http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Przyjmowanie dodatków do projektów zagospodarowania złóż

|
[OS] Michał Herdzik
 

Opis sprawy/zadania

Przyjmowanie dodatków do projektów zagospodarowania złóż

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

W celu przyjęcia dodatku do projektu zagospodarowania złoża należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z 1 egzemplarzem dodatku sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (Dz. U. 2012, poz. 511 ze zm.)

Wniosek do pobrania

           _______        

Opłaty

Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Rolnictwa i Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa i Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Dwa miesiące od dnia otrzymania dodatku.

Podstawa prawna

  • art. 107 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868)

Tryb odwoławczy

Od decyzji żądającej zmiany lub uzupełnienia dodatku przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

Organ koncesyjny zawiadamia pismem przedsiębiorcę o przyjęciu dodatku bez zastrzeżeń, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru górniczego, a w przypadku gdy dodatek nie odpowiada wymaganiom ustawy lub ujęte w nim zmiany są nieuzasadnione, żąda od przedsiębiorcy, w drodze decyzji, zmiany lub uzupełnienia dodatku.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: