uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały :
XXXVII/651/17 30 maja 2017r. w sprawie nadania Księdzu Stanisławowi Słowikowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
XXXVII/652/17

30 maja 2017r.

w sprawie nadania Panu Janowi Kopciowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
XXXVII/653/17 30 maja 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

zał.1

XXXVII/654/17 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2016 r.
XXXVII/655/17 30 maja 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał.1_2

XXXVII/656/17 30 maja 2017r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

zał.1_3

zał.2

XXXVII/657/17 30 maja 2017r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2017.
XXXVII/658/17 30 maja 2017r.

w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

zał.1

XXXVII/659/17 30 maja 2017r. w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2017 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
XXXVII/660/17 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/547/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok
XXXVII/661/17 30 maja 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”
XXXVII/662/17 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.
XXXVII/663/17 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak.
XXXVII/664/17 30 maja 2017r. w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli ze składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
XXXVII/665/17 30 maja 2017r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
XXXVII/666/17 30 maja 2017r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego dofinansowania budowy zbiornika przeciwpowodziowego oraz przebudowy rowu odpływowego stanowiących system ochrony przeciwpowodziowej terenów włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w miejscowości Zawada, położonej w gminie Dębica.
XXXVII/667/17 30 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
XXXVII/668/17 30 maja 2017r. w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych” w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2017.
XXXVII/669/17 30 maja 2017r.

w sprawie przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

zał.1

XXXVII/670/17 30 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do Spółki Voice Net Spółka Akcyjna.
XXXVII/671/17 30 maja 2017r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał.1

XXXVII/672/17 30 maja 2017r. w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
XXXVII/673/17 30 maja 2017r.

w sprawie uchwalenia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

zał.1

zał.2

Załączniki:
Pobierz plik (651.pdf)651.pdf121 kB
Pobierz plik (652.pdf)652.pdf121 kB
Pobierz plik (653.pdf)653.pdf119 kB
Pobierz plik (654.pdf)654.pdf121 kB
Pobierz plik (655.pdf)655.pdf393 kB
Pobierz plik (655_1_2.pdf)655_1_2.pdf211 kB
Pobierz plik (656.pdf)656.pdf164 kB
Pobierz plik (656_1_3.pdf)656_1_3.pdf787 kB
Pobierz plik (656_2.pdf)656_2.pdf331 kB
Pobierz plik (657.pdf)657.pdf195 kB
Pobierz plik (658.pdf)658.pdf119 kB
Pobierz plik (658_1.pdf)658_1.pdf234 kB
Pobierz plik (659.pdf)659.pdf134 kB
Pobierz plik (660.pdf)660.pdf120 kB
Pobierz plik (661.pdf)661.pdf138 kB
Pobierz plik (662.pdf)662.pdf122 kB
Pobierz plik (663.pdf)663.pdf117 kB
Pobierz plik (664.pdf)664.pdf122 kB
Pobierz plik (665.pdf)665.pdf122 kB
Pobierz plik (666.pdf)666.pdf120 kB
Pobierz plik (667.pdf)667.pdf121 kB
Pobierz plik (668.pdf)668.pdf124 kB
Pobierz plik (669.pdf)669.pdf120 kB
Pobierz plik (669_1.pdf)669_1.pdf169 kB
Pobierz plik (670.pdf)670.pdf158 kB
Pobierz plik (671.pdf)671.pdf194 kB
Pobierz plik (671_1.pdf)671_1.pdf379 kB
Pobierz plik (672.pdf)672.pdf117 kB
Pobierz plik (673.pdf)673.pdf118 kB
Pobierz plik (673_1.pdf)673_1.pdf149 kB
Pobierz plik (673_1_1.pdf)673_1_1.pdf411 kB