http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

XVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji z dnia 30 listopada 2015 r.

|
[KS] Arkadiusz Opoń
Nr uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      

XVI/255/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

XVI/256/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/13/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XVI/257/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 XVI/258/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/9/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XVI/259/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/12/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XVI/260/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/11/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XVI/261/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/2/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XVI/262/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/7/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XVI/263/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał. 1_2

XVI/264/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.

zał. 1

XVI/265/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmianw sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

XVI/266/15

30.11.2015 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za 2015 i 2016 rok.

XVI/267/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę numer II/15/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XVI/268/15

30.11.2015 r.

zmieniająca  uchwałę  numer  II/17/14  z  dnia  15  grudnia  2014  roku  w  sprawie wyboru  delegatów  do  Zgromadzenia  Ogólnego  Związku  Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

XVI/269/15

30.11.2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ulic na terenie miasta Rzeszowa.

XVI/270/15

30.11.2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dróg wojewódzkich na terenie powiatu rzeszowskiego.

XVI/271/15

30.11.2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu rzeszowskiego.

XVI/272/15

30.11.2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej na terenie powiatu leżajskiego.

XVI/273/15

30.11.2015 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dróg wojewódzkich na terenie powiatu leżajskiego.

XVI/274/15

30.11.2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.

XVI/275/15

30.11.2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.

XVI/276/15

30.11.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomościna rzecz Gminy Krosno.

XVI/277/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy (zał. 1_2)

zał. 3

XVI/278/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

zał. 1

XVI/279/15

30.11.2015 r.

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016–2023”.

zał. 1

XVI/280/15

30.11.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr VI/107/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r.w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015 zmieniona uchwałą nr XII/216/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. i zmieniona uchwałą nr XIII/234/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2015 r.

zał. 1

XVI/281/15

30.11.2015 r.

w sprawie udzieleniadla Gminy Rymanów dotacji na zadanie własne służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój.

XVI/282/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24  września 2012 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie podkarpackim.

zał. 1

XVI/283/15

30.11.2015 r.

w sprawie przystąpienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

XVI/284/15

30.11.2015 r.

w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok 2016. 

zał. 1

XVI/285/15

30.11.2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego.

XVI/286/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie.

XVI/287/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

XVI/288/15

30.11.2015 r.

w sprawie funkcjonowania ratownictwa medycznego.

XVI/289/15

30.11.2015 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.

zał. 1

XVI/290/15

30.11.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok. 

zał. 1-9

XVI/291/15

30.11.2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XVI/292/15

30.11.2015 r.

w sprawie płatności Narodowego Funduszu Zdrowia za zrealizowane świadczenia medyczne przez podmioty lecznicze w roku 2015 ponad limity zawarte w kontraktach.

XVI/293/15

30.11.2015 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw w związku z pominięciem Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w planowanych działaniach na rzecz rozwoju onkologii.

zał. 1

Załączniki:
Pobierz plik (255.pdf)255180 kB
Pobierz plik (256.pdf)256136 kB
Pobierz plik (257.pdf)257135 kB
Pobierz plik (258.pdf)258136 kB
Pobierz plik (259.pdf)259135 kB
Pobierz plik (260.pdf)260136 kB
Pobierz plik (261.pdf)261135 kB
Pobierz plik (262.pdf)262136 kB
Pobierz plik (263.pdf)263478 kB
Pobierz plik (263_1_2.pdf)263_1_2200 kB
Pobierz plik (264.pdf)264304 kB
Pobierz plik (264_1.pdf)264_11199 kB
Pobierz plik (265.pdf)265220 kB
Pobierz plik (266.pdf)266137 kB
Pobierz plik (267.pdf)267182 kB
Pobierz plik (268.pdf)268180 kB
Pobierz plik (269.pdf)269183 kB
Pobierz plik (270.pdf)270221 kB
Pobierz plik (271.pdf)271221 kB
Pobierz plik (272.pdf)272178 kB
Pobierz plik (273.pdf)273222 kB
Pobierz plik (274.pdf)274135 kB
Pobierz plik (275.pdf)275135 kB
Pobierz plik (276.pdf)276252 kB
Pobierz plik (277.pdf)277323 kB
Pobierz plik (277_3.pdf)277_3103 kB
Pobierz plik (278.pdf)278229 kB
Pobierz plik (278_1.pdf)278_1161 kB
Pobierz plik (279.pdf)279135 kB
Pobierz plik (279_1.pdf)279_13273 kB
Pobierz plik (280.pdf)280252 kB
Pobierz plik (280_1.pdf)280_1483 kB
Pobierz plik (281.pdf)281138 kB
Pobierz plik (282.pdf)282275 kB
Pobierz plik (282_1.pdf)282_1434 kB
Pobierz plik (283.pdf)283139 kB
Pobierz plik (284.pdf)284213 kB
Pobierz plik (284_1.pdf)284_1490 kB
Pobierz plik (285.pdf)285135 kB
Pobierz plik (286.pdf)286144 kB
Pobierz plik (287.pdf)287145 kB
Pobierz plik (288.pdf)288226 kB
Pobierz plik (289.pdf)289257 kB
Pobierz plik (289_1.pdf)289_1295 kB
Pobierz plik (290.pdf)290137 kB
Pobierz plik (290_1_9.pdf)290_1_9332 kB
Pobierz plik (291.pdf)291141 kB
Pobierz plik (291_ 1.pdf)291_1174 kB
Pobierz plik (291_ 2.pdf)291_2172 kB
Pobierz plik (291_3.pdf)291_3270 kB
Pobierz plik (292.pdf)292144 kB
Pobierz plik (293.pdf)293134 kB
Pobierz plik (293_1.pdf)293_1132 kB