lub miejską, opłat parkingowych , opłat za wejście do obiektów, za usługi np. gastronomiczne.

Stan urządzeń określa się jako bardzo dobry.

Jako cenę wywoławczą ustala się kwotę: 111 438,00 zł brutto (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem 00/100).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zaakceptowanie bez za strzeżeń Regulaminu przetargu ofertowego nieograniczonego (pisemnego) w sprawie sprzedaży sześciu sztuk automatów biletowych Merona 2010 PLUS, złożenie oferty zgodnej w wyżej wspomnianym Regulaminem oraz wniesienie wadium w wysokości 8 000,00 zł.
Ofertę należy składać w terminie do 10 listopada 2015 r. w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej "Przetarg nieograniczony na sprzedaż automatów biletowych (pisemny)", do sekretariatu Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (adres: al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, piętro III, pokój nr 323) w nieprzekraczalnym oznaczonym terminie. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Departamentu.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzys ka ć pod nr tel. (17) 860 67 66 .
Osobą upoważn ioną do kontaktów w sprawie przetargu jest Jan Jarosz.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: Jan Jarosz
Rzeszów, dnia 19.10.2015 r.