Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń

Zapisy Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control), jednego z najważniejszych aktów unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska, transponowanej głównie do ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), wprowadziły do polskiego prawodawstwa nowy instrument prawny – pozwolenie zintegrowane - decyzję administracyjną będącą pewną formą licencji na prowadzenie działalności przemysłowej, a co za tym idzie istotną zmianę podejścia do wydawania pozwoleń środowiskowych, które do tej pory traktowały rozłącznie emisję do atmosfery, hałas, odprowadzanie ścieków, emisje promieniowania czy wytwarzanie odpadów.

Instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Rodzaje instalacji, których dotyczy obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały określone w Aneksie I do w/w Dyrektywy, i transponowane do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 poz. 1169).
Instalacje podlegające Dyrektywie IPPC powinny spełniać wymogi ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki (ang. BAT - Best Available Techniques). Wymogi BAT dla poszczególnych gałęzi przemysłu oraz wyniki prac Technicznych Grup Roboczych i zespołów ekspertów koordynowanych przez Biuro IPPC w Sewilli, analizujących wielostronne aspekty techniczne funkcjonowania i oddziaływania na środowisko instalacji typu IPPC i wskazujących najmniej uciążliwe dla środowiska sposoby prowadzenia danej działalności przedstawione zostały w dokumenty referencyjnych (ang. BAT Reference Notes –BREFs), dostępnych m.in. na stronie Ministerstwa Środowiska. Funkcjonowanie instalacji IPPC bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub z naruszeniem jego warunków przez okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zabronione przez Dyrektywę IPPC i przez polskie prawo (art. 365 ustawy POŚ).
Pozwolenie zintegrowane wydaje się na wniosek prowadzącego instalacje lub zainteresowanego ich nabyciem, opracowany zgodnie z wymogami art. 208 w/w ustawy POŚ, po uiszczeniu przez niego opłaty rejestracyjnej oraz opłaty skarbowej.

Organ właściwy do wydania pozwolenia

Od dnia 1 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) organem właściwym do wydawania oraz zmiany pozwoleń zintegrowanych w sprawach związanych z przedsięwzięciami na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest Marszałek.
Organem właściwym do wydawania oraz zmiany pozwoleń zintegrowanych dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, a dla pozostałych przedsięwzięć – starosta.

Udział społeczeństwa w postępowaniu

W postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej istotnej zmiany instalacji, organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz.1227 ze zm.).

Analiza pozwolenia po 5 latach od jego wydania

Zgodnie z wymogiem art. 216 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Marszałek Województwa Podkarpackiego, jako organ ochrony środowiska właściwy do wydawania pozwoleń, rozpoczyna cykl kontrolny wydanych pozwoleń, pod kątem analizy spełnienia wymagań najlepszych dostępnych technik przez instalacje oraz ewentualnej konieczności dostosowania instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska. W wyniku analizy pozwolenia organ może podjąć decyzje o konieczności zmiany warunków pozwolenia. W przypadku, gdy przeprowadzone analizy wykażą konieczność zmiany pozwolenia, którego termin ważności upłynie później niż rok po zakończeniu tych analiz, pozwolenie podlegać będzie cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Instrumentów Środowiskowych
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (IV piętro), pok. 418
telefon: (17) 747-69-33, 747-69-45

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi