Uchwała Przedmiot Uchwały
VIII/123/19 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Karpackiej.
VIII/124/19 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
VIII/125/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przecław

VIII/126/19 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Radymno

VIII/127/19 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”

zał. 1 

VIII/128/19 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

zał. 1-2

VIII/129/19  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042 
VIII/130/19  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 
VIII/131/19  zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 
VIII/132/19  zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych 
VIII/133/19  w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LIII/894/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa. 
VIII/134/19  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 
VIII/135/19  w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Województwa Podkarpackiego w prawo własności tych gruntów 
VIII/136/19  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu występowania przez mieszkańców Województwa Podkarpackiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą 
VIII/137/19  zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. 
VIII/138/19 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną. 

zał. 1

VIII/139/19 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

zał. 1

VIII/140/19  w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). 
Załączniki:
Pobierz plik (123.pdf)123.pdf194 kB
Pobierz plik (124.pdf)124.pdf194 kB
Pobierz plik (125.pdf)125.pdf260 kB
Pobierz plik (126.pdf)126.pdf263 kB
Pobierz plik (127.pdf)127.pdf194 kB
Pobierz plik (127_1.pdf)127_1.pdf306 kB
Pobierz plik (128.pdf)128.pdf520 kB
Pobierz plik (128_1_2.pdf)128_1_2.pdf184 kB
Pobierz plik (129.pdf)129.pdf25908 kB
Pobierz plik (130.pdf)130.pdf202 kB
Pobierz plik (131.pdf)131.pdf253 kB
Pobierz plik (132.pdf)132.pdf205 kB
Pobierz plik (133.pdf)133.pdf197 kB
Pobierz plik (134.pdf)134.pdf193 kB
Pobierz plik (135.pdf)135.pdf197 kB
Pobierz plik (136.pdf)136.pdf514 kB
Pobierz plik (137.pdf)137.pdf201 kB
Pobierz plik (138.pdf)138.pdf259 kB
Pobierz plik (138_1.pdf)138_1.pdf198 kB
Pobierz plik (139.pdf)139.pdf349 kB
Pobierz plik (139_1.pdf)139_1.pdf265 kB
Pobierz plik (140.pdf)140.pdf199 kB