Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) „Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:
1) łącznie następujące warunki:
a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone
w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej."

Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, o których mowa powyżej są odpadami.

Usankcjonowanie utraty statusu odpadów następuje w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, na podstawie wniosku.
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.).

Uwaga: Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, może być wymagane przedłożenie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty,
tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa:
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

 numery telefonów:

17 743 31 32, pok. 210
17 743 31 33, pok. 210
17 743 31 35, pok. 222
17 743 31 23, pok.222