Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014  r., poz. 868)w związku z egzaminem przeprowadzanym w terminie 12-14 lipca 2019 r., Podkarpacka Komisja Egzaminacyjna Przewodników Górskich Beskidzkich podaje do wiadomości:

I. Główne punkty trasy egzaminacyjnej w dniach 13-14 lipca 2019 r.

13.07.2019 r.:

Rzeszów - parking Urzędu Marszałkowskiego przy Al. Ł. Cieplińskiego 4 (zbiórka 6.45, wyjazd 7.00)

Przejazd trasą : Rzeszów - Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój – Kosarzyska – Sucha Dolina

przejście górskie piesze :

wariant I :     Sucha Dolina – Obidza – Eliaszówka (1023) – Piwniczna Zdrój

wariant II :   Wola Krogulecka – Makowica (948) - Rytro

Przejazd na nocleg Sucha Dolina (Piwniczna Zdrój)

14.07.2019 r. :

Wyjazd o godz 8.00 z Suchej Doliny (Piwniczna Zdrój), przejazd na miejsce rozpoczęcia egzaminu praktycznego do Boguszy lub Ropy

przejście górskie piesze :

wariant I :    Bogusza – Jaworze (882) – Grybów (lub Ptaszkowa)

wariant II :   od drogi Ropa-Brunary - Tania Góra (576) – Flasza (610) – Ropa

c.d. przejazdu do Nowego Sącza lub Gorlic (zakończenie egzaminu) – powrót do Rzeszowa.

Warianty przejść pieszych będą związane z panującymi warunkami pogodowymi.

II. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu:

W ramach części praktycznej Egzaminowany oceniany jest za 4 zadania – ocenie podlega :

1. Poprowadzić zadany odcinek trasy pieszej górskiej zgodnie z określonym programem, z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych, ewentualnych ograniczeń czasowych i innych, zatrzymując się w wybranych miejscach i udzielając stosownych objaśnień.

a) metodyka prowadzenia wycieczki,

b) znajomość zasad bezpieczeństwa poruszania się w terenie górskim (np. rodzaje zagrożeń występujących w górach, prowadzenie grupy w warunkach ekstremalnych, obszary o szczególnym, sezonowym lub stałym, podwyższonym ryzyku zejścia lawin, szlaki sezonowo zamknięte)

c) znajomość zasad i umiejętność zachowania się w przypadkach awaryjnych – nieprzewidzianych (np. burza, mgła, objawy chorobowe w grupie etc)

d) znajomość zasad postępowania w razie wypadku lub konieczności zorganizowania pierwszej pomocy w określonym miejscu na trasie pieszej górskiej (również z wykorzystaniem wyposażenia osobistej apteczki pierwszej pomocy)

e) umiejętność właściwego doboru przekazywanych wiadomości pod względem zakresu tematycznego i stopnia ważności (szczegółowości), dostosowanego do istniejących ograniczeń czasowych, wynikających z długości prowadzonego odcinka trasy pieszej górskiej, oraz z innych okoliczności (np. warunków pogodowych).

f) orientacja w terenie, w tym umiejętność posługiwania się mapą, kompasem, GPS,

g) znajomość topografii terenu na którym prowadzona jest trasa piesza górska, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych (np. pasma, grzbiety, masywy, szczyty, przełęcze, doliny, hale i polany, wychodnie skalne oraz umiejętność ich omówienia)

h) znajomość szlaków turystycznych na terenie Beskidów i Pienin, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków na terenie, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

i) znajomość hydrografii Beskidów i Pienin ze szczególnym uwzględnieniem hydrografii terenu, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny,

(rzeki, potoki, źródła, jeziora, stawy, obiekty hydrotechniczne).

j) znajomość i umiejętność prezentacji flory i fauny na trasie pieszej górskie, umiejętność omówienia piętrowego układu roślinności

k) znajomość problematyki z zakresu ochrony przyrody na terenie Beskidów i Pienin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu ochrony przyrody na terenie, na którym przeprowadzany jest egzamin praktyczny (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, rezerwaty biosfery, leśne kompleksy promocyjne i in.)

l) znajomość podstawowych informacji o Beskidach i Pieninach (zgodnie z programami szkoleń wymienionymi w Rozporządzeniu)

2. Opisać wskazaną panoramę górską lub jej wyznaczony fragment (zgodnie z metodyką) według podanego przez Komisję stopnia szczegółowości, ze szczególnym uwzględnieniem nazw topograficznych i hydrologii terenu.

3. Odpowiedzieć na pytanie Komisji dotyczące przebiegu szlaku lub szlaków od miejsca w którym aktualnie przebywa Egzaminowany (lub najbliższej okolicy) do miejsca docelowego na terenie uprawnień wskazanego przez Komisję.

4. Wypowiedź na temat związany z Beskidami i Pieninami (zgodnie z programem szkolenia), w tym z terenem uprawnień (np. hydrografia, środowisko przyrodnicze, topografia, zagospodarowanie turystyczne) - również podczas przejazdu trasą egzaminacyjną.

Za prawidłową realizację zadania (odpowiedź prawidłowa), Egzaminowany otrzyma zaliczenie zadania. Za nieprawidłową realizację zadania (nieprawidłowa odpowiedź, brak odpowiedzi, rażące błędy) Egzaminowany nie otrzyma zaliczenia zadania. Zaliczenie lub brak zaliczenia za realizację każdego zadania, podlegać będzie uzgodnieniom przez wszystkich egzaminatorów i będzie oceną wspólną całego zespołu egzaminacyjnego. Egzamin zostanie uznany za zdany, jeśli za każde zadanie Egzaminowany otrzymał zaliczenie. Brak zaliczenia któregokolwiek z zadań skutkować będzie nie zdaniem części praktycznej egzaminu