Uchwała Przedmiot uchwały
V/66/19 w sprawie nadania Pani Alicji HASZCZAK Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
V/67/19  w sprawie udzielenia w 2019 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło. 
V/68/19 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

zał.1

V/69/19

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

V/70/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 
V/71/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. 
V/72/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli. 
V/73/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 
V/74/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. 
V/75/19  w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 
V/76/19  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
V/77/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
V/78/19  w sprawie wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydata do Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. 
V/79/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
V/80/19 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.
V/81/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.
V/82/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020.
V/83/19  w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020. 
V/84/19  w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020. 
V/85/19  w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
V/86/19  w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim. 
V/87/19 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok. 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

V/88/19  w sprawie trybu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Marszałka, Zarządu Województwa Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 
V/89/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
V/90/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym”.
Załączniki:
Pobierz plik (66.pdf)66.pdf119 kB
Pobierz plik (67.pdf)67.pdf161 kB
Pobierz plik (68.pdf)68.pdf363 kB
Pobierz plik (68_1.pdf)68_1.pdf213 kB
Pobierz plik (69.pdf)69.pdf24270 kB
Pobierz plik (70.pdf)70.pdf122 kB
Pobierz plik (71.pdf)71.pdf121 kB
Pobierz plik (72.pdf)72.pdf122 kB
Pobierz plik (73.pdf)73.pdf122 kB
Pobierz plik (74.pdf)74.pdf121 kB
Pobierz plik (75.pdf)75.pdf122 kB
Pobierz plik (76.pdf)76.pdf118 kB
Pobierz plik (77.pdf)77.pdf118 kB
Pobierz plik (78.pdf)78.pdf118 kB
Pobierz plik (79.pdf)79.pdf119 kB
Pobierz plik (80.pdf)80.pdf120 kB
Pobierz plik (81.pdf)81.pdf287 kB
Pobierz plik (82.pdf)82.pdf167 kB
Pobierz plik (83.pdf)83.pdf317 kB
Pobierz plik (84.pdf)84.pdf404 kB
Pobierz plik (85.pdf)85.pdf170 kB
Pobierz plik (86.pdf)86.pdf249 kB
Pobierz plik (87.pdf)87.pdf120 kB
Pobierz plik (87_1.pdf)87_1.pdf177 kB
Pobierz plik (87_2.pdf)87_2.pdf428 kB
Pobierz plik (87_3.pdf)87_3.pdf115 kB
Pobierz plik (87_4.pdf)87_4.pdf350 kB
Pobierz plik (87_5.pdf)87_5.pdf124 kB
Pobierz plik (87_6.pdf)87_6.pdf122 kB
Pobierz plik (87_7.pdf)87_7.pdf197 kB
Pobierz plik (87_8.pdf)87_8.pdf192 kB
Pobierz plik (87_9.pdf)87_9.pdf408 kB
Pobierz plik (88.pdf)88.pdf124 kB
Pobierz plik (89.pdf)89.pdf416 kB
Pobierz plik (90.pdf)90.pdf282 kB