Informację udostępniono: 26.08.2011 11:43

 

Nadzór nad podmiotami leczniczymi podległymi Samorządowi Województwa Podkarpackiego – kontrola i ocena działalności zakładu opieki zdrowotnej oraz pracy kierownika zakładu.
Kontrola realizacji staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych w zpodmiotach leczniczych. 

Podstawa prawna:

  • art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217),
  • postanowienia umów zawartych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego z podmiotami leczniczymi nie podlegającymi Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Podmiot sprawujący nadzór przeprowadza kontrole okresowe i sprawdzające.

Kontrola obejmuje w szczególności:

  • realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielonych świadczeń zdrowotnych,
  • prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
  • gospodarkę finansową,
  • prawidłowość realizacji staży podyplomowych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej otrzymuje protokół kontroli, ewentualnie zalecenia pokontrolne wraz z określeniem terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Informację wytworzył: Piotr Stręk - główny specjalista
Data wytworzenia informacji: 23.08.2011 r.
Informację wprowadził: Kazimierz Makówka