Numer uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie
XXXIII/601/13 29.04.2013 r.

przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zamiaru likwidacji laboratoriów w powiatowych stacjach sanitarno- epidemiologicznych w województwie podkarpackim.

XXXIII/602/13 29.04.2013 r.

zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

XXXIII/603/13 29.04.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w Warzycach.

XXXIII/604/13 29.04.2013 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013

XXXIII/605/13 29.04.2013 r.

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zał. nr 1

XXXIII/606/13 29.04.2013 r. zmiany Uchwały Nr XXX/561/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2013
XXXIII/607/13 29.04.2013 r.

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2012 r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

XXXIII/608/13 29.04.2013 r.

określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych. 

zał. nr 1

XXXIII/609/13 29.04.2013 r.

określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

zał. nr 1

XXXIII/610/13 29.04.2013 r.

określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013 oraz
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku
z potrzebami osób niepełnosprawnych 

XXXIII/611/13 29.04.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Skarbem Państwa.

 XXXIII/612/13 29.04.2013 r.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń o powierzchni 97,74 m2 dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Transmed”.
 XXXIII/613/13 29.04.2013 r.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia o pow. 34 m2 dla firmy MEDORTO- Adam Chmiel, Wojciech Dryś s.c.
 XXXIII/614/13 29.04.2013 r.

 Uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i kryteriów tworzenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 XXXIII/615/13 29.04.2013 r.  zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie
 XXXIII/616/13 29.04.2013 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał. nr 1 i 2

 XXXIII/617/13 29.04.2013 r.

 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1 i 2

 XXXIII/618/13 29.04.2013 r.  rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego
 XXXIII/619/13 29.04.2013 r.

 przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2013”.

zał. nr 1

 XXXIII/620/13 29.04.2013 r.  zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
 XXXIII/621/13 29.04.2013 r.

 zmian w StatucieWojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

zał. nr 1

 XXXIII/622/13 29.04.2013 r.

 zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

zał.nr 1

 XXXIII/623/13 29.04.2013 r.

 Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego do projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

zał. nr 1

Element Selection