I. PODSTAWA PRAWNA: 

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)

(Dz. U. UE. L. 299 z 16.11.2007, str.1. z późn. zm.);

 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157
  z 15.06.2011, str.1, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu rynku tytoniu, rynku suszu paszowego ora rynków lnu i konopi uprawianych na włókno
  (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 145 poz. 868 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia
  do uznania (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz.27). (pobierz)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów (Dz. U. z 2013 r., poz. 300). 

II. DOKUMENTY I WARUNKI ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Warunki ogólne 

Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może uzyskać decyzję marszałka
w sprawie zmiany do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania jeżeli :

 • złoży wniosek o wydanie decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w terminie do:

1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania – w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania i zmian zakresu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy,

2) 3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania - w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1);

 • określi proponowane zmiany w planie dochodzenia do uznania wraz z uzasadnieniem;
 • proponowane zmiany są zgodne z wymogami określonymi w w/w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • udokumentuje aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania;
 • przedłoży pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącą proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania;

Decyzji marszałka nie wymagają zmiany które dotyczą:

ü  nazwy wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw;

ü  adresu lub siedziby wstępnie uznanej grupy producentów owoców warzyw na terytorium tego samego województwa;

ü  imienia, nazwiska lub nazwy członka wstępnie uznanej grupy producentów owoców
i warzyw;

ü  struktury lub źródeł finansowania inwestycji lub działań zatwierdzonych w planie dochodzenia do uznania.

Informację o dokonaniu powyższych zmian należy przekazać w formie pisemnej Marszałkowi Województwa oraz Dyrektorowi Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

2. Wniosek: (pobierz) 

Wniosek o wydanie decyzji winien zawierać:

 • nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
 • określenie proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania wraz
  z uzasadnieniem.
   

Do wniosku dołącza się:

 • dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu dochodzenia do uznania;
 • pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącą proponowanych zmian w planie dochodzenia do uznania;
 • dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

W celu sprawnego rozpatrzenia wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. 

w przypadkach gdy zmiana planu dochodzenia do uznania dotyczy przyjęcia nowych członków do grupy 

 • Oświadczenia:

- o nie przynależności producentów do innej wstępnie uznanej grupy producentów lub     uznanej organizacji producentów dla tej samej grupy produktów.

- o wyrażeniu przez członków grupy zgody na przetwarzanie danych osobowych 

III. OPŁATA SKARBOWA: 

- wysokość: 10 zł,

- tytuł opłaty: za wydanie decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Opłatę uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423 Pekao S.A. I Oddział w Rzeszowie, ul Cieplińskiego 1 lub w kasie w/w banku mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa (budynek w Rzeszowie przy ulicy Okrzei 1, parter). 

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Składanie dokumentów

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Marszałek Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 lub

składać osobiście w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter.

Jednostka właściwa do załatwienia sprawy

Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. (17) 860 67 10, fax. (17) 860 67 11,

kontakt:

główny specjalista Józefa Tabaka
tel (17) 747 63 40
e-mail: j.tabaka@ podkarpackie.pl 

 

V. TERMIN ZAŁATWIENA SPRAWY: 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157
z 15.06.2011, str.1, z późn. zm.) decyzja podejmowana jest w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie zmian wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi.

 

VI. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI: 

Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego
Rzeszów, 27-05-2013