Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje o terminie egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich klasy III na obszar: BESKIDY WSCHODNIE

TERMIN EGZAMINU
• 22 października 2021 r. – część teoretyczna
• 23 – 24 października 2021 r. – część praktyczna

Do egzaminu dopuszczone zostaną osoby, które w terminie najpóźniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu (tj. do dnia 8 października 2021 r.) przedłożą oryginały n/w dokumentów:

• zgłoszenie do egzaminu - formularz zgłoszenia do pobrania w załącznikach na stronie:
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/turystyka-i-sport/448-nadawanie-uprawnien-pilota-wycieczek-lub-przewodnika-turystyczneg

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich na obszar Beskidy Wschodnie albo kopia legitymacji przewodnika górskiego w przypadku przewodników ubiegających się o rozszerzenie zakresu terytorialnego posiadanych uprawnień o Beskidy Wschodnie

• dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej

Egzamin zostanie przeprowadzony, jeżeli do egzaminu zostaną dopuszczone co najmniej 3 osoby (w przypadku egzaminu sprawdzającego – brak jest minimalnej wymaganej liczby osób).

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście: Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4 (kancelaria ogólna) albo przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Ł. Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

Informacji dotyczących planowanego egzaminu udziela: Agnieszka Skrzat tel. 17 747 66 16.