OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU ROCZNE SPRAWOZDANIA O WYTWARZANYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA BDO ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO KONTA  UTWORZONEGO  PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PRZY DOKONYWANIU WPISU DO REJESTRU BDO.                                                 

SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019 NALEŻY SKŁADAĆ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

 

Karta informacyjna

Sporządzanie i przekazywanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Opis sprawy/zadania

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1)  wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kogo dotyczy

Posiadacz odpadów (art. 3 ust. 1. pkt 19 ustawy o odpadach):

·     Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach):

·       Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz

·       Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Obowiązek ewidencji

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej 
i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy: 

·       Wytwórców:

·       odpadów komunalnych,

·       odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

·       Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,  

·       Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,  

·       Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – tj. w  rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531).

Wymagane dokumenty

Podmioty obowiązane do:

·       Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

·       Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych,

składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

UWAGA:

Zgodnie z art. 237ea ust. 2 ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Dokumenty do pobrania

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

1) w przypadku posiadaczy odpadów:

a) karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,

b) karty ewidencji odpadów,

c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;

3) w przypadku:

a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,

c) transportującego odpady komunalne

- karty przekazania odpadów komunalnych.

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie elektronicznej w BDO, dokumenty ewidencji odpadów sporządza się w formie papierowej lub elektronicznej poza Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

Informacje zawarte odpowiednio w karcie ewidencji odpadów, w karcie przekazania odpadów albo w karcie przekazania odpadów komunalnych sporządzonych w formie w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO, wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

Wzory dokumentów ewidencji odpadów sporządzanych w przypadku awarii systemu teleinformatycznego określa załącznik nr 5a do ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Opłaty

Nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

al. Łukasza Cieplińskiego 4

numery telefonów:

17 743 31 72 (powiaty: jarosławski, łańcucki), 203

17 743 31 39   (miasto: Rzeszów), pok. 209

17 743 31 42 (powiat: przemyski), pok. 209

17 743 31 99   (powiaty: ropczycko sędziszowski, kolbuszowski, sanocki), pok. 209

17 743 31 40 (powiat: stalowowolski),  pok.209

17 743 31 44   (powiaty: lubaczowski, mielecki),  pok. 211

17 743 31 45  (powiaty: krośnieński, bieszczadzki, leski), pok. 211

17 743 31 91  (powiaty: niżański, brzozowski, przeworski), pok. 211

17 743 31 92   (powiaty: rzeszowski, strzyżowski), pok. 222

17 743 31 22   (powiaty: dębicki, jasielski), pok. 222

17 743 32 08 (powiaty: tarnobrzeski, leżajski, spoza województwa),  pok. 221

Miejsce składania dokumentów

Podmioty obowiązane do sporządzania zbiorczego zestawienia danych sporządzają sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Termin załatwienia sprawy

Roczne sprawozdania należy złożyć do 15 marca każdego roku za rok poprzedni. 

Zgodnie z art. 237ea ust. 2 ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Podstawa prawna

·       Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

·       Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)

·       Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531).

·       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz .U. z 2015 r. poz. 93), 

·       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach i jeżeli z weryfikacji wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - Dz. U.
z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243) sporządzają i składają je za lata 2013–2014, 2015-2016 oraz 2017, stosując przepisy dotychczasowe. 

Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł, wymierzonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji (art. 200 ust. 3). 

W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie ust. 3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 4, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w ust. 1 i 4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł. 

Stosownie do treści art. 237 ustawy o odpadach, wraz z zastosowaniem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, administracyjna kara pieniężna obecnie może być nałożona za niewywiązanie się z obowiązku terminowego złożenia sprawozdania za rok 2014.

Sankcje od roku sprawozdawczego 2015:

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach)

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach)

Sankcje od roku sprawozdawczego 2017:

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach).

Jednostka masy obowiązująca w kartach ewidencji oraz w zbiorczych zestawieniach: 

Mg = Megagram = TONA 

Przelicznik jednostek: 

1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg 

0,001 Mg = 1 kg 

0,010 Mg = 10 kg 

0,100 Mg = 100 kg

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

5.03.2020 r.

Opublikował:

Bogusław Kielar

Data opublikowania:

 06.03.2020 r.

Data zmiany  02-06-2020 r.