Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Art. 8, art. 21, art. 22 oraz art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) stanowią, że organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, a ponadto obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o tych dokumentach oraz ich udostępniania w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.).

Obowiązek ten jest realizowany w części dotyczącej dokumentów dot. opłat za korzystanie ze środowiska, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w strukturze którego znajduje się Oddział Opłat za korzystanie ze środowiska.

Jako narzędzie informatyczne do tego celu służy oprogramowanie stworzone przez Atmoterm S.A. Opole, funkcjonujące pod nazwą MODUŁ F7, który to moduł spójny jest z Wojewódzkim Bankiem Zanieczyszczeń Środowiska. Przy użyciu F7 prowadzony jest publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zawierający m.in. dane o dokumentach tj. wykazy składane przez podmioty korzystające ze środowiska, będące podstawą do ustalenia opłaty za korzystanie ze środowiska zawierające dane o rodzaju u ilościach zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, ilościach pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej oraz ilościach, rodzaju i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, ilościach i rodzajach składowanych odpadów, a także wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne w sprawach opłat za korzystanie ze środowiska.

Udostępnianie wskazanego dokumentu lub informacji podlega opłatom za wyszukanie informacji, przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

 

W części dokumentów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska obowiązek informowania społeczeństwa jest realizowany poprzez karty informacyjne udostępnione w MODULE F7

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie:17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799) w celu prowadzenia spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, m.in.:
  1. weryfikacji złożonych dokumentów: (m. in. wykazów, sprawozdań, pełnomocnictw) oraz ustalania na ich podstawie wysokości naliczonej opłaty,
  2. wysyłania wezwań do złożenia wykazu lub korekty,
  3. prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość zaległych opłat, o których mowa w niniejszej procedurze,
  4. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy, w ramach współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  5. ewentualnego prowadzenia postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej/ustalającej nadpłatę,
  6. związanych z udziałem w ewentualnych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  7. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku, związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  8. archiwizacji
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty którym administrator powierza przetwarzanie danych na postawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r, Nr 14 poz.67),
 3. przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa,
 4. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
 
Wytworzył: Robert Gnatek
Data wytworzenia: 21.12.2018 r.
Opublikował: Bogusław Kielar
Data opublikowania: 12-04.2019 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi