Nr uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      

XII/198/15

31.08.2015 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego 35. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych

zał. 1

XII/199/15

31.08.2015 r.

odwołania Władysława Stępnia z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

zał.1

XII/200/15

31.08.2015 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego 70. rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

XII/201/15

31.08.2015 r.

poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A-4 nazwy
„Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

XII/202/15

31.08.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał. 1_2

XII/203/15

31.08.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025

XII/204/15

31.08.2015 r.

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

XII/205/15

31.08.2015 r.

wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój - programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

XII/206/15

 31.08.2015 r.

 

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zaleszany oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zaleszany

zał. 1

XII/207/15

31.08.2015 r.

zmiany obszaru aglomeracji Sokołów Małopolski

zał. 1

XII/208/15

31.08.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

zał. 1

XII/209/15

31.08.2015 r.

uzgodnienia treści statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie

zał. 1

XII/210/15

31.08.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

XII/211/15

31.08.2015 r.

udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu
w roku 2016 pomocy finansowej

XII/212/15

31.08.2015 r.

zmiany uchwały XXXV/649/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zał. 1

XII/213/15

31.08.2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”

XII/214/15

31.08.2015 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.)

XII/215/15

31.08.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

XII/216/15

31.08.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr VI/107/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015”

zał. 1   zał. 2

XII/217/15

31.08.2015 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

XII/218/15

31.08.2015 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

XII/219/15

31.08.2015 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie

XII/220/15

31.08.2015 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

zał. 1

XII/221/15

31.08.2015 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

zał. 1

XII/222/15

31.08.2015 r.

przystąpienia do realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)

 

Załączniki:
Pobierz plik (198.pdf)198.pdf120 kB
Pobierz plik (198_1.pdf)198_1.pdf205 kB
Pobierz plik (199.pdf)199.pdf195 kB
Pobierz plik (199_1.pdf)199_1.pdf191 kB
Pobierz plik (200.pdf)200.pdf136 kB
Pobierz plik (201.pdf)201.pdf202 kB
Pobierz plik (202.pdf)202.pdf399 kB
Pobierz plik (202_1_2.pdf)202_1_2.pdf179 kB
Pobierz plik (203.pdf)203.pdf161 kB
Pobierz plik (204.pdf)204.pdf133 kB
Pobierz plik (205.pdf)205.pdf149 kB
Pobierz plik (206.pdf)206.pdf134 kB
Pobierz plik (206_1.pdf)206_1.pdf4082 kB
Pobierz plik (207.pdf)207.pdf134 kB
Pobierz plik (207_1.pdf)207_1.pdf2154 kB
Pobierz plik (208.pdf)208.pdf222 kB
Pobierz plik (208_1.pdf)208_1.pdf373 kB
Pobierz plik (209.pdf)209.pdf131 kB
Pobierz plik (209_1.pdf)209_1.pdf236 kB
Pobierz plik (210.pdf)210.pdf132 kB
Pobierz plik (211.pdf)211.pdf131 kB
Pobierz plik (212.pdf)212.pdf176 kB
Pobierz plik (212_1.pdf)212_1.pdf402 kB
Pobierz plik (213.pdf)213.pdf198 kB
Pobierz plik (214.pdf)214.pdf272 kB
Pobierz plik (215.pdf)215.pdf201 kB
Pobierz plik (216.pdf)216.pdf249 kB
Pobierz plik (216_1.pdf)216_1.pdf472 kB
Pobierz plik (216_2.pdf)216_2.pdf231 kB
Pobierz plik (217.pdf)217.pdf290 kB
Pobierz plik (218.pdf)218.pdf212 kB
Pobierz plik (219.pdf)219.pdf281 kB
Pobierz plik (220.pdf)220.pdf160 kB
Pobierz plik (220_1.pdf)220_1.pdf57 kB
Pobierz plik (221.pdf)221.pdf149 kB
Pobierz plik (221_1.pdf)221_1.pdf131 kB
Pobierz plik (222.pdf)222.pdf133 kB