Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

UZYSKIWANIE WPISU DO EWIDENCJI PSYCHOLOGÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU (BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH PRZEPROWADZANYCH W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DO KIEROWANIA POJAZDEM)

Podstawa prawna:

 1. art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 165),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Opis sprawy/osoby zainteresowane:

Informacja jest skierowana do psychologów, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych ww. wpisem.
Wpisu do ewidencji dokonuje się - na wniosek psychologa - w formie decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Ponadto marszałek województwa: wydaje z urzędu psychologowi zaświadczenie o wpisie do ewidencji, nadaje psychologowi numer ewidencyjny.
UWAGA: Wpisy w ewidencji, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, zachowują ważność.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek zawierający następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. datę i miejsce urodzenia;
  3. numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
  4. adres zamieszkania;
  5. oznaczenie pracowni psychologicznej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami (tj. jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej), w której psycholog będzie wykonywać badania.

Propozycja formularza do pobrania: docxwniosek o wpisanie do ewidencji29.63 KB.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z którymi uprawnionym psychologiem jest osoba, która:
  1. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
  2. ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

 1. Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji.

Opłaty:

Wysokość, termin i sposób wnoszenia opłaty za wpis do ewidencji:

Opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, stanowiąca dochód samorządu województwa, wynosi 40 zł.

Opłaty są wnoszone przed wydaniem decyzji o wpisaniu do ewidencji na rachunek organu prowadzącego ewidencję:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Nr 83 1090 2750 0000 0001 4752 0733
w banku: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z dopiskiem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.

Sposób składania dokumentów:

 1. korespondencyjnie na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
 1. osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr. tel.: 17 747 68 46 (pokój nr 334), 17 747 68 15 (pokój nr 327) oraz 600 677 658.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wpisanie do ewidencji załatwia się zgodnie z art. 35 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (sprawy załatwiane są przez wydanie decyzji, które rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji; sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie wpisania do ewidencji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. osób ubiegających się o wpisanie albo wpisanych w ewidencji uprawnionych psychologów i ich pełnomocników)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L127 z 23 maja 2018, str. 2) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia ewidencji uprawnionych psychologów, sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz w celu ich archiwizacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e oraz Art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [art. 87 ust. 3 i art. 88 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.)],
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności:
 • centralna ewidencja kierowców,
 • uprawniony psycholog przeprowadzający kontrolę w ramach sprawowanego przez marszałka województwa nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu (gdy nie jest on upoważnionym pracownikiem Urzędu obsługującego administratora danych osobowych) lub inne osoby upoważnione przez administratora danych osobowych,
 • osoby zainteresowane uzyskaniem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • właściwy bank prowadzący rachunek bankowy,
 • operator pocztowy – w przypadku dokumentacji w formie papierowej,
 • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy kontroli, np. wojewoda,
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście od dnia ich zebrania, w oparciu o przepisy prawa dotyczące archiwizacji; kryteria ustalania okresu: okres przechowywania wynika z instrukcji kancelaryjnej – zgodnie z kategorią archiwalną A),
 2. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia,
 5. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH – UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI UPRAWNIONYCH PSYCHOLOGÓW

Zasady udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Tryb wnioskowy:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin:

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma:

 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wyłączenia:
Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, wyłączeniu jawności przez organ prowadzący ewidencję podlegają: data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania – w związku z prywatnością osoby fizycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w interesie osób wpisanych w ewidencji uprawnionych psychologów.

W innym miejscu serwisu jest dostępna informacja publiczna o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

W innym serwisie samorządu województwa jest dostępna informacja dla wydziałów komunikacji w starostwach powiatowych i urzędach miast na prawach powiatu.

 

Informację wytworzyła Renata Midura, inspektor
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 17 747 68 46, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data wytworzenia informacji: 4 marca 2014 r.

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi