WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych otrzymaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, przy czym przez obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy rozumieć zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.

Zezwolenia są wydawane oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia są wydawane – na wniosek przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem zezwolenia na wybrany rodzaj napojów alkoholowych – w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zezwolenia są wydawane na czas oznaczony – nie dłuższy niż dwa lata.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy,
2) siedzibę i adres przedsiębiorcy,
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4) adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta,
5) wnioskowany termin ważności zezwolenia,
6) oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
    a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
    b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
7) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Propozycje formularzy do pobrania:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
2) wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

2. Załącznik:

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:

1. Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia:

Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży napojów alkoholowych (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) w roku poprzednim.

W przypadku przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł – opłata za wydanie zezwolenia wynosi 4.000 zł.

W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł – opłata za wydanie zezwolenia wynosi 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

2. Wysokość innych opłat:

1) za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej liczbę tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
2) za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach – opłata wynosi 200 zł,
3) za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu – opłata wynosi 1.000 zł,
4) za wydanie duplikatu zezwolenia – opłata wynosi 50 zł.

3. Termin i sposób wnoszenia opłat:

Opłaty są wnoszone przed wydaniem zezwolenia na rachunek organu wydającego zezwolenie, tj.:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 38 1020 4391 0000 6302 0159 0116
w banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (doprecyzować rodzaj napojów alkoholowych) albo innym wskazującym przedmiot, w związku z którym wniesiono opłatę.

Sposób składania dokumentów:

1) korespondencyjnie pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

2) osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
Departament Organizacyjno-Prawny - Kancelaria ogólna
Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
(w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr. tel.: 17 747 68 46 (pokój nr 334), 17 747 68 15 (pokój nr 327) oraz 600 677 658.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu załatwia się zgodnie z art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI:

1) sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
2) prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta,
5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
6) zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu ma obowiązek przekazywania deklaracji zapasów win do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (uprzednio: Prezesa Agencji Rynku Rolnego). Informacja w tej sprawie: pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 września 2016 r., znak: RR.wa.075.1.2016.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA (DOT. OSOBY FIZYCZNEJ - PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE I POSIADAJĄCEGO ZEZWOLENIE NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU)
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018, str. 2) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo, wydawania zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, wydawania decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wydawania zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu, wydawania duplikatów zezwoleń oraz w celu ich archiwizacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)],
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą w szczególności:
- Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 z późn. zm.),
- osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- właściwy bank prowadzący rachunek bankowy,
- operator pocztowy – w przypadku dokumentacji w formie papierowej,
- inne osoby upoważnione przez administratora danych osobowych,
- inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy kontroli, np. RIO, NIK,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną B-10),
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O DANYCH PUBLICZNYCH –  DOTYCZY WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY W KRAJU NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU I INNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W TYCH SPRAWACH

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Tryb wnioskowy:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin:
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma:
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Autor opracowania:
Renata Midura, inspektor.
Data wytworzenia informacji: 13.05.2005 r.

Wprowadził(a):
Renata Midura
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatwierdził(a):
Tomasz Ciechanowski

Opublikowano: 19.03.2013 r.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-na-piwo-2020-06-01.doc)wniosek do 4,5%39 kB
Pobierz plik (wniosek-na-wino-2020-06-01.doc)wniosek 4,5%-18%37 kB
Pobierz plik (wniosek_wyprzedaz_2015_05_19.doc)wyprzedaz32 kB
Pobierz plik (pismo-RR-wa-075-1-2016.pdf)pismo MRiRW1365 kB