Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 14 - 16 października 2016r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dn. 15-16 października 2016r.

Rzeszów, Al. Ł.Cieplińskiego 4, parking Urzędu Marszałkowskiego. Zbiórka o 6.45,  wyjazd 7.00. Przejazd trasą z Rzeszowa, przez Kraków do Myślenic.

Trasa egzaminacyjna

15 października 2016r.

Główne punkty podczas przejazdu: Myślenice, Jordanów, Zawoja, Przełęcz Krowiarki (1012)

Główne punkty podczas przejścia pieszego:

Wariant I: Przełęcz Krowiarki (1012) – Sokolica (1367) – Perć Przyrodników – Górny Płaj – Przełęcz Krowiarki (1012)

Wariant II: Zawoja Mosorne – Mosorny Groń (1046) – Cyl Hali Śmietanowej (1298) – Sidzina lub Przełęcz Krowiarki (1012)

Wariant III: Zawoja – Markowe Szczawiny – Górny Płaj – Przełęcz Krowiarki (1012)

Przejazd do Rabki Zdroju (nocleg).

16 października 2016r.

Główne punkty podczas przejazdu: Rabka Zaryte, Obidowa, Poręba Wielka.

Główne punkty podczas przejścia pieszego:

Wariant I: Rabka Zaryte – Luboń Wielki (1022) – Glisne

Wariant II: Obidowa – Stare Wierchy – Poręba Wielka

Przejazd powrotny do Rzeszowa.

Egzamin praktyczny zostanie przeprowadzony podczas przejazdów na terenie uprawnień oraz podczas przejść pieszych trasami wybranymi przez Zespół Egzaminacyjny spośród w/w wariantów, stosownie do warunków pogodowych, przy czym kierunki tras mogą ulec odwróceniu.

Zgodnie z § 26 ust. 3 egzamin dla przewodników górskich chcących rozszerzyć swoje uprawnienia obejmuje zakres tematyczny określony w Programie podstawowego szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III (zał. nr 3 do ww. rozporządzenia).

2. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

W ramach części praktycznej egzaminowany oceniany jest za 4 zadania:

1) Poprowadzić wyznaczony przez Komisję odcinek trasy pieszej górskiej, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych, miejsc postoju - ocenie podlega:

a) metodyka prowadzenia wycieczki,

b) znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim,

c) umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej,

d) orientacja w terenie, w tym umiejętność posługiwania się mapą, kompasem, GPS,

e) znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych,

f) znajomość szlaków turystycznych na terenie Beskidów i Pienin, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

g) informacje i objaśnienia krajoznawcze udzielane przez prowadzącego wycieczkę podczas wyznaczonych postojów (hydrologia, przyroda terenu, na którym prowadzona jest wycieczka górska),

h) znajomość podstawowych informacji o Beskidach i Pieninach (zgodnie z programem szkolenia  wymienionym w Rozporządzeniu).

2) Opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych i hydrologii terenu.

3) Omówić lub zasymulować postępowanie w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie wycieczki.

4) Wypowiedź na temat związany z Beskidami i Pieninami (zgodnie z programem szkolenia), w tym z terenem uprawnień, tj. hydrografia, środowisko przyrodnicze, topografia terenu uprawnień (nazwy topograficzne pasm górskich, grzbietów, masywów, przełęczy, dolin etc. oraz zagospodarowaniem turystycznym.

Podczas egzaminu praktycznego trwającego 2 dni, egzaminowany otrzyma do realizacji 4 zadania.

Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy), Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania. Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego ze zleconych zadań, będzie uzgadniane przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego zespołu egzaminacyjnego. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzyma zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkuje nie zdaniem części praktycznej egzaminu.

Ponadto informujemy, że egzamin teoretyczny rozpocznie się w dniu 14 października 2016r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Al. Ł.Cieplińskiego 4 (II piętro, sala  212).