Informację udostępniono: 26.08.2011 11:41

Ustalanie w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską listy podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

Podstawa prawna:

 • art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.).

Informacja skierowana jest do:

Podmiotów leczniczych zainteresowanych wpisaniem na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.)
  albo
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.),
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1/pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać:

 • Korespondencyjnie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • Osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 333, tel. 17 747 68 05, w godz. 7.30-15.30.

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży lekarzy, lekarzy dentystów załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego w załącznikach pod artykułem (Wzór Nr 1 - Wzór Nr 2):

 1. Wzór Nr 1 - Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy,
 2. Wzór Nr 2 - Wniosek o wpis na listę podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy dentystów.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa podkarpackiego znajduje się w załącznikach pod artykułem (Tabela Nr 1 - Tabela Nr 4):

 1. Tabela Nr 1 - Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego,
 2. Tabela Nr 2 - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarzy w celu odbycia stażu podyplomowego,
 3. Tabela Nr 3 - Lista podmiotów uprawnionych do zawierania umów o pracę z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego,
 4. Tabela Nr 4 - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarzy dentystów w celu odbycia stażu podyplomowego.

 

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami:

 1. polskimi zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
 2. innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
 3. innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa

zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej

Podstawa prawna:

 • art. 15i ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.).

Informacja skierowana jest do:

Okręgowych Izb Lekarskich oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Dokumenty należy składać:

 • Korespondencyjnie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
  al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
 • Osobiście:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
  Departament Organizacyjno-Prawny, Kancelaria ogólna
  Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, parter
  (w poniedziałek w godz. 7.30-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30)

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w pokoju nr 333, tel. 17 747 68 05, w godz. 7.30-15.30.


 

Określanie corocznie, w porozumieniu z właściwą radą lekarską, liczby miejsc dla stażystów w poszczególnych uprawnionych podmiotach oraz ustalanie ogólnej liczby lekarzy, lekarzy dentystów, którzy mogą w następnym roku kalendarzowym odbywać staż na obszarze województwa podkarpackiego

Podstawa prawna:

 • § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 z późn. zm.).

 

Informację wytworzył: Kazimierz Makówka – inspektor
Data wytworzenia informacji: 3 listopada 2009 r.
Informację wprowadził: Kazimierz Makówka
Aktualizacja: Teresa Rozmus – inspektor
Data aktualizacji: 14 marca 2017 r.
Aktualizacja: Alicja Winiarska – kierownik oddziału, tel. 17 747 68 15
Data aktualizacji: 30 maja 2019 r.
Aktualizacja: Alicja Winiarska – kierownik oddziału, tel. 17 747 68 15
Data aktualizacji: 21 stycznia 2021 r.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wzor-nr-1-wniosek-lekarz-2021-01-21.docx)Wzór Nr 1 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura19 kB2021-01-21 16:192021-01-21 16:19
Pobierz plik (wzor-nr-2-wniosek-lekarz-dentysta-2021-01-21.docx)Wzór Nr 2 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura19 kB2021-01-21 16:222021-01-21 16:22
Pobierz plik (tabela-nr-1-2021-01-21.docx)Tabela Nr 1 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura25 kB2021-01-21 16:272021-01-21 16:27
Pobierz plik (tabela-nr-2-2021-01-21.docx)Tabela Nr 2 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura23 kB2021-01-21 16:282021-01-21 16:28
Pobierz plik (tabela-nr-3-2021-01-21.docx)Tabela Nr 3 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura36 kB2021-01-21 16:282021-01-21 16:28
Pobierz plik (tabela-nr-4-2021-01-21.docx)Tabela Nr 4 - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura25 kB2021-01-21 16:282021-01-21 16:28
Pobierz plik (Klauzula informacyjna staze podyplomowe 2021-01-21.docx)Klauzula informacyjna - własny plik Word, otwiera się w nowym oknie[OZ] Renata Midura16 kB2021-01-21 16:292021-01-21 16:29