Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

                                                                                              

Karta informacyjna

Sporządzanie i przekazywanie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach

Opis sprawy/zadania

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1)  wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kogo dotyczy

Posiadacz odpadów (art. 3 ust. 1. pkt 19 ustawy o odpadach):

·   Każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Wytwórca odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach):

  • Każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz
  • Każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),

Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Obowiązek ewidencji

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej 
i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w
rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy: 

·Wytwórców:

·     odpadów komunalnych,

·     odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

·   Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,  

·      Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,  

·  Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – tj. w  rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531).

Wymagane dokumenty

Podmioty obowiązane do:

·       Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

·       Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych,

składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Podmioty obowiązane do sporządzania w/w sprawozdań sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, w terminie do dnia 15 marca podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa przedmiotowe sprawozdania, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Sprawozdania sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Dokumenty do pobrania

Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

1) w przypadku posiadaczy odpadów:

a) karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,

b) karty ewidencji odpadów,

c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;

3) w przypadku:

a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,

c) transportującego odpady komunalne

- karty przekazania odpadów komunalnych.

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie elektronicznej w BDO, dokumenty ewidencji odpadów sporządza się w formie papierowej lub elektronicznej poza Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, przez czas trwania awarii. W przypadku zastosowania formy papierowej przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego odpady, każdego transportującego odpady oraz przejmującego odpady.

Administrator BDO zamieszcza komunikat o czasie trwania awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o ile jest to technicznie możliwe.

Informacje zawarte odpowiednio w karcie ewidencji odpadów, w karcie przekazania odpadów albo w karcie przekazania odpadów komunalnych sporządzonych w formie w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO, wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ustania awarii.

Wzory dokumentów ewidencji odpadów sporządzanych w przypadku awarii systemu teleinformatycznego określa załącznik nr 5a do ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Opłaty

Nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Ochrony Środowiska

Oddział Gospodarki Odpadami

al. Łukasza Cieplińskiego 4

numery telefonów:

17 743 31 72 (powiaty: jarosławski, łańcucki, brzozowski) – pok. 203

17 743 31 39  (miasto: Rzeszów), pok. 209

17 743 31 99 (powiaty: przemyski, m. Przemyśl, sanocki, strzyżowski, kolbuszowski) - pok. 209

17 743 31 44 (powiaty: mielecki, niżański, bieszczadzki) - pok. 211

17 743 31 45 (powiaty: krośnieński, m. Krosno, jasielski) - pok. 211

17 743 32 33 (powiaty: lubaczowski, przeworski, ropczycko - sędziszowski) - pok. 209

17 743 31 92  (powiaty: rzeszowski, strzyżowski) - pok. 212

17 743 31 22  (powiaty: dębicki, leski) - pok. 212

17 743 32 08 (powiaty: tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, leżajski, z poza województwa) -  pok. 221

17 743 32 09 (powiaty: stalowowolski) pok. 201

Miejsce składania dokumentów

Podmioty obowiązane do sporządzania zbiorczego zestawienia danych począwszy od roku 2019 sporządzają i przesyłają sprawozdanie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Sprawozdania za lata 2015 – 2018  należy:

przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub

przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

lub

złożyć osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, (parter).

Termin załatwienia sprawy

Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów corocznie w terminie do 15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Forma i sposób załatwienia sprawy

Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach i jeżeli z weryfikacji wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach - Dz. U. z 2010 roku, Nr 185, poz. 1243) sporządzają i składają je za lata 2015, 2016 oraz 2017, 2018, stosując przepisy dotychczasowe. 

Sankcje karne:

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art.180. ustawy o odpadach)

Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (art.180a ustawy o odpadach)

Jednostka masy obowiązująca w kartach ewidencji oraz w zbiorczych zestawieniach: 

Mg = Megagram = TONA 

Przelicznik jednostek: 

1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg 

0,001 Mg = 1 kg 

0,010 Mg = 10 kg 

0,100 Mg = 100 kg

Status

Wytworzyła:

Monika Maziarz

Data wytworzenia:

1.03.2021 r.

Opublikował:

Ireneusz Grocholski

Data opublikowania:

1.03.2021 r.

                  

 

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

Copyright © 2011-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Realizacja © Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi