Nr uchwały      Data podjęcia  Przedmiot uchwały - w sprawie:                                         
LV/1062/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na wynajem boksu garażowego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

LV/1063/14 08.09.2014 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
 w Rzeszowie.

zał.nr 3

LV/1064/14 08.09.2014 r.

zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

zał. nr 1

LV/1065/14 08.09.2014 r. zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.
LV/1066/14 08.09.2014 r.

udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej

LV/1067/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino

LV/1068/14 08.09.2014 r.

przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1

LV/1069/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego

LV/1070/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Rogozińskiego 

LV/1071/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu zawartej przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu  z Farmacją Kolejową Sp. z o.o. w Warszawie. 

LV/1072/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Solina.

LV/1073/14 08.09.2014 r.

uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na lata 2014 – 2020”

zał. nr 1

LV/1074/14 08.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. nr 1, zał. nr 2

LV/1075/14 08.09.2014 r.

Zmieniająca uchwałę NR XLV/950/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 22 kwietnia 2014 r w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014”.

zał. nr 1

LV/1076/14 08.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

LV/1077/14 08.09.2014 r. zmieniająca uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
LV/1078/14 08.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/817/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

zał. nr 1

LV/1079/14 08.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLV/951/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr LIV/1059/14  z  dnia 29 sierpnia 2014 r.

zał. nr 1

Załączniki:
Pobierz plik (1062.pdf)106288 kB
Pobierz plik (1063.pdf)1063112 kB
Pobierz plik (1063_3.pdf)1063_3213 kB
Pobierz plik (1064.pdf)1064106 kB
Pobierz plik (1064_1.pdf)1064_1233 kB
Pobierz plik (1065.pdf)106588 kB
Pobierz plik (1066.pdf)106683 kB
Pobierz plik (1067.pdf)106789 kB
Pobierz plik (1068.pdf)106882 kB
Pobierz plik (1069.pdf)106990 kB
Pobierz plik (1070.pdf)107089 kB
Pobierz plik (1071.pdf)107185 kB
Pobierz plik (1072.pdf)107283 kB
Pobierz plik (1073.pdf)107382 kB
Pobierz plik (1073_1.pdf)1073_1389 kB
Pobierz plik (1074.pdf)1074211 kB
Pobierz plik (1074_1.pdf)1074_1104 kB
Pobierz plik (1074_2.pdf)1074_2173 kB
Pobierz plik (1075.pdf)1075147 kB
Pobierz plik (1075_1.pdf)1075_1321 kB
Pobierz plik (1076.pdf)107685 kB
Pobierz plik (1077.pdf)107786 kB
Pobierz plik (1078.pdf)107884 kB
Pobierz plik (1078_1.pdf)1078_1133 kB
Pobierz plik (1079.pdf)1079110 kB
Pobierz plik (1079_1.pdf)1079_1118 kB
Pobierz plik (1068_1.pdf)1068_115900 kB