http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin

|
[OS] Michał Herdzik
 

Opis sprawy/zadania

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża należy złożyć wniosek o udzielenie koncesji, zawierający dane oraz dokumenty o których mowa w art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

 1. 1.firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji REGON,
 2. 2.numer w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym) lubewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. 3.określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którąbyć udzielona koncesja,
 4. 4.określenie stanu prawnego nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,
 5. 5.określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 6. 6.określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 7. 7.określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 8. 8.określenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
 9. 9.określenie sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko
 10. 10.informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informacja o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 11. 11.określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia,
 12. 12.określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny,
 13. 13.określenie stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny,tym kopalin towarzyszących, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,
 14. 14.7 egzemplarzy map projektowanego położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 15. 15.określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia, a w razie potrzeby warunków wtłaczania wód do górotworu,
 16. 16.dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 17. 17.dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
 18. 18.projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko
 19. 19.decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 20. 20.wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczonymi granicami projektowanego obszaru i terenu górniczego,
 21. 21.wypis z rejestru gruntów pozwalający na ustalenie właścicieli (oraz ich adresów) nieruchomości gruntowych położonych w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego,
 22. 22.dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie koncesji.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, tj.: wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców; potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP); zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podmiot nie zalega z wpłatami należności budżetowych, oraz ZUS o niezaleganiu z opłatą składek; zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określający wielkość (rząd wielkości) posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny; odpis księgi wieczystej; akt notarialny, umowa dzierżawy lub umowa przyrzeczenia dzierżawy – użyczenia gruntów w celu wydobywania kopaliny, oświadczenie właściciela o niewyrażaniu sprzeciwu co do objęcia nieruchomości gruntowej zamierzoną działalnością, zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność. W przypadku składania kserokopii w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

 • Za udzielenie koncesji opłata skarbowa w wysokości 616,00 zł
 • Za zmianę koncesji (dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności) opłata skarbowa w wysokości 308,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie koncesji.

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • art. 21 ust. 1 pkt 2; art. 22 ust. 4; art. 30 oraz art. 32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868),
 • art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2168 ze. zm.),
 • art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1405, 1566 ze. zm.),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096 ze. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Udzielenie koncesji następuje na wniosek przedsiębiorcy w drodze decyzji administracyjnej.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: