Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

REFUNDACJA ULG USTAWOWYCH W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Podstawa prawna:

 • art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 295 z późn. zm.).

Informacja jest skierowana do:

Przewoźników wykonujących regularne krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, którzy:

 • realizują przewozy na trasach niewykraczających poza obszar Województwa Podkarpackiego,
 • realizują przewozy na trasach wykraczających poza obszar Województwa Podkarpackiego - dotyczy tylko przewoźników posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Województwa Podkarpackiego.

Dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich przysługują przewoźnikom wyłącznie z tytułu stosowania przez nich w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych.

Uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który:

 • posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
 • zawarł umowę z Województwem Podkarpackim określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

Dopłaty są przekazywane uprawnionym przewoźnikom na zasadach określonych w umowach zawartych przez nich z Województwem Podkarpackim.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek przewoźnika o zawarcie z Województwem Podkarpackim umowy określającej zasady przekazywania dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania w tych przewozach obowiązujących ulg ustawowych.

Wniosek powinien zawierać w swojej treści oświadczenie przewoźnika, że:

 • posiada zezwolenie (zezwolenia) na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (należy wskazać nazwę organu wydającego zezwolenie, numer i datę wydania zezwolenia),
 • stosuje kasy rejestrujące spełniające wymagania określone w art. 8a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (należy wskazać typ kasy rejestrującej i nazwę jej producenta).

2. Załączniki do wniosku:

 • kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym i kserokopia rozkładu jazdy stanowiącego integralną część tego zezwolenia,
 • aktualne zaświadczenie o wpisie przewoźnika do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG - dotyczy przewoźników prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne,

 

 • w przypadku spółki cywilnej każdy z jej wspólników (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) przedstawia oddzielnie zaświadczenie o jego wpisie do CEIDG; poza zaświadczeniami należy złożyć także kserokopię umowy spółki cywilnej,
 • aktualny dokument potwierdzający wpis przewoźnika do Krajowego Rejestru Sądowego - dotyczy przewoźników prowadzących działalność gospodarczą w formie, m.in. spółek prawa handlowego (np. spółka jawna, spółka akcyjna, spółka z o.o.),
 • zaświadczenie z banku potwierdzające zawarcie przez przewoźnika umowy rachunku bankowego lub kserokopia umowy rachunku bankowego zawartej pomiędzy przewoźnikiem, a bankiem,
 • oświadczenie o niewykonywaniu regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym. Do pobrania poniżej.

Każda kserokopia składanego dokumentu powinna zawierać adnotację przewoźnika potwierdzającą jej zgodność z dokumentem oryginalnym oraz datę, podpis i pieczęć firmy przewoźnika.

 

Dokumenty należy składać:

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pokój nr 312.

 

Forma i sposób załatwienia sprawy:

Złożenie przez przewoźnika kompletnego wniosku w sprawie zawarcia umowy określającej zasady przekazywania dopłat powoduje wszczęcie postępowania, w toku którego przygotowywana jest umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, a wnioskującym określającą zasady rozliczania i przekazywania dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych. Z chwilą zawarcia tej umowy przewoźnik nabywa uprawnienie do otrzymywania dopłat.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Oświadczenie o niewykonywaniu regularnych przewozów osób w publicznym transporci)Oświadczenie o niewykonywaniu regularnych przewozów osób w publicznym transporci[DT] Tomasz Barczak188 kB2019-09-05 08:162019-09-05 08:16

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi