Wydanie wtórnika zaświadczenia ADR; przedłużenie ważności zaświadczenia ADR (art. 24 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 ze zm.))

 

1. W przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, na pisemny wniosek kierowcy marszałek województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przesyła kierowcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku:

a) wtórnik dokumentu - pod warunkiem złożenia marszałkowi województwa wraz z wnioskiem oświadczenia o utracie dokumentu albo

b) nowy dokument.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Kierowca dokonuje zwrotu zniszczonego dokumentu oraz dokumentu wymagającego zmiany danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania nowego dokumentu albo wtórnika.

4. Kierowca, który po uzyskaniu wtórnika odzyskał utracony dokument, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zwrócić ten dokument marszałkowi województwa w terminie 14 dni od dnia jego odzyskania.

5. Marszałek województwa po otrzymaniu od kierowcy dotychczas posiadanego zaświadczenia ADR unieważnia je przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i przechowuje w dokumentacji, o której mowa w art. 28.

6. W celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności zaświadczenia ADR ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR, wydając nowe zaświadczenie ADR.

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR (wtórnika) (art. 25 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych)

Wydając odpowiednio zaświadczenie ADR albo jego wtórnik marszałek województwa pobiera opłatę:

a) za wydanie zaświadczenia ADR albo jego wtórnika;

b) ewidencyjną na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców, w wysokości, o której mowa w art. 80d ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 683) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit a tiret 10 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546) wysokość opłaty ewidencyjnej za zaświadczenia ADR wynosi 0,5 zł.

Wpłatę w wysokości 50,50 zł należy dokonać na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Nr: 18 1020 4391 0000 6802 0189 9467

PKO BP S.A.

W tytule opłaty należy napisać: Opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR i wpisać za kogo jest ta wpłata.

Przygotowanie dokumentów:

Należy wydrukować formularz zgłoszeniowy(plik zamieszczony poniżej), podpisać (w miejscu gdzie jest wytłuszczona ramka – nie wychodzić poza ramkę) i uzupełnić dane, które są w tym formularzu. Nakleić zdjęcie. Zdjęcie musi być AKTUALNE (nie późniejsze niż 6 miesięcy od daty złożenia formularza), przedstawiające osobę w pozycji frontalnej, kolorowe 35 X 45 - takie jak do dowodu osobistego. Formularz należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.

Potwierdzenie wpłaty za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy dołączyć do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR.

Wniosek z prośbą o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, wypełniony, podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem oraz dowód wpłaty należy przesłać na ww. adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem na kopercie „dotyczy ADR” lub złożyć osobiście w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, na Kancelarii Ogólnej (parter) lub w sekretariacie Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (piętro III pok. 323) albo dostarczyć do pokoju 306.

Dane kontaktowe:

Tomasz Barczak

tel.: 17-747-66-39