Opis sprawy/zadania

Wgląd i udostępnienie informacji geologicznej

Kogo dotyczy

Podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji geologicznej

Wymagane dokumenty

Wgląd i udostępnienie następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, skierowany do właściwego organu administracji geologicznej, w którym określa się:

  1. dane zainteresowanego podmiotu
  2. nazwę dokumentu, zbioru danych
  3. sposób udostępnienia informacji geologicznej
  4. cel wykorzystania informacji geologicznej

Do wniosku dołącza się dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu, a w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, dołącza się skan tego dokumentu.

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, do wniosku o udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej zawartą z marszałkiem województwa.

W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

Wniosek do pobrania

Opłaty

Z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem (art. 100 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze), korzystanie to jest nieodpłatne.

W przypadku udostępnienia informacji geologicznej – ewentualne koszty związane z wykonaniem kopii dokumentów (opłata za ksero) reguluje Zarządzenie nr 19/2020 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2020.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4 (pok. 227)
tel.: (17) 743-31-65 do 68

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne mieści się w Rzeszowie przy

ul. Lubelska 4 (pok. 201)

tel.: (17) 743 32 00, 695 304 015

godziny pracy Archiwum: Po - Pt od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Geologii

ul. Lubelska 4

35-241 Rzeszów

lub złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Szczególnie w przypadkach starszych dokumentacji mogą wystąpić problemy z ustaleniem przysługujących praw do informacji geologicznej, co może opóźnić rozpatrzenie wniosku.

W przypadkach jednoznacznych – niezwłocznie po przedłożeniu kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

           _______        

Forma i sposób załatwienia sprawy

W zależności od przedłożonego wniosku:

  • organ administracji geologicznej (marszałek województwa) umożliwia nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną w Wojewódzkim archiwum geologicznym w Rzeszowie informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych, zwane WGLĄDEM.

  • organ administracji geologicznej (marszałek województwa) umożliwia wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej dokumentów i zbiorów danych zgromadzonych w Wojewódzkim archiwum geologicznym w Rzeszowie, zwane UDOSTĘPNIENIEM.

 

Status

Zatwierdził: Mariusz Rolek