INFORMACJA DOTYCZĄCA WEJŚCIA W ŻYCIE Z DNIEM 18 LIPCA 2014 R. USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH

 

 

 

W dniu 18 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498), która zniosła obowiązek uzyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej, wprowadzony ustawą z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 732).

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w nowej ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych: www.zbiorki.gov.pl  Zgłoszenie zbiórki publicznej będzie dokonywane przy użyciu formularza elektronicznego. Ustawa dopuszcza również możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej. Zgłoszenie zbiórki publicznej dokonywane w postaci elektronicznej wymaga opatrzenia, przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizatora zbiórki, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Lista punktów, w których można uzyskać potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, dostępna jest na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl, w zakładce Profil zaufany.

 

Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych stosuje się przepisy dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. Natomiast pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wydane przed dniem 18 lipca 2014 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały udzielone, niezbędny do realizacji celu zbiórki i przedstawienia jej wyników.

 

 

 

Więcej informacji na temat nowych zasad prowadzenia zbiórek publicznych można znaleźć na stronie internetowej: www.mac.gov.pl/zbiorki oraz na Portalu organizacji pozarządowych: www.ngo.pl.

 

 

 

  
 

 

Autor opracowania:
Iwona Najda, główny specjalista, tel. 17 850 17 78.
Data wytworzenia informacji: 18.07.2014 r.