Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868)
w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 18 - 20 września 2015 r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

 1.Główne punkty trasy egzaminacyjnej (19-20.09.2015 r.)

Rzeszów(zbiórka 6.45, wyjazd 7.00 z parkingu Urzędu Marszałkowskiego, Al. Ł. Cieplińskiego 4) – Wojnicz – Nowy Sącz – Krościenko – Szczawnica – (przejście piesze (wyjazd kolejką na Palenicę, przejście granią Małych Pienin – Wysoka – Jaworki) – Szczawnica – Nowy Targ – Czarny Dunajec – Jabłonka - Zawoja (nocleg)

przejście piesze (Zawoja – Babia Góra – przełęcz Krowiarki) – Krowiarki – Zawoja – Sucha Beskidzka – Kraków – Rzeszów.

 

2. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

 

W ramach części praktycznej egzaminowany oceniany jest za 4 zadania:

(wg rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r.)

 

1) Poprowadzić wyznaczony przez Komisję odcinek trasy pieszej górskiej, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych, miejsc postoju - ocenie podlega:

- metodyka prowadzenia wycieczki,

- znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim,

- umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej,

- orientacja w terenie, w tym umiejętność posługiwania się mapą, kompasem, GPS,

- znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych,

- znajomość szlaków turystycznych na terenie Beskidów, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

- informacje i objaśnienia krajoznawcze udzielane przez prowadzącego wycieczkę podczas wyznaczonych postojów( hydrologia, przyroda terenu, na którym prowadzona jest wycieczka górska),

- znajomość podstawowych informacji o Beskidach (zgodnie z programami szkoleń wymienionymi w Rozporządzeniu).

 

  1. 2)Opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznychhydrologii terenu.

 

  1. 3)Omówić lub zasymulować postępowanie w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie wycieczki.

 

  1. 4)Wypowiedź na temat związany z Beskidami (zgodnie z programem szkolenia),
    w tym z terenem uprawnień (hydrografia, środowisko przyrodnicze),
    z topografią terenu uprawnień (nazwy topograficzne pasm górskich, grzbietów, masywów, przełęczy, dolin etc.) oraz zagospodarowaniem turystycznym.

Podczas egzaminu praktycznego trwającego 2 dni, egzaminowany otrzyma do realizacji 4 zadania.

Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy) Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania. Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego ze zleconych zadań, będzie uzgadniane przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego zespołu egzaminacyjnego. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzyma zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkuje nie zdaniem części praktycznej egzaminu.

Ponadto informujemy, że egzamin teoretyczny w dniu 18 września rozpocznie się
o godz. 14.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (II piętro, sala 212).