Informację udostępniono: 28.02.2006 09:14

 

DO ZADAŃ MARSZAŁKA  WOJEWÓDZTWA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI
 
Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także dysponowanie środkami wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa. 
Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo –rolnych.
Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.


Podstawa prawna:

 • art. 7c,  i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r Nr 240, poz. 2027). 


Informacja skierowania jest do:

 • samorządów terytorialnych z terenu województwa podkarpackiego, 
 • osób prawnych i fizycznych.


Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie wojewódzkich baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz udostępnianie map topograficznych i tematycznych ( sprzedaż w postaci drukowanej i numerycznej ) dla obszaru województwa, Marszałek Województwa wykonuje za pomocą powołanej do tego celu jednostki budżetowej tj. Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI  ZASOBEM  GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Podstawa prawna:

 •  art. 41 ust. 1 i 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r Nr 240, poz. 2027). 

  Środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. 
  Starostowie Powiatów mogą składać do Marszałka Województwa wnioski o dotacje z Funduszu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15. 04. każdego roku poprzedzającego planowaną dotację.

  Marszałek Województwa przyznaje dotacje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowany podmiot.

  wniosek do pobrania

  Dokumenty należy składać:

  Adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem
  35 – 959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

  osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Geodezji i Gospodarki Mieniem
  Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a, pok. 10, 

  Termin i sposób załatwienia sprawy;

  Wnioski o udzielenie zezwolenia załatwia się zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami ).

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronach Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie - wodgik.rzeszow.pl