Informację udostępniono: 26.08.2011 11:42

 

Organizowanie i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego, absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.).

 

Informacja skierowana jest do:
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz absolwentów szkół pielęgniarskich i położnych.

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 441


Ustalanie listy zakładów opieki zdrowotnej uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych, po zasięgnięciu opinii właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

Podstawa prawna:

Art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.).


Informacja ta skierowana jest do:
jednostek służby zdrowia zainteresowanych wpisaniem na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych.

Wymagane dokumenty:

1.  Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815 z późn. zm.) do prowadzenia stażu;

2.  Wykaz świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie programu stażu przez pielęgniarkę lub przez położną;

3. Wykaz zatrudnionych pielęgniarek i położnych posiadających, obok doświadczenia zawodowego, dodatkowe kwalifikacje, w tym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, właściwej ze względu na rodzaj stażu cząstkowego, określonego ramowym programem;

4. Wykaz zaplecza diagnostyczno – terapeutycznego zapewniającego realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie określonym w rozporządzeniu.


Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 441


Termin i sposób załatwiania sprawy:
Wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych załatwia się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.).


Określa corocznie, w porozumieniu z właściwą okręgową radą pielęgniarek i położnych, liczbę miejsc dla stażystów w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej oraz ustala ogólna liczbę pielęgniarek i położnych, które mogą w następnym roku kalendarzowym odbywać staż na obszarze województwa podkarpackiego.

Podstawa prawna:

 

§ 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815 z późn. zm.).


Informację wytworzyła: Joanna Karnas – inspektor, tel. 017-747-68-15
Data wytworzenia informacji: 13.11.2007 r.
Informację wprowadził: Kazimierz Makówka