Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 4 - 6 listopada 2016r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dniach 5 – 6 listopada 2016 r.

Rzeszów (parking Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (zbiórka 6.45, wyjazd 7.00) – Miejsce Piastowe – Iwonicz Zdrój - Rymanów – Bukowsko – piesza trasa górska na Tokarnię – Komańcza – Cisna - Wetlina (nocleg) – piesza trasa górska na Połoninę Wetlińską – Lutowiska – Solina – Myczkowce – Lesko - Sanok ( zakończenie egzaminu) – powrót do Rzeszowa.

Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

Podczas egzaminu praktycznego trwającego 2 dni, egzaminowany otrzyma do realizacji 4 zadania:

1) Poprowadzić jako przewodnik wyznaczony odcinek trasy autokarowej, a ocenie podlegać będzie:

a. praca z mikrofonem,

b. współpraca z kierowcą w zakresie prawidłowego wyboru drogi, miejsc postoju,

c. metodyka prowadzenia wycieczki,

d. znajomość wiadomości związanych z terenem uprawnień (zgodnie z programami szkoleń wymienionymi w Rozporządzeniu),

e. znajomość wiadomości związanych z  terenem, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny (zgodnie z programami szkoleń  wymienionymi w Rozporządzeniu, m.in. historia, hydrografia, środowisko przyrodnicze, etnografia, obiekty zabytkowe, szlaki turystyczne etc.),

f. znajomość szlaków komunikacyjnych regionu, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

g. znajomość topografii terenu, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny (szczególnie nazw topograficznych pasm górskich, grzbietów, masywów, przełęczy, dolin, etc.),

h.  umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy autokarowej i  warunków pogodowych,

i. znajomość zagospodarowania turystycznego terenu uprawnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego terenu na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny.

2)   Doprowadzić grupę do wyznaczonego obiektu krajoznawczego (zabytek kultury, muzeum, pomnik przyrody lub inny obiekt istotny krajoznawczo), zaprezentować go
i omówić z zewnątrz, a ocenie podlegać będzie:

a. metodyka prowadzenia wycieczki,

b. znajomość zagadnień podstawowych związanych z tematyką zwiedzanego miejsca (zgodnie z programami szkoleń  wymienionymi w Rozporządzeniu),

c. znajomość zagadnień szczegółowych związanych ze zwiedzanym miejscem (np. informacje dot. architektury, religioznawstwa, etnografii, historii, ochrony przyrody, etc. - zgodnie z programami szkoleń  wymienionymi w Rozporządzeniu).

3) Poprowadzić wyznaczony przez Komisję odcinek trasy pieszej górskiej, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych, miejsc postoju, a ocenie podlegać będzie:

a. metodyka prowadzenia wycieczki,

b. znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim,

c. umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej,

d. znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych,

e. znajomość szlaków turystycznych na terenie Beskidów, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

f. informacje i objaśnienia krajoznawcze udzielane przez prowadzącego wycieczkę, podczas wyznaczonych postojów(np. historia, etnografia, hydrografia, przyroda, etc., terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska i trasa egzaminu praktycznego),

g. znajomość podstawowych informacji o Beskidach (zgodnie z programami szkoleń  wymienionymi w Rozporządzeniu),

h. opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment według podanego stopnia szczegółowości, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych i hydrologii terenu.

4)    Odpowiedzieć na pytania Komisji dot. przebiegu szlaku lub szlaków od miejsca w którym aktualnie przebywa Egzaminowany (lub najbliższej okolicy) do miejsca docelowego na terenie uprawnień  wskazanego przez Komisję.

Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy) Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania. Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego ze zleconych zadań, podlegać będzie uzgodnieniom przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego zespołu egzaminacyjnego. Egzamin zostanie uznany za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzymał zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkować będzie nie zdaniem części praktycznej egzaminu.