Numer uchwały                      Data posiedzenia                          Przedmiot uchwały - w sprawie                              
XXXV/639/13 24.06.2013 r.

odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXV/640/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXV/641/13 24.06.2013 r. zmieniająca uchwałę numer II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Województwa Podkarpackiego.
XXXV/642/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XXXV/643/13 24.06.2013 r.

zmiany uchwały numer III/27/10 z dnia 29.12.2010 roku / z póź. zm./
w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

XXXV/644/13 24.06.2013 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

XXXV/645/13 24.06.2013 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.

zał nr 1

XXXV/646/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
14 grudnia 2010 r. (z późn.zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXV/647/13 24.06.2013 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

XXXV/648/13 24.06.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Żurawica 

XXXV/649/13 24.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zał

XXXV/650/13 24.06.2013 r.

wyłączenia gruntów z obwodów łowieckich nr 160 pk i 178 pk.

zał nr 1 i zał nr 2

XXXV/651/13 24.06.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Boguchwała.

XXXV/652/13 24.06.2013 r.

zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

XXXV/653/13 24.06.2013 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

zał nr 1

XXXV/654/13 24.06.2013 r.

zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

zał nr 1

XXXV/655/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Kolbuszowa.

XXXV/656/13 24.06.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał nr 1 i 2

XXXV/657/13 24.06.2013 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

zał nr 1 i 2 

XXXV/658/13 24.06.2013 r.

wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.

XXXV/659/13 24.06.2013 r.

upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

XXXV/660/13 24.06.2013 r.

upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 2014-2015 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

XXXV/661/13 24.06.2013 r.

upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

XXXV/662/13 24.06.2013 r.

upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaplanowania środków w budżecie województwa w latach 2014-2016 na współfinansowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

XXXV/663/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku

XXXV/664/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu 

XXXV/665/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie

XXXV/666/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach

XXXV/667/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu

XXXV/668/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku

XXXV/669/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu

XXXV/670/13 24.06.2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu

XXXV/671/13 24.06.2013 r.

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

zał nr 1

XXXV/672/13 24.06.2013 r.

zmian w Statucie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy
i Chorób Płuc w Rzeszowie

zał nr 1; zał nr 2; zał. nr 3

XXXV/673/13 24.06.2013 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Fryderyka Chopina

zał nr 1

XXXV/674/13 24.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr XXXIV/632/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXV/675/13 24.06.2013 r.

wyrażenia sprzeciwu wobec planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczących wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr l-107 i l-108

XXXV/676/13 24.06.2013 r.

zmiany uchwały Nr XXVIII/507/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok

zał nr 1

24.06.2013 r.

udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2012 r

uchwałą NR XXVIII/4157/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzono nieważność uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

Załączniki:
Pobierz plik (639.pdf)63948 kB
Pobierz plik (640.pdf)64053 kB
Pobierz plik (641.pdf)64152 kB
Pobierz plik (642.pdf)64252 kB
Pobierz plik (643.pdf)64353 kB
Pobierz plik (644.pdf)64459 kB
Pobierz plik (645.pdf)64548 kB
Pobierz plik (645_1.pdf)645_110972 kB
Pobierz plik (646.pdf)64657 kB
Pobierz plik (647.pdf)64762 kB
Pobierz plik (648.pdf)64855 kB
Pobierz plik (649.pdf)64953 kB
Pobierz plik (649_zal.pdf)649_1455 kB
Pobierz plik (650.pdf)65056 kB
Pobierz plik (650_1.pdf)650_139630 kB
Pobierz plik (650_2.pdf)650_2188 kB
Pobierz plik (651.pdf)65152 kB
Pobierz plik (652.pdf)65255 kB
Pobierz plik (653.pdf)65383 kB
Pobierz plik (653_1.pdf)653_1348 kB
Pobierz plik (654.pdf)65464 kB
Pobierz plik (654_1.pdf)654_185 kB
Pobierz plik (655.pdf)65563 kB
Pobierz plik (656.pdf)656145 kB
Pobierz plik (656_1.pdf)656_1226 kB
Pobierz plik (657.pdf)65784 kB
Pobierz plik (657_1.pdf)657_1315 kB
Pobierz plik (658.pdf)65848 kB
Pobierz plik (659.pdf)65954 kB
Pobierz plik (660.pdf)66056 kB
Pobierz plik (661.pdf)66156 kB
Pobierz plik (662.pdf)66253 kB
Pobierz plik (663.pdf)66354 kB
Pobierz plik (664.pdf)66454 kB
Pobierz plik (665.pdf)66554 kB
Pobierz plik (666.pdf)66654 kB
Pobierz plik (667.pdf)66754 kB
Pobierz plik (668.pdf)66854 kB
Pobierz plik (669.pdf)66951 kB
Pobierz plik (670.pdf)67054 kB
Pobierz plik (671.pdf)67149 kB
Pobierz plik (671_1.pdf)671_180 kB
Pobierz plik (672.pdf)67260 kB
Pobierz plik (672_1.pdf)672_166 kB
Pobierz plik (672_2.pdf)672_256 kB
Pobierz plik (672_3.pdf)672_349 kB
Pobierz plik (673.pdf)67363 kB
Pobierz plik (673_1.pdf)673_1223 kB
Pobierz plik (674.pdf)67455 kB
Pobierz plik (675.pdf)67562 kB
Pobierz plik (676.pdf)67649 kB
Pobierz plik (676_1.pdf)676_1101 kB
Pobierz plik (uchwała_w_spr._absolutorium.pdf)uchwała w spr. absolutorium63 kB