Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za korzystanie ze środowiska

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska zawierający:

nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o wydanie zaświadczenia;

numer REGON lub NIP;

informację, gdzie przedmiotowe zaświadczenie zostanie przedłożone; wraz z wymaganymi załącznikami:

dowodem wpłaty świadczącym o uiszczeniu opłaty skarbowej;

wykazem jednostek podlegających podmiotowi ubiegającemu się o wydanie zaświadczenia (np. dla gmin wykaz szkół, jednostek organizacyjnych, zakładów administracyjnych itp.);

oświadczeniem dla podmiotów, które nie korzystały ze środowiska.

oświadczeniem dla podmiotów, które nie składają sprawozdań z uwagi na fakt, iż zobowiązanie z tytułu opłat środowiskowych nie przekracza 100zł (liczone osobno dla każdego komponentu).

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA W SEKCJI „ZAŁĄCZNIKI”

OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej za wydanie zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa

17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

W tytule przelewu należy wpisać: "za wydanie zaświadczenia".

ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty:

pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

jednostki budżetowe;

jednostki samorządu terytorialnego;

organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia -wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne,

których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIE

wywiązywanie się z obowiązku przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat (w przypadku posiadania jednostek podległych konieczne jest złożenie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska przez te jednostki);

wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli nie podlegają zwolnieniom ustawowym);

uiszczenie opłaty skarbowej (z wyłączeniem podmiotów z niej zwolnionych);

w przypadku podmiotów, które nie korzystają ze środowiska złożenie oświadczenia o nieposiadaniu urządzeń i instalacji zanieczyszczających środowisko w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WNIOSEK_dla_OSP_dostępny cyfrowo.docx)Wniosek dla OSP dostępny cyfrowo[OS] Iwona Beskur22 kB2023-01-10 14:162023-01-10 14:16
Pobierz plik (WNIOSEK_dla_Gmin_i_Powiatów dostępny cyfrowo.docx)Wniosek dla Gmin i Powiatów dostępny cyfrowo[OS] Iwona Beskur26 kB2023-01-10 14:172023-01-10 14:17
Pobierz plik (WNIOSEKdostępny cyfrowo.docx)Wniosek dla podmiotu dostępny cyfrowo[OS] Iwona Beskur32 kB2023-01-10 14:182023-01-10 14:18
Pobierz plik (WNIOSEK_dla_podmotu_do druku wersja niedostępna cyfrowo.pdf)Wniosek dla OSP do druku wersja niedostępna cyfrowo[OS] Iwona Beskur152 kB2023-01-10 14:282023-01-10 14:28
Pobierz plik (WNIOSEK_dla_Gmin_i_Powiatów do druku_wersja niedostępna cyfrowo.pdf)Wniosek dla Gmin i Powiatów do druku wersja niedostępna cyfrowo[OS] Iwona Beskur164 kB2023-01-10 14:292023-01-10 14:29
Pobierz plik (WNIOSEK_ogólny_do druku wersja niedostępna cyfrowo.pdf)Wniosek ogólny do druku wersja niedostępna cyfrowo[OS] Iwona Beskur152 kB2023-01-10 14:362023-01-10 14:36

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi