Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 29 września - 1 października 2017r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości główne punkty trasy egzaminacyjnej oraz sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu

1.Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dniach 30 września – 1 października 2017r.

- w dniu 30 września 2017 r.: Rzeszów (parking Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (zbiórka 6.45, wyjazd 7.00) – Wojnicz – Czchów – Nowy Sącz – Łącko – przejście górskie piesze Łącko – Koziarz (934m n.p.m.) – Tylmanowa – c.d. przejazdu: Tylmanowa – Ochotnica Górna (nocleg w Ośrodku Wypoczynkowym Jurkowski, os. Sikory 41 w Ochotnicy Górnej).
- w dniu 1 października 2017 r.: Ochotnica Górna (godz. 8.00 przejazd do wejścia na szlak pieszy) - przejście górskie piesze Ochotnica Górna – Gorc (1228 m n.p.m.) – Przysłop Dolny – Ochotnica Górna – c.d. przejazdu: Ochotnica Górna – Łącko – Stary Sącz – Nowy Sącz (zakończenie egzaminu) – powrót do Rzeszowa.

2. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

W ramach części praktycznej egzaminowany oceniany jest za 4 zadania:

1) Poprowadzić wyznaczony przez Komisję odcinek trasy pieszej górskiej,
z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych, miejsc postoju - ocenie podlega:
a) metodyka prowadzenia wycieczki,
b) znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim,
c) umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej,
d) orientacja w terenie, w tym umiejętność posługiwania się mapą, kompasem, GPS,
e) znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych,
f) znajomość szlaków turystycznych na terenie Beskidów i Pienin, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,
g) informacje i objaśnienia krajoznawcze udzielane przez prowadzącego wycieczkę podczas wyznaczonych postojów (hydrologia, przyroda terenu, na którym prowadzona jest wycieczka górska),
h) znajomość podstawowych informacji o Beskidach i Pieninach (zgodnie
z programem szkolenia wymienionym w Rozporządzeniu).

2) Opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych i hydrologii terenu.

3) Omówić lub zasymulować postępowanie w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie wycieczki.

4) Wypowiedź na temat związany z Beskidami i Pieninami (zgodnie z programem szkolenia), w tym z terenem uprawnień, tj. hydrografia, środowisko przyrodnicze, topografia terenu uprawnień (nazwy topograficzne pasm górskich, grzbietów, masywów, przełęczy, dolin etc.) wraz z zagospodarowaniem turystycznym, również podczas przejazdu trasą egzaminacyjną.

Podczas egzaminu praktycznego trwającego 2 dni, egzaminowany otrzyma do realizacji 4 zadania.
Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy), Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania. Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego ze zleconych zadań, będzie uzgadniane przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego Zespołu egzaminacyjnego. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzyma zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkuje nie zdaniem części praktycznej egzaminu.

Ponadto informujemy, że egzamin teoretyczny rozpocznie się w dniu 29 września 2017r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Al. Ł.Cieplińskiego 4 (II piętro, sala 212).

 

 


 

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich odbędzie w dniach 29 września - 1 października 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów

TERMIN EGZAMINU

• 29 września 2017 r. – część teoretyczna
• 30 września - 1 października 2017 r. – część praktyczna

Egzamin odbędzie się wg przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia
26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868).

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

• zgłoszenie do egzaminu
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów
• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 7 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście:

Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro)

albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostanie dopuszczonych co najmniej 10 osób.


Załączniki:
Pobierz plik (wzór zgłoszenia na egzamin.doc)wzór zgłoszenia na egzamin35 kB