Nr uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      

XIX/315/16

25.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/7/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XIX/316/16

25.01.2016 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XIX/317/16

25.01.2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

zał. 1

XIX/318/16

25.01.2016 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

zał. 1

XIX/319/16

25.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę numer  II/7/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego
XIX/320/16 25.01.2016 r. zmieniająca uchwałę numer  II/7/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego
XIX/321/16  25.01.2016 r. zmieniająca uchwałę numer  II//9/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
XIX/322/16  25.01.2016 r. zmieniająca uchwałę numer  II/11/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
XIX/323/16  25.01.2016 r. zmieniająca uchwałę numer II/15/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
XIX/324/16  25.01.2016 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zamiaru odwołania ze stanowiska Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości radnej Teresy Kubas-Hul
XIX/325/16  25.01.2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 

zał. 1_2

XIX/326/16  25.01.2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025

zał. 1_2

zał. 1_b

XIX/327/16  25.01.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe

XIX/328/16

25.01.2016 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

zał. 1

XIX/329/16

25.01.2016 r.

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu OLK w Przemyślu 

zał. 1

XIX/330/16 25.01.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa
XIX/331/16 25.01.2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu we współpracy i na rzecz Bibliotek Pedagogicznych w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu oraz ich filii w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
XIX/332/16 25.01.2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie 

zał. 1

XIX/333/16 25.01.2016 r. w sprawie zmian w Statucie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
XIX/334/16 25.01.2016 r. w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 
XIX/335/16 25.01.2016 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 
XIX/336/16 25.01.2016 r. w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli składu Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu 
XIX/337/16 25.01.2016 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu 
XIX/338/16 25.01.2016 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą Rzeszowie skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404 R)”

zał. 1

XIX/339/16 25.01.2016 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.)
XIX/340/16 25.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/289/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok

zał. 1

XIX/341/16 25.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Cyfrowe Podkarpackie
XIX/342/16 25.01.2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu Erazmus +
XIX/343/16 25.01.2016 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016 w województwie podkarpackim
XIX/344/16 25.01.2016 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gnojnica

zał. 1

XIX/345/16 25.01.2016 r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołkowyja oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołkowyja

zał. 1

XIX/346/16 25.01.2016 r.

w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Polańczyk

zał. 1

XIX/347/16 25.01.2016 r.

w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Solina

zał. 1

Załączniki:
Pobierz plik (315.pdf)315136 kB
Pobierz plik (316.pdf)316210 kB
Pobierz plik (317.pdf)317214 kB
Pobierz plik (317_1.pdf)317_1175 kB
Pobierz plik (318.pdf)318133 kB
Pobierz plik (318_1.pdf)318_1169 kB
Pobierz plik (319.pdf)319136 kB
Pobierz plik (320.pdf)320136 kB
Pobierz plik (321.pdf)321135 kB
Pobierz plik (322.pdf)322135 kB
Pobierz plik (323.pdf)323182 kB
Pobierz plik (324.pdf)324138 kB
Pobierz plik (325.pdf)325343 kB
Pobierz plik (325_1_2.pdf)325_1_2233 kB
Pobierz plik (326.pdf)326203 kB
Pobierz plik (326_1_2.pdf)326_1_2993 kB
Pobierz plik (326_1b.pdf)326_1b366 kB
Pobierz plik (327.pdf)327155 kB
Pobierz plik (328.pdf)328249 kB
Pobierz plik (328_1.pdf)328_1333 kB
Pobierz plik (329.pdf)329214 kB
Pobierz plik (329_1.pdf)329_1333 kB
Pobierz plik (330.pdf)330161 kB
Pobierz plik (331.pdf)331182 kB
Pobierz plik (332.pdf)332229 kB
Pobierz plik (332_1.pdf)332_1101 kB
Pobierz plik (333.pdf)333186 kB
Pobierz plik (334.pdf)334174 kB
Pobierz plik (335.pdf)335172 kB
Pobierz plik (336.pdf)336135 kB
Pobierz plik (337.pdf)337173 kB
Pobierz plik (338.pdf)338135 kB
Pobierz plik (339.pdf)339280 kB
Pobierz plik (340.pdf)340138 kB
Pobierz plik (340_1.pdf)340_1224 kB
Pobierz plik (341.pdf)341137 kB
Pobierz plik (342.pdf)342137 kB
Pobierz plik (343.pdf)343413 kB
Pobierz plik (344.pdf)344135 kB
Pobierz plik (344_1.pdf)344_11226 kB
Pobierz plik (345.pdf)345137 kB
Pobierz plik (345_1.pdf)345_1983 kB
Pobierz plik (346.pdf)346137 kB
Pobierz plik (346_1.pdf)346_1923 kB
Pobierz plik (347.pdf)347137 kB
Pobierz plik (347_1.pdf)347_1862 kB