Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz. U. UE. L. Nr 299, poz. 1 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L Nr 157, poz.1 z dnia 15.6.2011 r.)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 145 poz. 868);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz.27). (pobierz)

II. DOKUMENTY I WARUNKI ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Warunki ogólne
Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może uzyskać decyzję marszałka o wstępnym uznaniu oraz zatwierdzeniu planu dochodzenia do uznania, i funkcjonować jako grupa wstępnie uznana jeżeli :

 • uzyskał osobowość prawną i został wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców;
 • złoży wniosek o wydanie decyzji o wstępne uznanie i zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania wraz z wymaganymi  załącznikami;
 • jest utworzony przez co najmniej 5 producentów, wytwarzających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przynajmniej jeden z produktów wymienionych w grupach produktów ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie, określonych w załączniku do w/w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • posiada opracowany na okres nie dłuższy niż 5 lat plan dochodzenia do uznania, uwzględniający wymogi określone w § 2 w/w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Plan może być realizowany w okresach rocznych lub półrocznych i musi posiadać pozytywną opinię dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; umowa lub statut wnioskodawcy oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami uwzględnia wymogi określone w §1 ust.1 pkt. 5 w/w rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • łączna wartość produktów wytworzonych przez producentów dla których wnioskuje się o wstępne uznanie i sprzedanych w wybranym 12 - miesięcznym okresie, rozpoczynającym się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia trzeciego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku i kończącym się nie później niż 3 miesiące przed złożeniem tego wniosku, wynosi co najmniej równowartość w złotych 50 tys. euro;
 • w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania ponad połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do kategorii ze względu na które grupa wnioskuje o wstępne uznanie będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie;
 • członkowie grupy – producenci grupy produktów określonych we wniosku o wstępne uznanie nie przynależą do innej wstępnie uznanej grupy lub organizacji producentów utworzonej dla tej samej grupy produktów;
 • zasadniczym zobowiązaniem grupy jest jej uznanie za organizację producentów. Okres, rozpoczynający się po zrealizowaniu planu uznawania, w ramach którego grupa musi zostać uznana jako organizacja producentów wynosi 4 miesiące.

2. Wniosek: (pobierz)
Wniosek o wydanie decyzji winien zawierać:

 • nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;
 • nazwę grupy produktów ze względu na które wnioskuje się o wstępne uznanie;
 • informacje o liczbie członków oraz wartości produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych w wybranym 12 - miesięcznym okresie, rozpoczynającym się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia trzeciego roku poprzedzającego rok. złożenia wniosku i kończącym się nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Do wniosku dołącza się :

 • wypis z krajowego rejestru sądowego potwierdzający że wnioskodawca jest osobą prawną oraz wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy;
 • statut lub umowę grupy producentów (w zależności od formy prawnej);
 • dokumenty potwierdzające informację o liczbie członków grupy i wartości produktów wytworzonych przez członków grupy i sprzedanych w wybranym 12 - miesięcznym okresie, rozpoczynającym się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia trzeciego roku poprzedzającego rok. złożenia wniosku i kończącym się nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;
 • plan dochodzenia do uznania opracowany na okres nieprzekraczający 5 lat, pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów.

W celu sprawnego rozpatrzenia wniosku należy dodatkowo dołączyć:

 • oświadczenie w którym podmiot zobowiązuje się, że w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania ponad połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do kategorii ze względu na które grupa wnioskuje o wstępne uznanie będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie;
 • oświadczenia producentów o nie przynależności do innej wstępnie uznanej grupy producentów lub innej uznanej organizacji producentów tej samej kategorii produktów -wraz z numerem PESEL, numerem identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) albo numer paszportu w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

III. OPŁATA SKARBOWA:
- wysokość: 10 zł, - tytuł opłaty: za wydanie decyzji w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o jego wydanie. Opłatę uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego Nr 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423 Pekao S.A. I Oddział w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 1 lub w kasie w/w banku mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa (budynek w Rzeszowie przy ulicy Okrzei 1, parter).
IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Składanie dokumentów Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
Jednostka właściwa do załatwienia sprawy Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 tel. (17) 860 67 10, fax. (17) 860 67 11, kontakt: główny specjalista Józefa Tabaka tel (17) 747 63 40
e-mail: j.tabaka@ podkarpackie.pl
V. TERMIN ZAŁATWIENA SPRAWY: Trzy miesiące od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi.
VI. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI: Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego Rzeszów, 09-08-2011


Autor opracowania: Józefa Tabaka
tel. 17/ 747 63 40 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wykaz-gr-owoce-warzywa-8-11-2013.xls)WYKAZ WSTĘPNIE UZNANYCH GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW... (stan 08-11-2013 r.)BIP227 kB2013-11-08 13:522013-11-08 13:52

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi