Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1219) w celu prowadzenia spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty którym administrator powierza przetwarzanie danych na postawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa w szczególności: Atmoterm S.A w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, organom odwoławczym
- w przypadku złożenia odwołania od wydanej decyzji, sądom administracyjnym, organom, których mowa w art.19 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z póź. zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r, Nr 14 poz.67) jako kategoria archiwalna B10 - 10 lat.
6) przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa,
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania,
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

WZORY WYKAZÓW

Wykaz dotyczący zakresu korzystania ze środowiska obowiązujący od 2019 r. określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2019, poz. 2443) – pobierz

Od roku 2020 (dotyczy wykazów za rok 2019) podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie z art.286 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska, przedkłada marszałkowi województwa podkarpackiego wykazy sporządzone na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Wykaz dotyczący zakresu korzystania ze środowiska obowiązujący od 2018 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2018, poz. 2527) - pobierz

Wykaz dotyczący zakresu korzystania ze środowiska obowiązujący od roku 2013 do 2017  określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014, poz. 274) oraz wg wzoru określonego obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.2014, poz. 419)

 Wykazy przedkładane w postaci elektronicznej są:

 1. wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów,
 2. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (EPUAP.gov.pl)   

STAWKI CENOWE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 • Obwieszczenie Ministra  Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (Monitor Polski z 25  pażdziernika 2021  poz. 960) – pobierz
 • Obwieszczenie Ministra z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (Monitor Polski z 2020 poz. 961) - pobierz
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (Monitor Polski z 2019 poz. 866) - pobierz 
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (Monitor Polski z 2019 poz. 1059) - pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 r. określa Obwieszczenie  Ministra Środowiska  z dnia 3 października  2018 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski  z 29 października  2018 poz.1038) – pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2018 r. określa Obwieszczenie  Ministra Środowiska  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski  z 20 września  2017 poz.875) – pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2017 r.  określa Obwieszczenie  Ministra Środowiska  z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Monitor Polski  z 25 lipca  2016 poz.718) – pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 r.  określa Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 16 listopada 2015 poz.1875) – pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 nr 0, poz.790) - pobierz
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2014 r. o sprostowaniu błędu (w wykazie zbiorczym) - Dz. U. z 2014 poz. 419 - pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2014 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013 nr 0, poz. 729) - pobierz
 • Stawki cenowe opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 r.  określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012 nr 0, poz.766) - pobierz

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty  za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku i wnosi ją bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego  ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Rachunek Redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (obowiązujący od dnia 21 marca 2021 r.)

Santander Bank Polska S.A.

nr rachunku:

05 1090 2750 0000 0001 4752 0779

Uwaga! - Na przelewie należy podać nazwę i regon płatnika, którego roku wpłata dotyczy oraz jakiego zakresu korzystania ze środowiska dotyczy z wyodrębnieniem kwot dla każdego z nich, w przypadku wpłaty po terminie należy wyodrębnić kwotę odsetek.

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:

 • nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 •  zamieścił w wykazie zawierającym informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza w drodze decyzji, na podstawie ustaleń własnych lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie:

 1. pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska obowiązany do poniesienia opłat;
 2. innych danych technicznych i technologicznych.

 

UWAGA:

- Zwolnienie z obowiązku przedkładania wykazów, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł. Za każdy rodzaj korzystania ze środowiska
- Zgodnie z art. 289 ust. 1 POŚ, jeżeli naliczona opłata za korzystanie ze środowiska za dany komponent nie przekracza 800zł rocznie, podmiot jest zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty, ale nie jest zwolniony z obowiązku przedstawienia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255) od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł. Powyższe zwolnienie wykazów i informacji obowiązuje od 2016 roku, ale nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

UWAGA !

Opłaty za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przechodzą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).

Do opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi należnych do grudnia 2017 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. Przedłożenie wykazu oraz uiszczenie należnej opłaty pozostaje w kwestii urzędu marszałkowskiego.

Prowadzenie postępowań w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska odbywa się w Oddziale opłat za korzystanie ze środowiska mieszczącym się przy ul. Lubelskiej 4, 35-241 Rzeszów.

Kontakt do osób prowadzących w/w/ postępowania w poszczególnych powiatach:

Lokalizacja podmiotu korzystającego ze
środowiska

Kontakt

Miasto Ustrzyki Dolne i powiat bieszczadzki (1)
Miasto i powiat Brzozów (2)
Miasto i powiat Lubaczów (9)
Miasto i powiat Ropcz.-Sędziszowski (15)

tel.(17) 743 31 18

Miasto o powiat Lesko (22)
Miasto i powiat Mielec (11)
tel.(17) 743 32 21

Miasto i powiat Dębica (3)
tel.(17) 743 31 21       
tel.(17) 743 31 77
Miasto i powiat Jarosław (4)
Miasto i powiat Kolbuszowa (6)
Miasto i powiat Nisko (12)

tel.(17) 743 31 20

Miasto i powiat Jasło (5)

tel.(17) 743 32 05

Miasto i powiat Krosno (7)
Miasto i powiat Leżajsk (8)

tel.(17) 743 31 51

Miasto i powiat Łańcut (10)

tel.(17) 743 31 21

Miasto i powiat Przemyśl (13)

tel.(17) 743 31 78

Miasto i powiat Przeworsk ( 14)

tel.(17) 743 31 77

Miasto I powiat Sanok (17)
Miasto I powiat Tarnobrzeg (20)

tel.(17) 743 31 19

Miasto i powiat Stalowa Wola (18)

tel. (17) 743 31 19

Miasto i powiat Strzyżów ( 19)
Rejon poza woj. Podkarpackim (21)

tel.(17) 743 31 15

Miasto i powiat Rzeszów (16)

tel.(17) 743 31 21
tel.(17) 743 31 77
tel.(17) 743 31 78
tel.(17) 743 32 05

 WAŻNE!

W związku z wprowadzeniem nowego obowiązku w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska (ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077) informujemy, iż do końca lutego każdego roku ww. podmiot jest zobowiązany do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i przesłania go do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Szczegóły na stronie https://krajowabaza.kobize.pl/

Informacje na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami www.kobize.pl.

Wytworzył:                  Robert Gnatek
Data wytworzenia:        20.06.2019 r.
Opublikował:                Bogusław Kielar
Data opublikowania:     20.06.2019 r.
Data modyfikacji          03.06.2020 r.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie PRM z dnia 28 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 419).pdf)Obwieszczenie PRM z dnia 28 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 419).pdf[OS] Bogusław Kielar555 kB2018-12-28 00:522018-12-28 00:52
Pobierz plik (oświadczenie o braku korzystania ze środowiska.docx)oświadczenie o braku korzystania ze środowiska.docx[OS] Bogusław Kielar11 kB2019-09-12 22:082019-09-12 22:08

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi