http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Nadzór i ewidencja opłat eksploatacyjnych

|
[OS] Michał Herdzik
 

Opis sprawy/zadania

Nadzór i ewidencja opłat eksploatacyjnych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Wymagane dokumenty

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz.U. 2015, poz. 406)

- załącznik nr 1 do rozporządzenia – za wydobytą kopalinę na terenie jednej gminy

- załącznik nr 2 do rozporządzenia – za wydobyta kopalinę na terenie więcej niż jednej gminy

oraz kopie dowodów dokonanych wpłat.

Wniosek do pobrania

Opłaty

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym (półrocze). Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, w sposób określony poniżej:

  1. 1.40 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, Bank Gospodarstwa Krajowego BGK Oddział w Warszawa Nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013
  2. 2.60 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności objętej koncesją.

Opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę towarzyszącą ustala się jako iloczyn 50% stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym (półrocze).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Rolnictwa i Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa i Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu wymagane dokumenty w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.

Podstawa prawna

  • art. 84 i art. 86 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. , poz. 868),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r.. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 725)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń określa wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Forma i sposób załatwienia sprawy

W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża, albo w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ustalona opłata.

Jeżeli działalność objęta koncesją jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.

Status

Opracował: Piotr Najda

Opublikował:

Zatwierdził: