http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów i plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

|
[DT] Tomasz Barczak

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 r., poz. 978, ze zm.) 

 

1. Egzaminatorem jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

2)posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:

a)prawo jazdy właściwej kategorii lub

b)pozwolenie na kierowanie tramwajem;

2a)ukończyła 23 lata;

3)posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

4)posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;

5)posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;

6)ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;

7)złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8)daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

9)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a)przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c)przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d)prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e)przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

f)przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

10)jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

2. Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:

1)wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9;

2)nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;

3)odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:

a)nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9,

b)została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie egzaminowania - w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4,

c)nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5.

W celu spełnienia wymogu określonego w pkt 7 ww. artykułu, należy przed przystąpieniem do egzaminu złożyć do Marszałka Województwa wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów wraz z załącznikami.

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

  1. dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  2. zaświadczenie o niekaralności,
  3. dokument potwierdzający posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu,
  4. orzeczenie (zaświadczenie) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
  5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
  6. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
  7. dowód wpłaty za egzamin (poniżej w załączniku informacje dotyczące wysokości opłat, nr konta itp.)

Termin składania wniosków to najpóźniej 28 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

O zakwalifikowaniu na egzamin decyduje kolejność składania wniosków.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

 

lub osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów, piętro III, pok. 323 lub 306

 

Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów na 2019 rok w załączniku.

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Barczak

tel. 17-747-66-39