Informację udostępniono: 26.08.2011 11:41

Ustalanie w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską listy podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.).

Informacja skierowana jest do:

Podmiotów leczniczych zainteresowanych wpisaniem na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Wymagane dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.)
albo
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.),
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1/pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać:

 • Korespondencyjnie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • Osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 333, tel. 17 747 68 05, w godz. 7.30-15.30.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży lekarzy, lekarzy dentystów załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego poniżej (Wzór Nr 1 - Wzór Nr 2).

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa podkarpackiego znajduje się poniżej (Tab. 1 - Tab. 4).


 

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.).

Informacja skierowana jest do:

Okręgowych Izb Lekarskich oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Dokumenty należy składać:

 • Korespondencyjnie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • Osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 333, tel. 17 747 68 05, w godz. 7.30-15.30.


 

Określanie corocznie, w porozumieniu z właściwą radą lekarską, liczby miejsc dla stażystów w poszczególnych uprawnionych podmiotach oraz ustalanie ogólnej liczby lekarzy, lekarzy dentystów, którzy mogą w następnym roku kalendarzowym odbywać staż na obszarze województwa podkarpackiego

Podstawa prawna:

 • § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

 

Informację wytworzył: Kazimierz Makówka – inspektor
Data wytworzenia informacji: 3 listopada 2009 r.
Informację wprowadził: Kazimierz Makówka
Aktualizacja: Teresa Rozmus – inspektor
Data aktualizacji: 14 marca 2017 r.
Aktualizacja: Alicja Winiarska – kierownik oddziału, tel. 17 747 68 15
Data aktualizacji: 30 maja 2019 r.