Obowiązek uzyskania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami dotyczy:
1) kierowników spalarni lub współspalarni odpadów, w których termicznie są przekształcane odpady,
2) kierowników składowisk odpadów,
3) osób zarządzających obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Marszałek Województwa, w drodze egzaminu, stwierdza kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami:
a) termiczne przekształcanie odpadów,
b) składowanie odpadów,
c) prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Egzamin przeprowadza się na wniosek zainteresowanego uzyskaniem stosownych kwalifikacji.

Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami winien spełniać wymagania art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), i zawierać:
1) imię i nazwisko,
2) datę i miejsce urodzenia,
3) miejsce zamieszkania,
4) wskazanie zakresu kwalifikacji, o jaki ubiega się wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

Opłata związana z przeprowadzeniem egzaminu wynosi 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku.

Opłata związana z wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, za ostatni kwartał poprzedzający datę założenia wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski". Opłatę uiszcza się przy odbiorze świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Opłatę za stwierdzenie kwalifikacji i wydanie świadectwa wnosi się na konto:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Santander Bank Polska S.A.
89 1090 2750 0000 0001 4752 0916

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami
ul. Lubelska 4

numer telefonu:  17 743 31 46 , pok. 221