Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

 

Zgodnie z art.  58 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.)  [Wymagania wobec egzaminatorów; ewidencja egzaminatorów]

 

1.  Egzaminatorem jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:

a) prawo jazdy właściwej kategorii lub

b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;

2a) ukończyła 23 lata;

3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;

5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;

6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;

7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

2.  Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:

1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9;

2) nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;

3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:

a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9,

b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie egzaminowania - w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4,

c) nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5.

3.  W ewidencji egzaminatorów umieszcza się następujące dane egzaminatora:

1) numer ewidencyjny;

2) imię i nazwisko;

2a) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) adres zamieszkania;

5) poszczególne rodzaje uprawnień wynikające z ukończonego kursu kwalifikacyjnego, złożonego z wynikiem pozytywnym egzaminu oraz posiadanego prawa jazdy, w zakresie których może przeprowadzać egzamin, a także daty ich uzyskania;

6) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest on zatrudniony;

7) datę ważności legitymacji.

4.  (uchylony).

5.  Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

6.  Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorządu województwa.

Zgodnie z §  50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019, poz. 1206):

1. Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

1)wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

2)kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;

3)kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;

4)kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;

5)kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy;

6)kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat pozwolenia;

7)kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;

8)kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin.

2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

4. Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:

1)skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;

2)dokumenty, o których mowa w ust. 1;

3)kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów.

Procedura wyznaczania terminu egzaminu weryfikacyjnego przez Komisje Weryfikacyjną

§  51. Właściwy organ ewidencyjny przesyła do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu weryfikacyjnego oraz imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób, a w przypadku osób nieposiadających tego numeru - datę urodzenia i serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument, które zostały zakwalifikowane na egzamin weryfikacyjny i złożyły dokumenty, o których mowa w § 50.

§  52. 1. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej wyznacza termin i miejsce egzaminu weryfikacyjnego dla osób zakwalifikowanych na egzamin.

2. Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów może, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu, poinformować w formie pisemnej przewodniczącego komisji weryfikacyjnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

3. W przypadkach losowych przewodniczący komisji weryfikacyjnej może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 2.

Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego to najpóźniej 28 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

O zakwalifikowaniu na egzamin decyduje kolejność składania wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

lub osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów, piętro III, pok. 323 lub 306

Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów na 2021 rok w załączniku.

Osoba do kontaktu:

Tomasz Barczak

tel. 17-747-66-39 lub 17 747-59-13

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 7476709, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wpisu do Ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa podkarpackiego na podstawie art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020, poz. 1268) oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą odbiorcy uprawnieni z mocy przepisów prawa
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wpisu do Ewidencji egzaminatorów.
  9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Plan egzaminów weryfikacyjnych na 2023 rok.docx)Plan egzaminów weryfikacyjnych na 2023 rok.docx[DT] Tomasz Barczak16 kB2023-03-31 09:372023-03-31 09:37
Pobierz plik (Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.docx)Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.docx[DT] Tomasz Barczak18 kB2021-04-01 10:492021-04-01 10:49

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi