Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868) w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 11-13 Kwietnia 2019 r.,  Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

1.Główne punkty trasy egzaminacyjnej:

12.04.2019r. egzamin praktyczny w autobusie i podczas trasy pieszej.

Spotkanie 6:45 w Rzeszowie, parking przy al. Ł.Cieplińskiego 4, wyjazd 7:00.

Przejazd: Rzeszów – Korczyna.

Rozpoczęcie egzaminu: Korczyna - Kombornia - Miejsce Piastowe - Dukla - Nowa Wieś: trasa górska piesza: Nowa Wieś – Cergowa (716) panorama z wieży widokowej), zejście do Dukli lub w kierunku Lubatowej (możliwa wariant trasy w kierunku odwrotnym, oraz wariant przejścia z Tylawy do Smerecznego lub z Nowej Wsi do pustelni Św. Jana).

Przejazd: Dukla - Daliowa - Przeł. Szklarska (punkt widokowy) - Królik Wołoski,  Królik Polski - Rymanów Zdr. - Rymanów – Klimkówka    NOCLEG

13.04.2019r. egzamin praktyczny w autobusie i podczas trasy pieszej

Klimkówka – Rymanów - Sieniawa - Odrzechowa - Nowotaniec - Bukowsko – Sanok:

trasa górska piesza: Biała góra - Orli Kamień – Liszna lub zejście ścieżką edukacyjną do Królewskiej Studni lub na Olchowce

Przejazd: przez Bykowce na Przeł. Przysłup (panorama z punktu widokowego) - ZAKOŃCZENIE EGZAMINU i przejazd powrotny: Sanok, Krosno, Rzeszów.

2. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

Podczas egzaminu praktycznego trwającego 2 dni, egzaminowany otrzyma do realizacji 3 zadania:

1)    Poprowadzić jako przewodnik wyznaczony odcinek trasy autokarowej, a ocenie podlegać będzie:

a.    praca z mikrofonem,

b.    współpraca z kierowcą w zakresie prawidłowego wyboru drogi, miejsc postoju,

c.    metodyka prowadzenia wycieczki,

d.    znajomość podstawowych wiadomości związanych z terenem uprawnień (zgodnie z programami szkoleń wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek),

e.    znajomość wiadomości związanych z  terenem, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny (zgodnie z programami szkoleń  wymienionymi w ww. Rozporządzeniu, m.in. historia, hydrografia, środowisko przyrodnicze, etnografia, obiekty zabytkowe, etc.),

f.     znajomość szlaków komunikacyjnych regionu, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

g.    znajomość topografii terenu, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny (szczególnie nazw topograficznych pasm górskich, grzbietów, masywów, przełęczy, dolin, etc.),

h.    umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy autokarowej i  warunków pogodowych,

i.      znajomość zagospodarowania turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego terenu na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny.

2)    Doprowadzić grupę do wyznaczonego obiektu krajoznawczego (zabytek kultury, muzeum przyrody lub inny obiekt istotny krajoznawczo), zaprezentować go i omówić,
a ocenie podlegać będzie:

a.    metodyka prowadzenia wycieczki,

b.    znajomość zagadnień podstawowych związanych z tematyką zwiedzanego miejsca (zgodnie z programami szkoleń  wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek).

c.    znajomość zagadnień szczegółowych związanych ze zwiedzanym miejscem (np. informacje dot. architektury, religioznawstwa, etnografii, historii, ochrony przyrody, etc. - zgodnie z programami szkoleń wymienionymi
w Rozporządzeniu).

3)    Poprowadzić wyznaczony przez Komisję odcinek trasy pieszej górskiej, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych, miejsc postoju, a ocenie podlegać będzie:

a.    metodyka prowadzenia wycieczki,

b.    znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim,

c.    umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej,

d.    orientacja w terenie, w tym umiejętność posługiwania się mapą, kompasem, GPS,

e.    znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych,

f.     znajomość szlaków turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

g.    informacje i objaśnienia krajoznawcze udzielane przez prowadzącego wycieczkę, podczas wyznaczonych postojów (np. historia, etnografia, hydrografia, przyroda, etc., terenu na którym prowadzona jest wycieczka górska i trasa egzaminu praktycznego),

h.    znajomość podstawowych informacji o Beskidach (zgodnie z programami szkoleń  wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek).

i.      opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment według podanego stopnia szczegółowości, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych i hydrologii terenu,

j.      omówić lub zasymulować postępowanie w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie wycieczki.

Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy) Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania. Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego ze zleconych zadań, podlegać będzie uzgodnieniom przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego zespołu egzaminacyjnego. Egzamin zostanie uznany za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzymał zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkować będzie nie zdaniem części praktycznej egzaminu

Wymagania stawiane Egzaminowanym podczas realizacji poszczególnych zadań egzaminacyjnych wynikają bezpośrednio z treści programowych (programów szkoleń) realizowanych podczas każdego kursu przewodnickiego w oparciu o stosowne załączniki do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

EGZAMIN TEORETYCZNY W DNIU 11 KWIETNIA 2019 R. ROZPOZNIE SIĘ O GODZ. 16.00 W SALI NR 212A (II PIĘTRO) BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  PRZY AL. Ł. CIEPLIŃSKIEGO 4

 


 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar Beskidów Wschodnich.

TERMIN EGZAMINU

• 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – część teoretyczna
• 12 - 13 kwietnia 2019 r. (piątek, sobota) – część praktyczna

Osoby zainteresowane proszone są o przedłożenie n/w dokumentów:

• zgłoszenie do egzaminu (formularz zgłoszenia w załączeniu)
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidów Wschodnich,
• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Zgłoszenia pisemne wraz z załącznikami przyjmowane są do 8 marca 2019 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostaną dopuszczone co najmniej 3 osoby.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (pok. 112A, I piętro) albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela: Agnieszka Skrzat - tel. 17 747 66 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Pobierz plik (wzór_zgłoszenia_na_egzamin-1.doc)ZGŁOZENIE EGZAMIN40 kB